ข. โครงสร้างงานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  มีดังนี้
               (คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย ข้อ 149-155)

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ต่อศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ

(ทิศทางงานอภิบาลฯ ค.ศ. 2000 : นโยบายปฏิบัติ ข้อ  3)(1)บริหารจัดการ  รับผิดชอบ สรรหาผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(2)จัดฝึกอบรมสำหรับคริสตชนฆราวาสเพื่อเป็นครูคำสอนและผู้ประกาศข่าวดี
(3)จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของคณะกรรมการฯ
(4)ส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล และให้บริการด้านสื่ออุปกรณ์การสอนคริสตศาสนธรรม
(5)จัดอบรมครูคำสอนภาคฤดูร้อน   การอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(6)สนับสนุนการอบรม หรือเข้าเงียบสำหรับสัตบุรุษบางโอกาส

2. งานอบรมและพัฒนา   (ทิศทางงานอภิบาลฯ ค.ศ.  2000 : นโยบายปฏิบัติ ข้อ 3,11,1)(1)สรรหาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในสาขาคริสตศาสนศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ที่วิทยาลัยแสงธรรมและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับศูนย์คริสตศาสนธรรมของสังฆมณฑล และคณะนักบวช
(2)สนับสนุนการอบรม / สัมมนาครูคำสอนทั้งระดับชาติและระดับสังฆมณฑล
(3)จัดอบรมคริสตศาสนธรรมแก่ฆราวาสที่สนใจ
(4)จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจแก่ครูคำสอนและผู้สนใจ
(5)จัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม
(6)จัดฉลองวันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม)  และมอบรางวัลครูคำสอนแบบอย่าง3. งานผลิตหนังสือ สื่อและอุปกรณ์   (ทิศทางงานอภิบาลฯ ค.ศ. 2000 : นโยบายปฏิบัติ   ข้อ 10)
(1)ทำคู่มือแนะแนวการอบรมคริสตศาสนธรรมของประเทศไทย
(2)ปรับปรุงคู่มือการอบรมคริสตศาสนธรรม(ชุดชีวิตคริสตัง)ให้เหมาะสม
(3)จัดแปล  พิมพ์ เผยแพร่  หนังสือและเอกสารสำคัญด้านการอบรมคริสตศาสนธรรม
(4)สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อ  อบรมการใช้  และให้บริการ

4. งานประสานสัมพันธ์   (ทิศทางงานอภิบาลฯ ค.ศ. 2000 : นโยบายปฏิบัติ  ข้อ 10)
(1)รับนโยบายและแนวคิดจากพระสังฆราชผู้รับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติ
(2)ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบของสังฆมณฑลอื่นอย่างน้อยปีละครั้ง
(3)จัดทำสื่อเผยแพร่งานอบรมคริสตศาสนธรรม เช่น สารคำสอน  เว็ปไซต์  ฯลฯ
(4)เยี่ยมเยียนผู้ร่วมงานของสังฆมณฑลอื่นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว   และเพื่อแบ่งปัน
(5)ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
(6)จัดตั้งชมรมครูคำสอน

5. งานติดตามและประเมินผล   (ทิศทางงานอภิบาลฯ ค.ศ.2000 : นโยบายปฏิบัติ ข้อ 12)
(1)กำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงาน
(2)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย พระศาสนจักรตามแบบฟอร์มที่กำหนด
(3)ทบทวนแผนงาน โครงการ    กิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมายเป็นระยะๆ
(4)สรุปภาพรวมงานด้านคริสตศาสนธรรมของแต่ละสังฆมณฑลทุก   6 เดือน

6. งานการเงินและงบประมาณ
(1)จัดทำโครงการและงบประมาณ
(2)จัดหาทุนจากแหล่งสนับสนุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
(3)จัดทำเอกสารและบัญชีการเงินให้เป็นปัจจุบัน