ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ( National Catechetical Center) หรือ “ศูนย์ ซีซี” นั้นได้รับการก่อตั้งขึ้นโดย ชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ.2508) โดยใช้ชื่อว่า “ ศูนย์ศาสนศาสตร์” เปิดทำการสอนครั้งแรกที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ ทั้งนี้เนื่องจากทางชมรมฯ ยังหาสถานที่และอาคารถาวรไม่ได้ ชมรมฯ ได้บริหารศูนย์ฯนี้โดยคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้เลือกบุคลากรเองจากคณะนักบวชต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีความสามารถให้เข้ามาดำเนินงานรับผิดชอบศูนย์ฯ


ซิสเตอร์แมรี วอลเตอร์  แซนเตอร์ส
แห่งคณะอูร์สุลิน เป็นเลขาธิการิณี

ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานชุดแรก คือ

ซิสเตอร์ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟล์ดแห่งคณะอูร์สุลิน เป็นผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์แมรี วอลเตอร์  แซนเตอร์สแห่งคณะอูร์สุลิน เป็นเลขาธิการิณี

ท่านทั้งสองได้รับผิดชอบศูนย์ฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1965 ( พ.ศ.2508) จนถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1974 ( พ.ศ.2517) เป็นเวลา 9 ปี โดยจัดวางหลักสูตรและหาอาจารย์ ทั้งที่เป็นพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชจากคณะต่าง ๆ และฆราวาสมาเป็นผู้ให้การอบรม มีนักศึกษา นักบวช และฆราวาสที่สำเร็จหลักสูตรในช่วงแรกนี้รวมทั้งหมด 6 รุ่นด้วยกัน

เนื่องจากศูนย์ฯยังไม่มีนโยบาย ระเบียบการ หรือเนื้อหาหลักสูตรที่แน่นอน ดังนั้นจึงมีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกันทุกปี ใช้หลักสูตร 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังได้เปิดทำการสอนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตลอดปีได้ ผู้ที่มาเรียนภาคฤดูร้อนจะต้องเรียน 3 ภาคเรียนด้วยกัน กล่าวคือ 3 ปีติดต่อกัน การเรียนภาคฤดูร้อนได้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1966 ( พ.ศ. 2509) ได้มีนักศึกษา 2 รุ่น จำนวน 140 คน ที่ผ่านการอบรมภาคฤดูร้อนนี้

ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 ( พ.ศ.2517) ชมรมนักบวชหญิงแห่งประเทศไทย ได้มอบศูนย์ฯนี้ให้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานต่อไป  จึงย้ายที่ทำการศูนย์ฯ มาอยู่ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สภาพระสังฆราชฯได้แต่งตั้งให้ คุณพ่อพเยาว์   มณีทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการ (ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 3กันยายน ค.ศ. 1977 ถึง ค.ศ. 2007) และเซอร์มีเรียม กิจเจริญ เป็นเลขาธิ  การิณี นักศึกษาได้เริ่มเข้ารับการอบรม   ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์นี้ในเดือน  พฤษภาคม   ค.ศ. 1974 ( พ.ศ. 2517)  ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1976 ( พ.ศ. 2519) นับเป็นรุ่นที่ 7 ตามหลักสูตร 2 ปี

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของศูนย์ฯ นี้และชื่นชมในผลงานที่ดำเนินมาโดยตลอด  จึงมีมติให้สร้างศูนย์ฯถาวรขึ้นที่ เลขที่ 82 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซอยวัดเทียนดัด ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปี ค.ศ.1976 ( พ.ศ.2519) โดยให้ชื่อว่า “ศูนย์อบรมการแพร่ธรรมแห่งประเทศไทย”  โดยมี ฯพณฯ ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง ดังนั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ( พ.ศ. 2519) เป็นต้นไป  นักศึกษาได้เข้รับการอบรม ณ ศูนย์ฯถาวรแห่งนี้ โดยมี คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ และคุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีซิสเตอร์คณะต่าง ๆ 1 คน เป็นผู้ช่วย อยู่ในตำแหน่งคนละ 2 ปี จากปี ค.ศ. 1976 ( พ.ศ.2519) ถึง ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฯ 7 รุ่น ตามหลักสูตร 1 ปี

ต่อมาสภาพระสังฆราชฯ ได้ขอความร่วมมือจากชมรมนักบวชชาย-หญิง โดยมีมติมอบศูนย์ฯนี้ให้ ชมรมนักบวชชาย-หญิง เป็นผู้บริหาร ซึ่งทางชมรมนักบวชชาย-หญิงก็ยินดีน้อมรับ และได้บริหารศูนย์ฯนี้ตามนโยบายของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชมรมฯได้บริหารศูนย์ฯนี้โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากชมรมนักบวชชาย 3 คน คือ คุณพ่อซิกมุนด์ แลนแชสกี้ , คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม , ภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย  และจากชมรมนักบวชหญิง 3 คน คือ คุณแม่พเยาว์ ถาวรวงศ์, ซิสเตอร์ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟล์ด และ เซอร์มีเรียม  กิจเจริญ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้เลือกคณะผู้อำนวยการให้เข้าไปทำหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ซึ่งทำหน้าที่ตามวาระที่กำหนดไว้ หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อย ๆ ชมรมนักบวชชาย-หญิง ได้เข้ามาทำการบริหารศูนย์ฯ นี้ภายใต้อาณัติของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 ( พ.ศ.2527) ถึง ค.ศ. 1992 ( พ.ศ. 2535) โดยมี เซอร์สแตลลา  นิลเขต และ เซอร์แอนนี สนเจริญ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ซิสเตอร์ พิรุณพร  เดชาเลิศ คณะภคินีรักกางเขน ท่าแร่ ซิสเตอร์ศิริพร จิตต์เสนาะ คณะภคินีข้าบริการพระแม่มารีย์แห่งอุบลฯ (ปัจจุบันคือ คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี) และ ซิสเตอร์สุมาลี  สุดจินดา คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีซิสเตอร์หรือภราดา 1 คน เป็นผู้ช่วย มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฯ 6 รุ่น ตามหลักสูตร 2 ปี

สำหรับ การอบรมภาคฤดูร้อนนั้นยังจัดสม่ำเสมอ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนจากศูนย์ฯ ( 3 ปีติดต่อกัน) ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปี ค.ศ. 1993 ( พ.ศ.2536) จำนวน 7 รุ่น แต่รุ่นที่ 7 ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์  ได้เรียนไปแล้ว 2 ปี จะสำเร็จบริบูรณ์ในปี ค.ศ. 1994 ( พ.ศ.2537)

ในปี ค.ศ. 1987 ( พ.ศ. 2530) “ ศูนย์อบรมการแพร่ธรรมแห่งประเทศไทย” ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม” เพื่อความเหมาะสมตามที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นสาขาหนึ่งของคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ปี ค.ศ. 1993 ( พ.ศ.2536) ชมรมนักบวชชาย-หญิง ได้มอบศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม คืนให้แก่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสภาพระสังฆราชฯได้ขอให้ คณะกรรมการคำสอนแห่งประเทศไทย รับผิดชอบศูนย์ฯ นี้และดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย ฯพณฯ เทียนชัย สมานจิต ประธานคณะกรรมการคำสอนแห่งประเทศไทย คุณพ่อวีระ  อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการและเหรัญญิก คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ    รองเลขาธิการ  คุณครูประภา  วีระศิลป์ เลขานุการ    ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ซิสเตอร์จำเนียร   บุญทัน รองผู้อำนวยการ เซอร์เอดิธ เสงี่ยมแก้ว  กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

อนึ่งในปี ค.ศ. 1993 ( พ.ศ. 2536) ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ได้ปิดการอบรมหลักสูตร 2 ปี ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและอาคารศูนย์ฯให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ได้คุณภาพ อย่างไรก็ตาม  ด้วยความสำนึกในหน้าที่การประกาศพระวารสาร ทางศูนย์ฯโดย ซิสเตอร์สุมาลี  สุดจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน รองผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีการอบรมพิเศษแก่นักศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ซึ่งเทียบเท่าการอบรมภาคฤดูร้อน 3 ปี กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1993 ( พ.ศ. 2536) มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฯในครั้งนี้จำนวน 18 คน ตามหลักสูตร 3 เดือน นับเป็น “ รุ่นพิเศษรุ่นที่ 8”

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังเปิดบริหารด้านสถานที่แก่กลุ่มคาทอลิกต่าง ๆ เพื่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย อาทิ คณะกรรมการการประกาศพระวรสารสู่ปี 2000 ซึ่งได้จัดอบรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1994 ( พ.ศ. 2537) เป็นต้น

 

 

 


เซอร์เอดิธ เสงี่ยมแก้ว 
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ


เซอร์มารี เปียร์   ปั้นเอี่ยม
9 พฤษภาคม 1996 ( พ.ศ. 2539)

ในปี ค.ศ. 1994 ( พ.ศ.2537) ถึงปี ค.ศ. 2005 ( พ.ศ.2548)
ศูนย์ฯ แห่งนี้ยังคงรับใช้พระศาสนจักร โดยความเห็นชอบของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย บริหารศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นระยะเวลา 11 ปี จากปี ค.ศ. 1994 ( พ.ศ.2537) ถึงปี ค.ศ. 2005 ( พ.ศ.2548) โดยมีเ ซอร์เอดิธ  เสงี่ยมแก้ว เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับหน้าที่วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1993 ( พ.ศ. 2536) ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ( พ.ศ. 2540) โดยมีเซอร์ผู้ช่วยดังนี้

- เซอร์ซาบีน   สำอาง             1 พฤษภาคม 1994 ( พ.ศ. 2537)
- เซอร์มารี-เซซิล ดาวดี          1 พฤษภาคม 1996 ( พ.ศ. 2539) (ย้ายออก)
- เซอร์มารี เปียร์   ปั้นเอี่ยม    9 พฤษภาคม 1996 ( พ.ศ. 2539)


เซอร์ไอรีน   ชำนาญธรรม

* เซอร์ไอรีน   ชำนาญธรรม รับหน้าที่ต่อจากเซอร์เอดิธ เสงี่ยมแก้ว วันที่ 16 พฤษภาคม 1997
( พ.ศ. 2540) โดยมีเซอร์ผู้ช่วยดังนี้คือ
- เซอร์มารี เปียร์ ปั้นเอี่ยม      ปี 1996-1998 ( พ.ศ. 2539-พ.ศ.2541)
- เซอร์มารีส ธิราศักดิ์             ปี 1998-1999 ( พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2542)
- เซอร์คาโรลีน พันวิลัย           ปี 1999-2000 ( พ.ศ.2542- พ.ศ. 2543)
- เซอร์มารี เปียร์ ปั้นเอี่ยม     ปี 2001-2002 ( พ.ศ. 2544-2545)
-เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี     ปี 2002-2003  ( พ.ศ. 2545-2546 )


 


เซอร์มารี เปียร์ ปั้นเอี่ยม
ปี 1996-1998 ( พ.ศ. 2539-พ.ศ.2541)
ปี 2001-2002 ( พ.ศ. 2544-2545)


เซอร์มารีส ธิราศักดิ์
ปี 1998-1999 ( พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2542)


เซอร์คาโรลีน พันวิลัย
ปี 1999-2000 ( พ.ศ.2542- พ.ศ.2543)


