คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมฉบับปรับปรุงแก้ไข ค.ศ. 2007

1. การบริหารศูนย์ ฯ1.1 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1.2  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วยพระสังฆราช   เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเลขานุการของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

1.3  คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและเหรัญญิกที่ได้รับแต่งตั้งโดยพระสังฆราช  ผู้เป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกคริสตศาสนธรรม

1.4  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และการรับผิดชอบภายในศูนย์ฯ ทุกอย่าง

1.5  ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางประการหรือในกรณีเร่งด่วน ให้คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ตัดสิน

2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ


2.1 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ประกอบด้วย
2.1.1 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ( พระสังฆราช)
2.1.2 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
2.1.3 รองเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
2.1.4  เลขานุการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
2.1.5 ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
2.1.6 รองผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
2.1.7 เหรัญญิกศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

2.2 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ

2.2.1 ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการทำงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยพร้อมที่จะให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

2.2.2  เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ซึ่งจะมีขึ้น ปีละ 2  ครั้ง คือในราวเดือนมกราคม  และ กรกฎาคม และการประชุมวิสามัญในกรณีเร่งด่วน

2.2.3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีของศูนย์ฯ ที่เสนอต่อที่ประชุม  โดย คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

2.2.4 พิจารณาและเบิกจ่ายเงินเกินงบประมาณ เพื่อการจัดหา  สร้างเสริม  หรือซ่อมแซมภายในศูนย์ฯ ในวงเงินที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะอนุมัติได้

2.2.5 รับทราบเกี่ยวกับกิจการงาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และร่วมกันพิจารณาเพื่อหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น

2.2.6 พิจารณาและอนุมัติกิจกรรมบางอย่างที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะนักศึกษาเสนอต่อที่ประชุม

2.2.7 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ มีสิทธิยับยั้งข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในกรณีที่เห็นว่าไม่จำเป็น  และไม่เหมาะสม

2.2.8 ให้คำแนะนำเรื่องอาจารย์ที่จะทำการสอนที่ศูนย์ฯ

2.2.9 พิจารณานโยบายเพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ นำไปปฏิบัติตาม

2.2.10 พิจารณาอนุมัติผลการเรียน  รวมทั้งการให้ประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาก่อนจบหลักสูตร
 

3. บทบาทและหน้าที่ของพระสังฆราชที่รับผิดชอบ


3.1 เป็นประธานในการประชุมสามัญของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ โดยตำแหน่ง

3.2 เป็นผู้ลงนามรับรองจดหมายของศูนย์ฯ ในการขอเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ เช่น PROPAGANDA FIDE ฯลฯ

3.3 ให้คำแนะนำ และสนับสนุนในการทำงาน ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยพร้อมที่จะให้ข้อมูลถึงความเป็นไปต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ต่อสภาพระสังฆราช  และหน่วยงานอื่น ๆได้ทราบ
 

4. บทบาทและหน้าที่ของเลขาธิการ4.1 เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปีในกรณีที่พระสังฆราชผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

4.2 เป็นประธานในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

4.3  เข้าร่วมการประชุมสามัญและวิสามัญของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

4.4 มีสิทธิ์อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทำการเบิกจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเหรัญญิกในวงเงินไม่เกิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาท)

4.5 เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานภายในศูนย์ฯ

5. บทบาท และหน้าที่  ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ5.1  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 1 พฤษภาคม และจะทำหน้าที่จนครบวารตามข้อตกลงระหว่างสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยกับสถาบันนักบวช

5.2  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะร่วมมือกันอบรมนักศึกษาให้ได้พัฒนาทางกาย จิตใจ สติปัญญาตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ได้วางไว้ เพื่อสามารถทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3    คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่  อุปกรณ์ และวางโครงการสำหรับนาคตของศูนย์ฯ ตามขอบข่ายที่รับผิดชอบอยู่

5.4  ถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร หรือเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายใหม่ของศูนย์ฯ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้องนำเสนอเรื่องแก่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ

