วิสัยทัศน์

ศิษย์พระเยซูคริสต์ ประจักษ์พยานด้วยชีวิต  เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งความเชื่อ

พันธกิจ

ศาสนบริกรคริสตศาสนธรรมมุ่งมั่นที่จะ

(1)เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์   มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยการภาวนา พระวาจา  ศีลศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

(2)พัฒนาการอบรมความเชื่ออย่างต่อเนื่องในทุกระดับและทุกวัย 

(3)ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยประจักษ์พยานชีวิตโดยการรักและรับใช้ 

(4)สร้างเสริมสถาบันครอบครัว  และวิถีชุมชนวัด ให้เข้มแข็งในความเชื่อในทุกมิติชีวิต
 
(5)เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและสันติสุข