จุดมุ่งหมายของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมสำหรับนักศึกษาที่พักประจำศูนย์

1. มุ่งอบรมนักศึกษาวิชาคริสตศาสตร์     ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะครูคำสอน ที่พึงมีต่อพระเจ้า ต่อสังคม ต่อสมาชิกร่วมสถาบัน สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. มุ่งอบรมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรักความศรัทธาต่อพระเจ้า โดยแสดงออกทางกิจการแห่งความเชื่อที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและผู้อื่นในฐานะครูคำสอน

3. มุ่งอบรมให้นักศึกษาสำนึกในคุณค่าด้านศีลธรรม จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน

4. มุ่งอบรมให้นักศึกษาได้พัฒนาในด้านการมีระเบียบวินัยในตัวเอง การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม การรักความสะอาด มีความซื่อสัตย์ และมีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อม ว่านอนสอนง่าย

5. มุ่งอบรมให้นักศึกษามีความอดทน รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา ที่พักประจำศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน

1. นักศึกษาจะต้องเป็นบุคคลที่มาจากครอบครัวคริสตชนคาทอลิกที่มีความเชื่อและความศรัทธา  มีความใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งกับพระเจ้า

2. นักศึกษาจะต้องร่วมกิจศรัทธา ทำวัตรเช้า-เย็น พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และกิจศรัทธาอื่น ๆ  อันเป็นหัวใจของชีวิตประจำวัน ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ

3. นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของสถาบันเสมอ  ในการร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ นักศึกษาหญิงควรใส่กระโปรงและเสื้อที่เหมาะสม นักศึกษาชายควรใส่กางเกงขายาวและเสื้อที่เหมาะสม

4. นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนในแต่ละคาบ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายโดยเข้าก่อนเวลา 15 นาที ทั้งนี้เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักบริหารเวลาและเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอ

5. นักศึกษาจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์  ไปลามาไหว้  รู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน  ละเว้นจากการวิพากษ์วิจารณ์และนินทาว่าร้ายท่าน

6.   นักศึกษาจะต้องรักษาความสะอาดในห้องนอน จัดเก็บข้าวของส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ตู้หนังสือในห้องเรียน รวมทั้งต้องรักษาความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมด้วย

7. นักศึกษาจะรักษาความเงียบตั้งแต่เวลา 21.00 น. เพื่อการศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน และ เตรียมการเรียนการสอนในวันต่อไป

8. ทางศูนย์ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาพักประจำศูนย์ขึ้นห้องพัก ในกรณีจำเป็นจะต้องขออนุญาตผู้ดูแลทุกครั้ง

9. ในกรณีที่ต้องออกไปข้างนอกหรือกลับบ้าน นักศึกษาจะต้องขออนุญาตและแจ้งให้ผู้ดูแลทราบทุกครั้ง ทั้งไปและกลับ และต้องกลับเข้าศูนย์ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาเอง

10. ในกรณีที่ไม่อยู่ นักศึกษาจะต้องแจ้งใบงดอาหาร ในทุกมื้อและทุกวัน  เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียมอาหาร และจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

11. ในขณะที่อยู่ในศูนย์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่ม ทุกมื้อและทุกวัน  เพื่อฝึกความเป็นหนึ่งเดียวและเพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาเอง

12.  ในกรณีเจ็บป่วย นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลทราบทุกครั้ง เพื่อจะได้รักษาเยียวยาได้ทันท่วงที

13.  นักศึกษาจะต้องร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่ทางศูนย์กำหนด เช่น การอบรมประจำเดือนการประชุมบ้าน การทำเวรประจำวัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและผู้ใหญ่   และความเสียสละซึ่งเป็นรากฐานของความรักแบบคริสตชน

14. นักศึกษาจะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ งดเว้นจากการลักขโมย การหยิบฉวยของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

15.  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาดูโทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี หรือวีดีโอ ในวันที่มีการเรียนการสอนอาจจะดูได้ในคืนก่อนวันหยุดเท่านั้น  ในกรณีจำเป็นต้องดูเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน  จะต้องขออนุญาตพิเศษทุกครั้ง แต่ต้องไม่เกินเวลา 22.30 น.