5.5    ผู้อำนวยการเป็นผู้กำหนดจัดแบ่งหน้าที่การงานรับผิดชอบภายในศูนย์ฯ

6. บทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ฯ6.1  ปกครองดูแลนักศึกษา บุคลากรและความเรียบร้อยของศูนย์ฯ

6.2  จัดหลักสูตร เชิญอาจารย์และวิทยากร รวมทั้งงานห้องสมุดและห้องโสตฯ ด้วย

6.3  รับผิดชอบบัญชีเงินฝากทุกประเภทและทำบัญชีทั่วไปทั้งรายรับ-รายจ่ายของศูนย์ฯ

6.4  ทำรายงานประวัตินักศึกษา พร้อมรูปถ่าย

6.5  จัดทำรายงานการเงิน ส่งเหรัญญิกของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของ ดือนถัดไป

6.6  ต่อสัญญาการเช่าไฟฟ้า  ประกันอัคคีภัย  และต่อทะเบียนรถ ประกันรถ ฯลฯ

6.7  ทำรายงานเสนอคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง (เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม)


6.8  เป็นกรรมการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม โดยตำแหน่ง

6.9  เป็นกรรมการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์

6.10 มีอำนาจจ่ายเงินตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และมีสิทธิ์เบิกจ่ายเงินเกินงบ ในกรณีฉุกเฉินในวงเงินไม่เกิน 30,000.00 บาท ( สามหมื่นบาท )

7. บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ7.1ร่วมมือกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ

7.2        ดูแลรับผิดชอบงานอาคาร  สถานที่ และโภชนาการ

7.3        รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษา

7.4        รับผิดชอบพนักงาน

7.5        รับผิดชอบในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือคำสอนชีวิตคริสตัง ฯลฯ

7.6        รับผิดชอบการรับรองแขก

7.7        รับผิดชอบส่งข่าวของศูนย์ฯ ลงอุดมสาร และอุดมศานต์ ฯลฯ
 

8. บทบาทและหน้าที่ของเหรัญญิกศูนย์ฯ


8.1    ตรวจบัญชีรายรับ-จ่าย ประจำวันและประจำเดือนของศูนย์ฯ

8.2    ในกรณีเร่งด่วนต้องใช้เงินเกินงบ เหรัญญิกมีสิทธิ์อนุมัติร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ เฉพาะ อย่างยิ่งในกรณีที่มีการพิจารณางบประมาณประจำปี และที่เกี่ยวข้องกับการเงินของศูนย์ฯ

8.3    เข้าร่วมประชุมสามัญ  หรือวิสามัญของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ

8.4    ให้คำปรึกษา  หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

9. การเงินของศูนย์ฯ


9.1    รายได้ของศูนย์ได้จาก
-  ค่าเล่าเรียน  ค่าที่พัก และอาหารของนักศึกษา
-  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
-  ดอกเบี้ยเงินฝาก
-  เงินบริจาค
-  การจำหน่ายหนังสือคำสอน

9.2    ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  จะได้รับเงินเดือนเดือนละ 7,000 บาท รวมทั้งเดือนที่ 13

9.3    วิทยากรที่มาช่วยสอนที่ศูนย์ฯ จะได้รับค่าตอบแทน ตามแนวปฏิบัติของวิทยาลัยแสงธรรม

9.4    พระสงฆ์ที่มาถวายมิสซา จะได้รับปัจจัยตามดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

10. บทบาทของจิตตาธิการศูนย์ฯ


10.1 เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม

10.2 เป็นวิญญาณรักษ์ของนักศึกษา

10.3 ส่งเสริม  ให้การอบรม  และแนะนำด้านชีวิตจิตแก่นักศึกษา
 

                                                   รับรองเมื่อวันที่  25  ธันวาคม ค.ศ. 2007
               …………………………………………………                                                                              ……………………………………………………..
       ( ซิสเตอร์สุมาลี     สุดจินดา)                                                             (พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต)
               ผู้อำนวยการศูนย์ฯ                                                                         ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com