“ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาได้ประกาศใช้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church -CCC) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992-2022  เพื่ออธิบายหลักความเชื่อและคำสอนพระศาสนจักร”

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงจัดทำโครงการจัดอบรมหนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 4 ภาค โดยแยกจัดการอบรมฯ เป็นทีละภาค  ในครั้งนี้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่หนึ่ง : การประกาศยืนยันความเชื่อ (THE PROFESSION OF FAITH) โดยใช้เวลา 2 วันเสาร์ คือ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022 โดยมี บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม และ บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม เป็นวิทยากร และ บาทหลวงนุพันธุ์ ทัศมาลี รองผู้อำนวยการแผนกฯ  เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting และ Fb Live: Catechesis cbct   ซึ่งจัดขึ้นสำหรับพระสงฆ์ นักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสคริสตชน และผู้สนใจ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ 232  คน (ดูไฟล์แนบจำนวน) และเข้าฟังจริงในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022 ผ่าน Zoom Meeting 146 คน (มีทั้งเข้าเดี่ยวและ ห้องประชุม) และ เข้าชมทาง Facebook Live 20 คน  รวมทั้งหมด 166 คน และมีบางส่วนเข้าฟังย้อนหลังเนื่องจากติดภารกิจ

เนื้อหาการอบรมฯ ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022  ครั้งที่ 1

หัวข้อ

เนื้อหา

วิทยากร-ผู้นำภาวนา

1

ภาวนาเริ่มการอบรม

คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คุณครูสุวัฒนา บุญยินดี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

2

เกริ่นนำ กล่าวต้อนรับ แนะนำวิทยากร และดำเนินรายการฯ

บาทหลวงนุพันธ์ ทัศมาลี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม

3

กล่าวเปิดการอบรมและแนะนำหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
 (Catechism of the Catholic Church-CCC)

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์   ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม

4

เนื้อหาหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ภาคที่หนึ่ง  การประกาศยืนยันความเชื่อ
-อารัมภบท (CCC 1-25)
-ภาคที่หนึ่ง : การประกาศยืนยันความเชื่อ 
       + ส่วนที่หนึ่ง  “ข้าพเจ้าเชื่อ-ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อ”
         (CCC 26-184)
       + ส่วนที่สอง  การยืนยันความเชื่อของคริสตชน
         สูตรยืนยันความเชื่อ (CCC 185-197)
         บทที่หนึ่ง   ข้าพเจ้าเชื่อในพระบิดา (CCC 198-421)

บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์
คณะสติกมาติน : อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

การอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่หนึ่ง การประกาศยืนยันความเชื่อ   ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022 มีผู้เข้ารับการอบรม ผ่าน Zoom Meeting 101 คน (มีทั้งเข้าเดี่ยวและห้องประชุม) และ เข้าชมทาง Facebook Live 15 คน รวมทั้งหมด 116 คน และมีบางส่วนเข้าฟังย้อนหลังเนื่องจากติดภารกิจ

หัวข้อ

เนื้อหา

วิทยากร-ผู้นำภาวนา

1

ภาวนาเริ่มการอบรมฯ

คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คุณครูสุวัฒนา บุญยินดี ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

2

กล่าวต้อนรับและทักทาย ผู้เข้ารับการอบรมฯ

บาทหลวงนุพันธ์ ทัศมาลี รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม

3

 ภาคที่หนึ่ง : การประกาศยืนยันความเชื่อ 
     + ส่วนที่สอง การยืนยันความเชื่อของคริสตชน
       บทที่สอง ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
                   (CCC 422-682)

บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์
คณะสติกมาติน : อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

4

แนะนำสื่อออนไลน์เกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

อาจารย์สมบัติ งามวงศ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5

  + ส่วนที่สอง การยืนยันความเชื่อของคริสตชน
           บทที่สาม  ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า (CCC 683-1065)

บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์
คณะสติกมาติน : อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

ดาวโหลดเนื้อหา

1. ชีทประกอบการบรรยาย

 

 

 

2. powerpoint      1. การประกาศยืนยันความเชื่อ

2. พระบิดา

3. พระบุตร

4. พระจิต

อนึ่ง การจัดการอบรมฯ ได้รับความร่วมมือและประสานงานจากคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรมจากทุกสังฆมณฑล คณะนักบวช และสำนักงานสภาพระสังฆราชฯ จึงขอขอบคุณทุกๆท่านด้วย ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้จัดดำเนินการอบรมฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับการอบรมฯ ผู้รับชมย้อนหลัง และผู้ร่วมสมทบการจัดอบรมฯ ตามอัธยาศัย ให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ในครั้งนี้ด้วย   ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน