แบ่งปันจากศิษย์เก่า

 

สถิตินักศึกษาปีการศึกษา 2555 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม

 

โบชัวร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

 

สารศิษย์เก่าครูคำสอนสาขาวิชาคริสตศาสน
ศึกษา  ฉบับปฐมฤกษ์ 16 มกราคม 2555

 

 

 

วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

 

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

 

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน สิงหาคม - กันยายน 2013
ครั้งที่ 1 และ 2     ครั้งที่ 3   ครั้งที่ 4   ครั้งที่ 5

 

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556

 

นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  ร่วมจัดกิจกรรมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู และ ชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 4

 

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 6

 

พิธีประสาทปริญญาบัตร สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 8 และ 9

 

เสวนาบัณฑิตครูคำสอนและประชุมผู้แทนครูคำสอนศิษย์เก่า ฯ

 

อบรมฝึกปฏิบัติ (ฝป. 171) : การสอนคริสตศาสนธรรม

 

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2555  นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

 

แบ่งปันประสบการณ์จากศิษย์เ่ก่า

 

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า ครั้งที่ 5

 

ประเมินผลการฝึกสอนคริสตศาสนธรรม
คศ(491)และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา
คริสตศาสศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่น 9
วิทยาลัยแสงธรรม

 

ดูทั้งหมด

บัณฑิตครูคำสอนศิษย์เก่าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม รุ่น 1-9

ตามเรามา : พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตครูคำสอนรุ่นที่8-9 วิทยาลัยแสงธรรม
ออกอากาศ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556/2013

ตามเรามา : Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 2
ออกอากาศ : วันที่ 23 ธันวาคม 2555/2012