แนะนำนักศึกษาและบุคลากรในศูนย์ CC
ประจ าปี พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015

 

 

ชั้นปีที่ 1

 

 

 

ชั้นปีที่ 2

 

 

 

ชั้นปีที่ 3

 

 

 

ชั้นปีที่ 4

 

 

 

 

 

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com