เซอร์นอร์แบร์ตา  ปานมีศรี
ปี 2002-2003 ( พ.ศ. 2545-2546 )


เซอร์ไอรีน   ชำนาญธรรม


เซอร์มารีย์ มอนิค  รุ่งเรืองกนกกุล
ปี 2003-2005 ( พ.ศ. 2546-2548)

 

ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภาคฤดูร้อนเพื่อให้สอดคล้องกับผู้มาเข้ารับการอบรม ได้สามารถนำไปใช้ในการสอนคำสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และร่วมมีส่วนในภารกิจของพระศาสนจักรให้เกิดผลสมบูรณ์ มากขึ้นเซอร์โรส เดอ เซนต์ เดอนีส์  กิจเจริญ รับหน้าที่ต่อจากเซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.2003 ( พ.ศ. 2546) โดยมีผู้ช่วยคือเซอร์มารีย์ มอนิค   รุ่งเรืองกนกกุลปี 2003-2005 ( พ.ศ. 2546-2548)

ในปี ค.ศ. 2003 ( พ.ศ. 2546) มีนักศึกษาภาคปกติที่เข้ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 30-31 รวมทั้งสิ้น 33 คน จากคณะพระหฤทัย จำนวน 10 คน คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จำนวน 6 คน คณะผู้รับใช้ฯ จำนวน 3 คน คณะภคินีศรีชุมพาบาล จำนวน 3 คน คณะพระมหาไถ่ จำนวน 2 คน คณะพระกุมารเยซู จำนวน 1 คน และฆราวาสผู้สนใจจากวัดและสังฆมณฑลต่าง ๆ จำนวน 8 คน

คณะกรรมการอำนวยการ ได้แก่ ฯพณฯ พเยาว์  มณีทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการและเหรัญญิก คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ ครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ เลขานุการ ครูประภา  วีระศิลป์ กรรมการ เซอร์โรส เดอ เซนต์ เดอนีส์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ เซอร์มารีย์ มอนิค รุ่งเรืองกนกกุล เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ปี ค.ศ. 2005 - 2007

คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการผู้ปฏิบัติงานแทนสภาพระสังฆราชฯ ได้ติดต่อให้ คณะภคินีรักกางเขนแห่งจันทบุรี  รับหน้าที่บริหารศูนย์ฯ เนื่องจากครบวาระตามกำหนดเวลา 10 ปีที่คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับผิดชอบจัดส่งผู้แทนของคณะที่มีความสามารถมาบริหารศูนย์ฯ และรักษาการณ์อีก 1 ปี นับเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 11 ปี ที่ได้บริหารศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง มีนักศึกษาสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรภาคปกติรุ่นที่ 31 และภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 18 จากนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารศูนย์ฯต่อจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 


ฯพณฯ พเยาว์  มณีทรัพย์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย


ซิสเตอร์สุมาลี   สุดจินดา 

* ซิสเตอร์สุมาลี   สุดจินดา  รับหน้าที่ต่อจากเซอร์โรส เดอ เซนต์ เดอนีส์ กิจเจริญ วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ( พ.ศ. 2548)
ซึ่งในปีนี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาภาคปกติเหมือนเช่นที่ผ่านมา เนื่องจากทางวิทยาลัย   แสงธรรมได้เปิดทำการสอนหลักสูตรคริสตศาสนศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ศูนย์ฯ จึงกลายเป็นสถานที่พักและบ้านอบรมนักศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ และใช้สำหรับจัดอบรมแก่แกลุ่มคาทอลิกที่สนใจต่าง ๆ  เช่น
- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ โดยคุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์ และซิสเตอร์จันทนา  ศิริจันทนากูล เป็นวิทยากรให้การอบรมเป็นครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป มาใช้สถานที่เพื่ออบรม “ พระคัมภีร์เพื่อชีวิต” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ.2005 ( พ.ศ. 2548) – เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2006 ( พ.ศ.2549) ส่วนในครั้งที่ 3 เริ่มอบรมเกี่ยวกับ “ พระคัมภีร์ภาคปัญจบรรพ” ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2006 ( พ.ศ. 2549) – เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ( พ.ศ. 2549) ซึ่งมีจำนวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากวัดและสังฆมณฑลต่าง ๆ จำนวนพอสมควร
 

ส่วนการอบรมภาคฤดูร้อนยังคงมีตามปกติ  และมีจำนวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากวัด โรงเรียน คณะนักบวช และฆราวาสที่สนใจจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจมาเข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อน รวมทั้งมาจากสังฆมณฑลเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างสังฆมณฑลเวียงจันทน์ และสังฆมณฑลปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี ค.ศ. 2006 ( พ.ศ. 2549) มีผู้สนใจมาเข้ารับการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนมากขึ้นรวมทั้งสิ้น 160 คน (รวม 3 ชั้นปี) เป็นโอกาสอันดีเนื่องในปีแพร่ธรรมแห่งเอเชีย หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนส่งบุคลากรมารับการอบรมจำนวนมาก  มีนักศึกษาสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรภาคปกติรุ่นที่ 32 ( ปี 1 เรียนที่ซีซีตามหลักสูตรวงจรที่ 1 ส่วนในชั้นปี 2 ได้โอนไปเรียนวิชาที่ยังเหลืออยู่ตามหลักสูตรของซีซีวงจร 2 ที่วิทยาลัยแสงธรรมจนจบ นับเป็นรุ่นสุดท้ายของภาคปกติ) และภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 19 ซึ่งนับเป็นปีที่ 40 ของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ที่ได้รับใช้พระศาสนจักรมาอย่างซื่อสัตย์  สร้างบุคลากรด้านคำสอนไปทำงานตามวัด โรงเรียนในสังฆมณฑลต่าง ๆ จำนวนนับไม่ถ้วน และจะยืนหยัดทำหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง

วันที่ 25  พฤษภาคม 2550/2007 ซิสเตอร์พิรุณพร  เดชาเลิศ  จากคณะภคินีรักกางเขนท่าแร่ เข้ารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นเวลา 1 ปี

ในสมัยของซิสเตอร์สุมาลี  สุดจินดา นี้ มีนักศึกษาสนใจมาเข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  การศึกษา และมีผู้ที่จบหลักสูตรด้วยกัน 3 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 19 จำนวน   30  คน รุ่นที่ 20   จำนวน   26    คน และ รุ่นที่ 21 จำนวน 60   คน ส่วนนักศึกษา คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมที่พักประจำในศูนย์ฯ ปี1- ปี4 มีจำนวน  25  คน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม ได้จัดอบรมความรู้ด้านคำสอนแก่ครูคำสอนดังนี้
1) เรื่อง “ศีลกำลัง” ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2550
2) เรื่อง “ ศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท”ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2550
โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และทีมงานมาเป็นวิทยากรให้การอบรม โดยใช้ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมเป็นสถานที่จัดอบรมแก่ผู้สนใจทั้งจากโรงเรียน และศูนย์คำสอนของสังฆมณฑลต่าง ๆ ผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละหัวข้อ จะได้รับมอบใบวุฒิบัตรรับรองจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรม คริสตศาสนธรรม


ซิสเตอร์พิรุณพร  เดชาเลิศ

* ซิสเตอร์พิรุณพร  เดชาเลิศ รับหน้าที่ต่อจากซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา   วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2008   ( พ.ศ. 2551)    การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก และเป็นพิเศษมีสมาชิกผู้สนใจจากชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้ารับการอบรมด้วยจำนวน 3 คน  โดยมีคุณณรงค์ ถนอมเล็ก และคุณมนัส  วงษ์นิล เจ้าหน้าที่จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ ช่วยเป็นล่ามภาษามือให้ตลอดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี 1 เป็นรุ่นที่ 24 มีจำนวน  80 คน ชั้นปี 2 รุ่นที่  23  จำนวน 40 คน และชั้นปี 3 จำนวน 33 คน ซึ่งสำเร็จการอบรมตามหลักสูตร และเข้ารับวุฒิบัตรจาก ฯพณฯ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต   ในวันที่ 29 เมษายน 2009 ส่วนในภาคปกติ มีนักศึกษาคริสตศาสตร์ชั้นปี 1-4 ที่พักประจำในบ้านทั้งหมดจำนวน 21 คน


 

จากการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชนดำเนินการโครงการหลักสูตร “ พัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชนฆราวาส” โดย บาทหลวงเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน เป็นประธานผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ โดยใช้ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม เป็นสถานที่สำหรับอบรม ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2009 หัวข้อ ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในประเทศไทย  ดำเนินการโดย บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน

ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2009 หัวข้อ มารู้จักพระคัมภีร์กันเถอะ ดำเนินการโดย บาทหลวงลือชัย ธาตุวิสัย  บาทหลวงจักรายุทธ์ ปาละลี และบาทหลวงธรรมรัตน์  เรือนงาม  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน  17 คน

ครั้งที่ 3 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2009 หัวข้อ อะไรคือแก่นธรรมคาทอลิก ดำเนินการโดย บาทหลวงเบร์ตุซอร์  เคลาดิโอ และบาทหลวงสหพล ตั้งถาวร มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน

ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ได้ย้ายไปอบรม ณ ตึกวันทามารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ แทนและจากการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม วันที่ 28 -30 กรกฎาคม 2009 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมและคณะกรรมการบริหารศูนย์ชุดใหม่  มีวาระ  3 ปี ดังนี้
 

1. ฯพณฯ วีระ               อาภรณ์รัตน์
2. บาทหลวงเปรมปรี    วาปีโส
3. บาทหลวงปราโมทย์   นิลเพ็ชร
4. บาทหลวงวิรัช          นารินรักษ์
5. ซิสเตอร์พิรุณพร       เดชาเลิศ
6. คุณทัศนีย์                มธุรสสุวรรณ
7. คุณประภา              วีระศิลป์
8. คุณราตรี                ช้อยเครือ
9. คุณกมลา               สุริยพงศ์ประไพ

ประธาน
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
คณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

             สำหรับปีการศึกษา 2009 นี้  ทางสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ได้มีการจัดอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4   วิทยาลัยแสงธรรม ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาไว้แล้ว ทั้งหมด 7 ครั้ง  ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2009 หัวข้อ “ความหมายชีวิต” โดย บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2009 หัวข้อ “ การให้ความสนใจและความห่วงใยซึ่งกันและกัน” โดย ฯพณฯ  วีระ  อาภรณ์รัตน์
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2009 หัวข้อ “ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา” โดย บาทหลวงวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009
ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2009
ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2010
และครั้งที่  7 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 ซึ่งจะกำหนดหัวข้อในแต่ละเดือน

             เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นนฐานแก่ผู้ที่เตรียมตัวเป็นครูคำสอน เป็นการศึกษาที่เน้นคุณค่าความสำคัญของชีวิตและการพัฒนาจิตใจควบคู่กับแสงสว่างแห่งปัญญา นำทางให้ดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา โดยยึดคุณค่าของพระวรสารและปรัชญาการศึกษาคาทอลิก เพื่อจะได้เป็นครูคำสอนที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสุข

             ทางสาขาวิชาฯ จึงจัดฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ร่วมกัน   ปีละครั้ง ซึ่งปีนี้จัดในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2552 มีนักศึกษา รวม 56 คน ณ บ้านเข้าเงียบนักบุญคริสตินา จ. นนทบุรี โดยมีพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่  อดีตหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เป็นวิทยากร คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม และ คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสรรค์ ช่วยโปรดศีลอภัยบาป คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณและคุณสุดหทัย นิยมธรรม เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ

             โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร
2. เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธา และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการประกาศข่าวดี
3.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง


ซิสเตอร์สุวรรณี  พันธ์วิไล

วันที่ 13 มีนาคม 2011 ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล  คณะรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี มาศึกษา – ดูงานก่อนเข้ารับหน้าที่ต่อจากซิสเตอร์พิรุณพร   เดชาเลิศ  และเข้ารับหน้าที่วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2011   ( พ.ศ. 2554) และมีซิสเตอร์พรทิพย์ บุญไสย สมาชิกจากคณะมาพักที่ศูนย์ฯเพื่อจะได้เป็นหมู่คณะ  ช่วยงานและเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม   เนื่องจากมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สะดวกในการบริการสถานที่ให้กับบุคลากรภายนอกในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือแม้แต่โครงการต่าง ๆ ที่เคยมาใช้บริการในการจัดอบรม จึงได้งดชั่วคราว


      

             ในการอบรมนักศึกษาที่พักประจำที่ศูนย์ได้มุ่งเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด” ซึ่งเป็นขบวนการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนตามแผนอภิบาลคริสตศักราช 2010 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4  กลุ่มย่อยแบบคละชั้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ทำงานจิตาสาตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
- ทุกวันอาทิตย์  มีกลุ่มไปช่วยเตรียมพิธีกรรมที่วัดกาปูชิน  วัดบ้านเณรคณะพระมหาไถ่  และช่วงเวลา 16.30 – 18.00 น. ออกเยี่ยมชุมชนคริสตชนหมู่ 6 วัดน.เปโตร และเวลา 19.00 – 20.00 น. ร่วมภาวนาตามแนว “วิถีชุมชนวัด” กับชาวบ้านที่จัดไว้เป็น  4 ชุมชนย่อย
- ทุกวันอาทิตย์  มีกลุ่มไปช่วยอบรมเด็กและเยาวชนที่ศูนย์เยาวชนบ้านเณรซาเลเซียน  สามพราน
- ทุกวันอาทิตย์  มีกลุ่มไปช่วยงานอภิบาลผู้สูงอายุที่บ้านคามิลเลี่ยน  สามพราน
- ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น. มีกลุ่มไปเยี่ยมและร่วมภาวนาตามแนว “วิถีชุมชนวัด” กับชาวบ้านเปโตรพิทักษ์ ซอย 2
- ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. มีกลุ่มไปสอนคำสอนแก่เด็กและเยาวชนที่เปโตรพิทักษ์  ซอย 2

              ผลกระทบจาก “มหาภัยภิบัติ ” เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลฯ
ระหว่างวันที่ 12 – 13  กันยายน 2011 มีฝนตกหนัก ทำให้น้ำระบายลงคลองไม่ทัน(คลองไม่ได้ลอก) จึงเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านและเพื่อนบ้าน  สูงแทบจะไหลเข้าบ้านซึ่งไม่เคยมีปรากฏกาลนี้มาก่อน ในการแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก สจ.มเนตร   สรรหาทราย  กระสอบมาให้   หาสาเหตุของการอุดตันและสามารถระบายน้ำได้ภายใน  2 วัน  และในเวลาต่อมาระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม 2011 วิทยาลัยแสงธรรมประกาศหยุดเรียนเนื่องจากปริมณฑลฯได้รับผลกระทบจาก “มหาภัยภิบัติ”  ทำให้บรรดาคณาจารย์และนักศึกษาบางคนไม่สามารถมาวิทยาลัยได้(ถนนเพชรเกษมฝั่งซอยหมอศรี  ท่วมทั้งหมด)  จึงให้นักศึกษาเดินทางกลับต้นสังกัด / บ้าน

             จากสาเหตุดังกล่าว  ทำให้วิทยาลัยต้องปิดเรียนล่าช้า (29 มีนาคม) ทำให้เปิดเรียนภาคฤดูร้อนได้ล่าช้าและมีระยะการเรียนสันลงเหลือ 1  เดือน (2 เมษายน – 1 พฤษภาคม) โอกาสนี้ได้ถอนบางรายวิชาออก  เช่น  ชั้นปีที่ 3  ถอนวิชาวิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ ส่วนวิชาอื่น ๆ ก็ได้ลดชั่วโมงเรียนลง  และผลดีที่เกิดจากภัยภิบัติในครั้งนี้  คือ “ด้มีโอกาสจัดโครงการ “ ชาว NCC สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง” ให้กับนักศึกษาภาคปกติก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2555 ที่หาดหฤทัย  อ. ชะอำ จ. ประจวบคีรีขันต์  โดยใช้งบค่าอาหาร – ที่พักช่วงน้ำท่วม 1 เดือน และของขวัญปีใหม่จากพระคุณเจ้าวีระ  อาภรณืรัตน์ จำนวน 10, 000  บาท และได้เก็บจากนักศึกษาใหม่คนละ 1,000บาท ด้วย

เลขานุการศูนย์ฯ
•นางสาวจิราวรรณ  งอกเสมอ สัตบุรุษวัดพระตรีเอกภาพ  หนองหิน ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการศูนย์ฯมาเป็นเวลา 13 ปี ได้ขอลาออกในวันที่ 30 มิถุนายน 2011
•คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม   มาทำหน้าที่เลขานุการศูนย์ฯสัปดาห์ละ 3  วัน สลับกับวิทยาลัยแสงธรรม 
จากวันที่  1 ธันวาคม 2011 – 31  พฤษภาคม 2012 ลาออกเนื่องจากทางวิทยาลัยได้ว่าจ้างครูให้ทำงานเต็มเวลา
•4 กันยายน  2012  ทางศูนย์ฯได้รับ น.ส. นริศรา ปรีเปรม  สัตบุรุษจากวัดเปโตร อายุ 35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช. เข้าทดลองงาน 1  เดือน จากนั้นได้รับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  ถึง ปัจจุปัน

