ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม                                                    
ตราของศูนย์ฯประกอบด้วยหนังสือพระคัมภีร์ที่วางเปิดอยู่พร้อมกับพระวาจาทรงชีวิตที่ว่า
“ท่านจงไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกคน” (มก.16.15)

ความหมาย

1. พระคัมภีร์ หมายถึง การประกาศพระวรสาร
2. กางเขน หมายถึง การติดตามพระคริสตเจ้าของครูคำสอน
3. สายประคำ หมายถึง ครูคำสอนยึดพระนางมารีย์เป็นที่พึ่ง
4. เทียนส่องสว่าง หมายถึง ชีวิตความเชื่อที่เป็นประจักษ์พยานของครูคำสอน

คติพจน์
อุทิศตนประกาศข่าวประเสริฐ  ใจอิ่มเอิบเลิศด้วยคุณธรรม

สถานที่ตั้ง82 ม.6 ซ.วัดเทียนดัด ต. ท่าข้าม อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0443, 0-2812-7153-4
แฟกซ์ 0-2429-0239

วิสัยทัศน์
ศิษย์พระเยซูคริสต์ ประจักษ์พยานชีวิตเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งความเชื่อ

พันธกิจ
ศาสนบริกรเพื่อเผยแพร่ความเชื่อ มุ่งมั่นที่จะเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์  มีชีวิตที่
สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าด้วยการภาวนา พระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตและการเสวนา  เพื่อยืนยันถึงศักดิ์ศรีมนุษย์ สร้างเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น ให้เข้มแข็งในความเชื่อและในทุกมิติชีวิต พัฒนาการอบรมความเชื่อ งานคำสอนอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน


วัตถุประสงค์
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.มุ่งผลิตผู้อบรมคริสตศาสนธรรม ( ครูคำสอน) ที่มีคุณภาพ ให้มีความสำนึกในการเป็นสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้า
2.ให้นักศึกษาดำเนินชีวิตตามความเชื่อร่วมกันเป็นหมู่คณะ รักและรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า
3.ให้การอบรมแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในด้านคริสตศาสนศาสตร์และให้ได้รับประสบการณ์ในงานแพร่ธรรมเพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านคำสอนและเป็นผู้นำกลุ่มคริสต-ชน

การจัดการศึกษา
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม เปิดสอนด้านคริสตศาสตร์ นักศึกษาจะใช้เวลาศึกษาให้ครบหลักสูตรภาคปกติในระยะเวลา 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา และหลักสูตรในภาคฤดูร้อน  ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 1 เดือน  นักศึกษาจะต้องสอบผ่านให้ครบ 88 หน่วยกิต  สำหรับภาคปกติ และ 60 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน  ผู้ที่จบหลักสูตรตามที่กำหนดนี้  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย จะถือว่ามีสิทธิ์เทียบเท่าอนุปริญญา
 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com