เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2017 พระอัครสังฆราช ริโน ฟิสิเชลล่า ประธานสมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่  ได้ติดต่อกับบรรดาพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมที่สมัครใจ และได้รับการรับรองจากพระสังฆราชของตน เมื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม (8 ธันวาคม ค.ศ. 2015 – 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2016)  และปรารถนาปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป    สำหรับประเทศไทย มีพระสงฆ์ที่สมัครทำหน้าที่ต่อ  และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับรอง  คือ

1.คุณพ่อชาร์ลส์  ปิยะ  โรจนะมารีวงค์                   (กรุงเทพฯ)
2.คุณพ่อยอแซฟ  สมศักดิ์  ธิราศักดิ์                   (กรุงเทพฯ)
3.คุณพ่อเปโตร  ชวลิต  กิจเจริญ                        (กรุงเทพฯ)
4.คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  สมชาย   อัญชลีพรสันติ์   (กรุงเทพฯ)
5.คุณพ่อยอแซฟ  สุวนารถ   กวยมงคล                 (กรุงเทพฯ)
6.คุณพ่อยอห์น  บัปติสต์  พงษ์เทพ ประมวลพร้อม  (กรุงเทพฯ)
7.คุณพ่อฟิลิป  พรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม                (สติกมาติน)
8.คุณพ่อดอมินิก  นที ธีรานุวรรตน์                     (สุราษฏร์ธานี)
9.คุณพ่ออีจีนุส  บุญเลิศ   สร้างกุศลในพสุธา          (เชียงใหม่)
10.คุณพ่อแบร์นาร์ด สุธน คีรีวัฒนสกุล               (เบธาราม)
11.คุณพ่อมีคาแอล วินัย  บุญลือ                        (เยสุอิต)

หน้าที่คือ
1.พร้อมจะบริการศีลอภัยบาป  ช่วยเหลือผู้มาขอสารภาพบาปให้สัมผัสพระเจ้า ผู้ให้อภัย และใจดี
2.เทศน์สอนเรื่องพระเมตตา
3.มีอำนาจยกบาป ที่สงวนไว้สำหรับสันตะสำนัก   คือ

1. ทุราจารศีลมหาสนิท โดยเจตนาไม่บริสุทธิ์
2. ทำร้ายสมเด็จพระสันตะปาปา
3. ยกบาปให้คู่ขาที่ทำผิดบัญญัติประการที่ 6
4. พระสงฆ์ละเมิดความลับของศีลอภัยบาป
5. ใช้อุปกรณ์บันทึกสิ่งที่พระสงฆ์ หรือ ผู้สารภาพบาปกล่าว ในเวลาสารภาพบาป

หน้าที่ของธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมจำกัดเฉพาะเรื่องภายใน (Internal forum) ไม่รวมถึงเรื่องภายนอก (external forum)

สมเด็จพระสันตะปาปาปรารถนาจะพบพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมที่กรุงโรม วันที่ 8-11 เมษายน ค.ศ. 2018  (สัปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกา) สนใจข้อมูลหรือแบ่งปัน  ติดต่ออีเมล   missionaries of mercy @ pcpne.va

“ขอให้ท่านเอาใจใส่ดูแลบรรดาสัตบุรุษด้วยหัวใจซื่อ และเมตตากรุณาเหมือนพระบิดา ผู้มีใจเมตตากรุณา และพระนางมารีย์พรหมจารีพระมารดาแห่งเมตตาธรรม ขอความรัก  สันติ และเมตตาธรรมของพระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านเสมอ”