จ. ผลงานคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535/ ค.ศ.1992 –พ.ศ. 2554/ ค.ศ. 2011  มีดังนี้

1.

จัดทำสารคำสอน ฉบับแผ่นแทรกอุดมสารรายสัปดาห์     
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532/ ค.ศ. 1989 – ปัจจุบัน (ปีที่ 23 ฉบับที่ 52)

2.

 จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ จำนวน 3 ครั้ง คือ

  • ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2532/ ค.ศ. 1989 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน  ( ชมประมวลภาพ )
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 ตุลาคม  พ.ศ. 2541/ ค.ศ. 1998 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี ( ชมประมวลภาพ )
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547/ ค.ศ. 2004 ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่  วิทยาลัยแสงธรรม ( ชมประมวลภาพ )

3.

จัดสัมมนาทิศทางการสอนคำสอนในประเทศไทย
วันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ.2537/ ค.ศ. 1994 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

4.

จัดปรับปรุงหลักสูตรศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ภาคปกติ 2 ปี
ในปี พ.ศ.2537/ค.ศ.1994   และหลักสูตรภาคฤดูร้อน ในปี พ.ศ.2541/ค.ศ.1998 และใช้ในปัจจุบันนี้

5.

จัดการอบรมคำสอนแบบซีซีพี ระดับชาติ ( Christian Community Program)
วันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ 2539/ ค.ศ. 1996 ณ ศูนย์อบรมฯ  ศรีราชา

6.

สนับสนุน ครูคำสอนฆราวาสและนักบวชศึกษาต่อด้านคำสอน (ปีพ.ศ. 2535/ ค.ศ.1992          
ปี พ.ศ. 2548/ ค.ศ. 2005) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยมาแตร์
เอ็กเกลซีเอ  กัสเตล กันดอลโฟ จำนวน 25 คน   (และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522/ ค.ศ. 1979 –
พ.ศ. 2548/ ค.ศ. 2005 มีทั้งหมด 41 คน)  และมหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 
ค.ศ.2003 – ปัจจุบัน  จำนวน   3 คน  (ระดับปริญาโท 2 คน และปริญญาตรี 1 คน)

7.

จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าซีซี วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2543/ ค.ศ.2000 ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่
วิทยาลัยแสงธรรม

8.

ออกประกาศ เรื่องครูคำสอนและการตอบแทน ที่ สค.2/ 1996

9.

ออกประกาศเรื่องครูคำสอนและการตอบแทน (ปรับปรุงใหม่) ที่ คอค 21/ 2003

10.

ออกประกาศเรื่องครูคำสอนและการตอบแทน (ปรับปรุงใหม่) ที่ คอค 7/ 2008

11.

จัดแปลและจัดพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (The Catechism of the Catholic Church-CCC)
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 /ค.ศ.1994 - ปี พ.ศ. 2542 /ค.ศ.1999 และพิมพ์ใช้จนถึงปัจจุบัน

12.

จัดสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม
     เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 /ค.ศ.1994 –  ปัจจุบัน  จำนวน 9 ครั้งแล้ว

13.

จัดทำหนังสือคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 1-9 (ปรับปรุงใหม่)
     ในปี พ.ศ. 2543/ ค.ศ.2000  และพิมพ์ใช้ ถึงปัจจุบัน

14.

ร่วมมือกับวิทยาลัยแสงธรรม จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543/ ค.ศ.2000 –ปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตครูคำสอนได้ 7 รุ่นแล้ว จำนวน 103  คน

15.

จัดไปดูงานกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian initiation of
Adults-RCIA) ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547/ ค.ศ. 2004

16.

จัดแปลและพิมพ์หนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป (General Directory For catechesis –GDC)
     ในปีพ.ศ. 2542/ ค.ศ. 1999 และปรับปรุงแก้ไขการแปลใหม่และ  จัดพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2549/ ค.ศ. 2006

17.

จัดทำหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย “ และพิมพ์ใช้ปี พ.ศ. 2548/ ค.ศ. 2005
       และหลังจากใช้คู่มือฯ นี้ 5 ปีแล้ว คณะกรรมการฯ กำลังจะปรับปรุงใหม่และประกาศใช้เป็นทางการต่อไป

18.

จัดแปลและจัดพิมพ์หนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Compendium Catechism of the Catholic Church) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548/ ค.ศ.2005 - ปี พ.ศ. 2550/ ค.ศ.2007

19.

จัดทำเวปไซต์ คำสอนของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2010
http://www.thaicatechesis.com
 

20.

จัดทำหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย “ และพิมพ์ใช้ปี พ.ศ. 2554/ ค.ศ. 2011และประกาศใช้เป็นทางการ
 

21

จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมบทบาทครูคำสอนใน “ปีแห่งความเชื่อ” วันพุธที่ 17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555/2012 ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้เข้าร่วมงาน 715 คน ดังนี้ กรุงเทพฯ 262 คน ราชบุรี 54 คน จันทบุรี 22 คน นครราชสีมา 79 คน  เชียงใหม่ 92 คน ท่าแร่-หนองแสง 41 คน นครสวรรค์ 6 คน อุบลราชธานี 51 คน สุราษฎร์ธานี 40 คน อุดรธานี 35 คน
 

22

จัดนำเสนอหนังสือคำสอน YOUCAT เล่ม 1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด (BEC) และ หนังสือคำสอนคริสตชนขั้นพื้นฐาน (คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร) วันที่ 10 กรกฏาคม 2556/2013 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีผู้เข้าร่วม 124คน
 

23

จัดโครงการร่วมงานชุมนุมครูคำสอนในปีแห่งความเชื่อและแสวงบุญ กรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่ 23 กันยายน-2 ตุลาคม 2556/2013 มีผู้เข้าร่วมงาน 49 คน
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120