16.  นักศึกษาที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านอกจากที่ศูนย์จัดให้ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุ เทปคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จะต้องชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มพิเศษเดือนละ 50 บาท

17. ในการซักรีดเสื้อผ้า  นักศึกษาจะต้องซักผ้าในที่ที่เตรียมไว้ให้ ควรรีดผ้าในเวลากลางวัน งดรีดผ้าในเวลากลางคืน เมื่อใช้เตารีดเสร็จแล้วต้องถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง

18. ในกรณีจำเป็นต้องขาดเรียน นักศึกษาจะต้องมีใบลาที่มีลายเซ็นและชื่อกำกับของผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมเท่านั้น

เครื่องแบบนักศึกษาที่พักประจำศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน นครปฐม

เครื่องแบบนักศึกษาชาย
1. เสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กระดุมสีขาว เวลาสวมให้สอดชายเสื้อเข้าภายในกางเกง

2. กางเกงกางเกงขายาวสีดำ ไม่มีลวดลาย มีลักษณะเป็นกางเกงแบบสากลของสุภาพชน

3. เข็มขัดสายเข็มขัดสีดำ มีขนาดกว้าง 3.5 ซม. ติดหัวเข็มขัดที่มีตราวิทยาลัยแสงธรรม

4. รองเท้ารองเท้าหุ้มส้นสีดำ

5. ถุงเท้าถุงเท้าแบบเรียบ ๆ สีสุภาพ ไม่มีลวดลาย

6. ผมทรงผมแบบสุภาพชน ( ไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาว)

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง

1. เสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่รัดรูปร่างจนเกินไป แนวสาบอกติดกระดุมตราวิทยาลัยแสงธรรม เวลาสวมให้สอดชายเสื้อเข้าภายในกระโปรง

2. กระโปรงกระโปรงสีดำแบบเข้ารูปหรือจีบพลีทก็ได้  กระโปรงเข้ารูปไม่ผ่าสูงจนเกินไป  เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่าหรือต่ำกว่าเข่าหนึ่งฝ่ามือ ไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรงยาวถึงข้อเท้า

3. เข็มขัดสายเข็มขัดสีดำ มีขนาดกว้าง 3.5 ซม. ติดหัวเข็มขัดที่มีตราวิทยาลัยแสงธรรม

4. รองเท้ารองเท้าหุ้มส้นสีดำ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ( ไม่สวมถุงเท้า)

5. ผมนักศึกษาที่ไว้ผมยาว ควรถักเปียหรือผูกรวบไว้ให้เรียบร้อย
นักศึกษาที่ไว้ผมสั้น ควรหวีผมให้เรียบร้อย อาจติดกิ๊บแบบเรียบๆเพื่อไม่ให้ผมปิดตา

ระเบียบการลงโทษหรือให้ออก ของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม

1.บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ

2.ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

3.ยุยงส่งเสริม เป็นชนวนให้นักศึกษาแตกความสามัคคี

4.ทำลายชื่อเสียงของสถาบันและครูบาอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

5.ประพฤติผิดในเรื่องชู้สาว

6.ก่อเรื่องวิวาทหรือเป็นชนวนให้ก่อวิวาทกับนักศึกษาด้วยกัน หรือกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน หรือประพฤติตนเป็นอันธพาล

7. พกอาวุธหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องทำอันตรายต่อบุคคลอื่น

8. เสพสุราหรือสิ่งเสพติดใด ๆจนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครองหรือชื่อเสียงของสถาบัน

9. การกระทำโดยตั้งใจฝ่าฝืนข้อบังคับและระเบียบของสถาบันไม่ว่าในทางใดๆ

10. การกระทำโดยตั้งใจฝ่าฝืนต่อระเบียบปฏิบัติของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม  โดยได้รับการตักเตือนมาแล้ว 3 ครั้ง

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com