คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
(National Catechetical Center – NCC)

 

 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com