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯประจำปี 2012/2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2012 ณ ห้องสมุดของศูนย์ฯ และการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม วันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2012 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมและ คณะกรรมการบริหารศูนย์ชุดใหม่ มีวาระ 3  ปี  ค.ศ.  2012 – 2015 ดังนี้
1. ฯพณฯ วีระ   อาภรณ์รัตน์             ประธาน
2. บาทหลวงเปรมปรี  วาปีโส          ผู้อำนวยการ
3. บาทหลวงเอกสิทธิ์  ทัฬหะกุลธร  รองผู้อำนวยการ
4. บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ       หัวหน้าสาขาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม - กรรมการ
5. ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล            ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
6. คุณทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ             กรรมการ
7. คุณประภา    วีระศิลป์                 กรรมการ
8. คุณราตรี  ช้อยเครือ                   กรรมการ
9. คุณกมลา สุริยพงศ์ประไพ         กรรมการ
10. คุณสุดหทัย นิยมธรรม             กรรมการ


ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ

และในปี ค.ศ. 2014 -30 เมษายน 2017    ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  เข้ามารับหน้าที่ต่อจากซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2014 และมีซิสเตอร์จินตนา สังข์อนันต์ สมาชิกในคณะฯ มาพักที่ศูนย์ และเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม ( ค.ศ.2014-2015) และในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 201 6 - พฤษภาคม 2017 ซิสเตอร์สุปาณี สุขถาวร คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้มาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  ซึ่งในสมัยนี้ ศูนย์ ฯ ได้ก่อสร้างศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอน และจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมฉลองศูนย์ฯ ครบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง (ปี ค.ศ. 1965-2015) ซึ่งได้จัดทำสลากการกุศล 50 ปี การประชุมตัวแทนศิษย์เก่าฯ เพื่อช่วยดำเนินงานฉลอง 50 ปี และจัดฉลองในวันที่ 30 มกราคม 2559/2016 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ จัดพบปะและฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่าครูคำสอนจากศุนย์ฯ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และศิษย์เก่าที่จบจากกรุงโรม และได้ปรับปรุงศูนย์ฯ ซ่อมบำรุงและทาสีตึกใหม่ทั้งหมด และจัดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนในรุ่นที่ 30-32


ซ.วรรณี ฉัตรสุภางค์

ในปี ค.ศ. 2017-2020 ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (คณะซิสเตอร์ซาเลเซียน) เข้ามารับหน้าที่ต่อจากซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 โดยมีกรรมการบริหารศูนย์ฯ ปี ค.ศ.2017 -2020 ดังนี้ 
1. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์    ประธาน
2. บาทหลวงเปรมปรี วาปีโส         รองประธาน 
3. ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์         ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
4. บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ      กรรมการ ฯ
5. คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ         กรรมการ ฯ
6. คุณครูประภา วีระศิลป์               กรรมการ ฯ
7. คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ     กรรมการ ฯ
8. อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม         กรรมการ ฯ
9. คุณครูกฤติยา อุตสาหะ              กรรมการ ฯ
10. คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์             กรรมการ ฯ
11. คุณนฤมล สุขสุเดช                 เลขานุการ


ซ.มารีอา เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ

ในปี ค.ศ. 2020-ปัจจุบัน ซิสเตอร์มารีอาเพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี เข้ามารับตำแหน่งต่อจากซิสเตร์วรรณี ฉัตรสุภางค์  เมือเดือนพฤษภาคม 2020 โดยมีคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้
1. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์    ประธาน
2. บาทหลวงเปรมปรี วาปีโส         รองประธาน 
3. ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์         ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
4. บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ      กรรมการ ฯ
5. คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ         กรรมการ ฯ
6. คุณครูประภา วีระศิลป์               กรรมการ ฯ
7. คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ     กรรมการ ฯ
8. อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม         กรรมการ ฯ
9. คุณครูกฤติยา อุตสาหะ              กรรมการ ฯ
10. คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์             กรรมการ ฯ
11. คุณสุวัฒนา   บุญยินดี              เลขานุการ

1. ฯพณฯ วีระ   อาภรณ์รัตน์
ประธาน

2. บาทหลวงเปรมปรี  วาปีโส 
รองประธาน

3. ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

4. บาทหลวงผ.ศ.วัชศิลป์   กฤษเจริญ
หัวหน้าสาขาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม -
 กรรมการ

5. คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
กรรมการ

6. คุณครูประภา   วีระศิลป์
กรรมการ

7.คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ
กรรมการ

8. อาจารย์สุดหทัย  นิยมธรรม
กรรมการ

9. คุณครูกฤติยา อุตสาหะ
กรรมการ

 

10. คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์
กรรมการ

11.คุณสุวัฒนา  บุญยินดี
เลขานุการ

 

คณะผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ปี

หมายเหตุ

1).ซ.ทีโอดอร์                    ฮาเนนเฟล์ด

ผู้อำนวยการ

1965

เรียนที่ ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัยภาคปกติรุ่น 1- รุ่น 6

     ซ. แมรี วอลเตอร์          แซนเตอร์ส

รองผู้อำนวยการ

1965

 

2). คุณพ่อพเยาว์               มณีทรัพย์

ผู้อำนวยการ

1974

ย้ายมีที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาคปกติรุ่น 7

     เซอร์มีเรียม                 กิจเจริญ

รองผู้อำนวยการ

 

 

3). คุณพ่อสมบูรณ์            แสงประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

1976-1981

สร้างอาคารถาวรที่ศูนย์อบรมการแพร่ธรรมแห่งประเทศไทย

     ซ.ชะอ้อน                    เวชยันต์

ผู้ช่วย

1978

ภาคปกติรุ่น 8-11

     ซ.น้อมจิต                     อารีพรรค

ผู้ช่วย

1978-1980

 

     ซ. ยุพา                        ศุภศรี

ผู้ช่วย

1980-1981

 

4). คุณพ่อวัลลภ              จำหน่ายผล

ผู้อำนวยการ

1981-1984

ภาคปกติรุ่น 12-14

     ซ.ยุพา                         ศุภศรี

ผู้ช่วย

1981-1982

 

     ซ. พวงผกา                ราชธน

ผู้ช่วย

1982-1984

 

     เซอร์สแตลลา            นิลเขต

ผู้ช่วย

1983-1984

 

5). เซอร์สแตลลา              นิลเขต

ผู้อำนวยการ

1984-1986

ภาคปกติรุ่น 14-16

     ซ.พวงผกา                 ราชธน

ผู้ช่วย

1984-1985

ภาคฤดูร้อนรุ่น 1

       ซ.ศิริพร                    จิตต์เสนาะ

ผู้ช่วย

1985-1986

 

6). เซอร์แอนนี                 สนเจริญ

ผู้อำนวยการ

1986-1989

ภาคปกติรุ่น 16-18

       ซ.กฤษฎี                   ชื่นชมน้อย

ผู้ช่วย

1986-1987

ภาคฤดูร้อนรุ่น 2

       ภราดาสงฆ์ดำรง      เลาหบุตร

ผู้ช่วย

1987-1988

 

       ซ.พิรุณพร                เดชาเลิศ

ผู้ช่วย

1988-1989

 

7). ซ.พิรุณพร                  เดชาเลิศ

ผู้อำนวยการ

1989-1990

ภาคปกติรุ่น18-20

       ซ. ศิริพร                   จิตต์เสนาะ

ผู้ช่วย

1989-1990

ภาคฤดูร้อนรุ่น3-5

8). ซ.ศิริพร                       จิตต์เสนาะ

ผู้อำนวยการ

1990-1991

ภาคปกติรุ่น 20-21

       ซ. สุมาลี                   สุดจินดา

ผู้ช่วย

1991-1992

ภาคฤดูร้อนรุ่น 5-6

9). ซ.สุมาลี                       สุดจินดา

ผู้อำนวยการ

1992-1993

ภาคปกติรุ่น 21-22

     ซ.จำเนียร                    บุญทัน

ผู้ช่วย

1993

ภาคฤดูร้อนรุ่น6-7

ปิดศูนย์ชั่วคราว ปรับปรุงหลักสูตรและอาคารสถานที่ ปี 1993

10). เซอร์เอดิธ                เสงี่ยมแก้ว

ผู้อำนวยการ

1993-1197

ภาคปกติรุ่น 22-23

       ซ. มารี เซซิล          ดาวดี

ผู้ช่วย

1993-1994

ภาคฤดูร้อนรุ่น 8-12

       ซ. ซาบีน                 สำอาง

ผู้ช่วย

1994-1996

 

       ซ. มารี เปียร์           ปั้นเอี่ยม

ผู้ช่วย

1996-1998

 

11). เซอร์ไอรีน                ชำนาญธรรม

ผู้อำนวยการ

1998-2003

ภาคปกติรุ่น 24-30 / คริสตศาสตร์รุ่นที่ 1

       ซ. มารี เปียร์             ปั้นเอี่ยม

ผู้ช่วย

1998-1999

ภาคฤดูร้อนรุ่น 12-16

       ซ. มารีส                    ธิราศักดิ์

ผู้ช่วย

1998-2000

 

       ซ. คาโรลีน               พันวิลัย

ผู้ช่วย

2000-2001

 

       ซ.มารี เปียร์                ปั้นเอี่ยม

ผู้ช่วย

2001-2002

 

       ซ.นอร์แบร์ตา             ปานมีศรี

ผู้ช่วย

2002-2003

 

12).เซอร์โรส เดอเซนต์ เดอนีส์    กิจเจริญ

ผู้อำนวยการ

2003-2005

ภาคปกติรุ่น 30-32

       เซอร์มารีย์ มอนิค         รุ่งเรืองกนกกุล

ผู้ช่วย

2003-2005

ภาคฤดูร้อนรุ่น 16-20

13). ซ.สุมาลี                        สุดจินดา

ผู้อำนวยการ

2005-2008

ภาคฤดูร้อนรุ่น 19-22

       ซ.พิรุณพร                     เดชาเลิศ

ผู้ช่วย

2007-2008

 

14). ซ.พิรุณพร                     เดชาเลิศ

ผู้อำนวยการ

2008-2011

ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 23-25

15). ซ.สุวรรณี                       พันธ์วิไล

ผู้อำนวยการ

2011-2014

ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 26

       ซ.พรทิพย์                   บุญไสย

ผู้ช่วย+เรียนที่แสงธรรม

 

 

16). ซ.สังวาลย์                    วาปีทะ

ผู้อำนวยการ

2014-2017

 

       ซ.จินตนา                   สังข์อนันต์

เรียนแสงธรรม

2014-2015

 

         ซ.สุปาณี                  สุขถาวร

ผู้ช่วย

2016-2017

 

17). ซ.วรรณี                   ฉัตรสุภางค์

ผู้อำนวยการ

2017-2020

 

       ซ.สิริกานต์                ศรีเผลา

ผู้ช่วยฯ

2017-2020

 

18)  ซ.มารีอา เพ็ชรรัตน์     สุขสำราญ

ผู้อำนวยการ

2020-ปัจจุบัน

 

สถิตินักศึกษาของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม จากอดีตสู่ปัจจุบัน

หลักสูตรภาคปกติ 2 ปี

 

 

 

หลักสูตรภาคฤดูร้อน 3 ปี

 

 

 

รุ่นที่

สมัครเรียน
จำนวน

สมทบ
บางวิชา

จบหลักสูตร
จำนวน

ปีการศึกษา

รุ่นที่

สมัครเรียน
จำนวน

สมทบ
บางวิชา

จบหลักสูตร
จำนวน

ปีการศึกษา

1

24

-

24

19 พ.ค. 2508- 4 มี.ค. 2509

1

17

-

17

10 เม.ย. 2528- 30 เม.ย. 2531

2

19

-

19

17 พ.ค. 2509- 9 มี.ค. 2510

2

12

-

12

1 เม.ย. 2530- 28 เม.ย. 2532

3

30

-

30

17 พ.ค. 2510- 9 มี.ค. 2511

3

17

-

17

4 เม.ย. 2531- 29 เม.ย. 2533

4

16

-

16

17 พ.ค. 2511- 10 มี.ค. 2513

4

17

-

17

27 มี.ค. 2532- 29 เม.ย. 2534

5

22

-

22

17 พ.ค. 2513- 7 มี.ค. 2515

5

44

-

44

29 มี.ค. 2533- 25 เม.ย. 2535

6

35

-

35

27 พ.ค. 2515- 25 มี.ค. 2517

6

33

-

33

31 มี.ค. 2534- 23 เม.ย. 2536

7

50

-

50

24 พ.ค. 2517- 1 พ.ย. 2519

7

20

-

20

30 มิ.ย. 2536- 7 ต.ค. 2536

8

31

-

31

7 มิ.ย. 2519- 28 ม.ค. 2521

8

15

-

15

ไม่ได้ระบุไว้สมุดทะเบียน

9

14

-

14

5 มิ.ย. 2521- 25 มี.ค. 2522

9

38

-

38

ไม่ไดระบุไว้ในสมุดทะเบียน

10

34

-

34

4 มิ.ย. 2522- 23 มี.ค. 2523

10

59

-

28

27 มี.ค. 2538- 29 เม.ย. 2540

11

36

-

36

2 มิ.ย. 2523- 31 มี.ค. 2524

11

43

-

21

1 เม.ย. 2539- 29 เม.ย. 2541

12

23

-

23

1 มิ.ย. 2524-28 มี.ค. 2525

12

54

-

37

31 มี.ค. 2540-30 เม.ย. 2542

13

29

-

29

31 พ.ค. 2525- 27 มี.ค. 2526

13

75

-

58

31 มี.ค. 2541- 28 เม.ย. 2543

14

28

-

28

29 พ.ค. 2526- 19 มี.ค. 2527

14

56

-

43

28 มี.ค. 2542- 30 เม.ย. 2544

15

37

-

37

4 มิ.ย. 2527- 19 มี.ค. 2529

15

59

-

36

27 มี.ค. 2543- 26 เม.ย. 2545

16

22

-

22

27 พ.ค. 2529- 5 มี.ค. 2531

16

71

-

37

26 มี.ค. 2544- 25 เม.ย. 2546

17

24

-

24

25 พ.ค. 2530- 3 มี.ค. 2532

17

76

-

38

25 มี.ค. 2545- 23 เม.ย. 2547

18

25

-

24

17 พ.ค. 2531- 30 มี.ค. 2533

18

57

-

33

24 มี.ค. 2546- 29 เม.ย. 2548

19

37

-

31

29 พ.ค. 2532- 27 ก.พ. 2534

19

64

-

35

22 มี.ค. 2547-25 เม.ย. 2549

20

17

-

16

28 พ.ค. 2533- 14 มี.ค. 2535

20

52

-

20

28 มี.ค. 2548-26 เม.ย. 2550

21

15

-

14

25 พ.ค. 2534- 27 ก.พ. 2536

21

92

-

56

20 มี.ค. 2549- 24 เม.ย.2551

22

18

-

18

24 พ.ค. 2537- 30 เม.ย. 2539

22

64

-

33

19มี.ค 2550.-29 เม.ย.2552

23

21

-

15

30 พ.ค. 2538- 29 เม.ย. 2540

23

40

-

25

17 มี.ค. 2551-24 เม.ย.2553

24

24

-

19

3 มิ.ย. 2539- 29 เม.ย. 2541

24

70

-

46

23 มี.ค. 2552 -28 เม.ย. 2554

25

19

-

12

2 มิ.ย. 2540- 30 เม.ย. 2542

25

73

-

54

15 มี.ค.2553- 1 พ.ค.2555

26

17

34

16

1 มิ.ย. 2541- 28 เม.ย. 2543

26

66

-

46

21 มี.ค. 2554-25 เม.ย. 2556

27

34

11

29

2 มิ.ย. 2542- 27 เม.ย. 2544

27

40

-

37

19 มี.ค 2555 -  25  เม.ย  2557

28

5

40

4

2 มิ.ย. 2543- 26 เม.ย. 2545

28

38

-

38

23 มี.ค 2556 -30 เม.ย 2558

29

14

8

12

4 มิ.ย. 2544-25 เม.ย. 2546

29

30

-

30

21 มี.ค.2557 - 28 เม.ย 2559

30

16

-

9

3 มิ.ย. 2545-23 เม.ย. 2547

30

27

-

26

20 มี.ค 2558 - 27 เม.ย 2560

31

25

-

14

2 มิ.ย. 2546- 29 เม.ย. 2548

 

 

 

 

 

32

15

-

7

7 มิ.ย.2547- 25 เม.ย. 2549
เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรมในปี 2

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com