เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2021 เวลา 16.30-18.00 น. ทางศูนย์อบรมฯ ได้มีการประชุมออนไลน์ ในระบบ Zoom ของคณะกรรมการศูนย์ฯ  โดยเป็นการรายงานประจำรอบ 6 เดือน ( มกราคม - มิถุนายน 2021)

 

1.โดยในปีนี้ ศูนย์ NCC ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้มีนักศึกษาทั้งหมด 19 คน
   โดยแบ่งเป็น นักศึกษาปี 1 = 4 คน , ปี 2 = 2 คน , ปี 3 = 8 คน และ ปี 4 = 5 คน
   ซึ่งแยกเป็นนักศึกษาชาย 6 คน หญิง 13 คน ดังต่อไปนี้

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

4 คน

2. สังฆมณฑลสุราษฏ์ธานี

2 คน

3. สังฆมณฑลเชียงใหม่

2 คน

4. สังฆมณฑลนครสวรรค์

1 คน

5. อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

1 คน

6. สังฆมณฑลอุบลราชธานี

1 คน

7. สังฆมณฑลนครราชสีมา

2 คน

8. สังฆมณฑลอุดรธานี 

2 คน

9. คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

2 คน

10. โรงเรียนเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

1 คน

11. ผู้ฝึกหัดจากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

1 คน (ชาวเวียดนาม)

 

 

 

 

2.ในการสอนคำสอนประจำภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ทางศูนย์อบรมฯ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยแสงธรรม และบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ คณะอาจารย์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 29 เมษายน 2564/202 โดยเป็นการเรียนออนไลน์ ในระบบ zoom เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนแบบปกติได้เหมือนเช่นเคย ซึ่งในปีนี้ เราเปิดการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  และมีผู้สนใจเข้าเรียน โดยแบ่งตามต้นสังกัด ดังต่อไปนี้
? นักศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 รุ่น 34 มีจำนวน 24 คน โดยแบ่งเป็น

- สังฆมณฑลนครราชสีมา

17 คน

- มูลนิธิบ้านมารีนา สังฆมณฑลเชียงใหม่

2  คน

- ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เชียงราย

1  คน

- วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  (เป็นผู้พิการทางสายตา)

1  คน

- บ้านเณรสติกมาร์ติน

1  คน

- คณะภราดามารีสต์

1  คน

- วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ (จากรุ่น 31)

1  คน

? นักศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 รุ่น 33 มีจำนวน 21 คน โดยแบ่งเป็น

- โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

1 คน

- คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  สามพราน

1 คน

- โรงเรียนอันนาลัย

1 คน

- โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี

1 คน

- คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

5 คน

- สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

2 คน

- คณะรักกางเขนจันทบุรี (จากรุ่น 28 และ 29)

3 คน

- คณะธิดาเมตตาธรรม (รุ่น 32)

2 คน

- วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

1 คน

- วัดพระสุทธิวงส์ โพนสูง

1 คน

-สังฆมณฑลนครสวรรค์

3 คน

?กลุ่มพิเศษ ที่สนใจในการเรียนการสอนครั้งนี้  ในบางวิชาเรียน  แต่ไม่ประสงค์ทำข้อสอบ และต้องการคะแนน โดยแบ่งเป็น

- ฆราวาสผู้สนใจ

2  คน

- และผู้อบรมรักกางเขน จันทบุรี

8  คน

 

 

 

 

ซึ่งจากผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการทำแบบประเมิน google form ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จะเห็นได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่ดีมากต่อการจัดการเรียนการสอน แม้จะในช่วงแรก ๆ จะรู้สึกลำบาก ยุ่งยาก และต้องปรับตัวกับการเรียนแบบออนไลน์ แต่ด้วยสถานการณ์ที่จำเป็น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นักศึกษาต่างมีความเข้าใจ ให้ความอดทน มุมานะ จนสามารถศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ
 

 

 

3.เป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ถึงการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565/2022 ทางคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ทางศูนย์ NCC จะเปิดการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับชั้น คือตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 (สำหรับนักศึกษาใหม่ที่สนใจทุกท่าน ภายใต้เงื่อนไข) จนถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของหลักสูตรภาคฤดูร้อน โดยทางศูนย์ฯ จะประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้บรรดาผู้บริหาร หรือต้นสังกัดทุกท่านได้ทราบ และจะได้เตรียมบุคลากรของท่าน สำหรับการเข้ามาเรียนเป็นครูคำสอนต่อไป

4.งานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ 
4.1โดยทางห้องสมุดของวิทยาลัยแสงธรรม จะทำการจัดตั้งโปรแกรมสืบค้นหาข้อมูลของหนังสือต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องสมุดของศูนย์ NCC ซึ่งนั่นหมายความว่า ท่านที่สนใจในการอ่าน ค้นหาข้อมูล หรืออยากทราบว่า มีหนังสืออะไรบ้างในห้องสมุดของเรานั้น ท่านสามารถสืบค้นได้ในโปรแกรมดังกล่าว และถ้าพบว่า ทางศูนย์อบรมของเรา มีหนังสือที่ท่านต้องการจะค้นหาข้อมูล หรือยืมอ่าน ท่านสามารถรับรู้ในเบื้องต้นได้โดยทันที และสามารถดำเนินการยืมได้ตามระเบียบของห้องสมุดต่อไป

4.2การรวมพลศิษย์เก่าของศูนย์อบรม NCC ทั้งนักศึกษาในภาคปกติ และโดยเฉพาะสำหรับในภาคฤดูร้อน ทางคณะกรรมการศูนย์ฯ มีความตั้งใจถึงการร่วมพลศิษย์เก่าดังกล่าว เพื่อเป็นการมาพบปะ พูดคุย แบ่งปันชีวิตแห่งความเชื่อด้วยกัน และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน การดำเนินชีวิตร่วมกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน อาจยังไม่สามารถทำให้พวกเรามาร่วมชุมนุมกันได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ จะช่วยให้เราสามารถพบปะ เห็นหน้าเห็นตากันได้บ้างทางโลกออนไลน์ ซึ่งในขณะนี้ กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการ ดังนั้น ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร ทางศูนย์ฯ จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไป

และขอประชาสัมพันธ์ถึงห้องศาสนภัณฑ์ของศูนย์อบรม NCC โดยทางศูนย์อบรมฯ มีหนังสือคำสอน หนังสือส่งเสริมศรัทธา หนังสือข้อคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา ฯลฯ รวมทั้งรูปพระ จำหน่ายมากมาย ถ้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทร, ไลน์ หรือ Facebook ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์

(และเนื่องจากช่วงนี้ มีสถานการณ์ของโควิด-19 จึงขอบริการในระบบสั่งออนไลน์เท่านั้น ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com