รายชื่อครูคำสอนที่ได้รับใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
โอกาสชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ 22 ตุลาคม 1998/2541
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี บ้านสองคอน

ที่มา: สารคำสอน(แทรกพิเศษ) วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2541 หน้า ง

สังฆมณฑล

ชื่อ-นามสกุล

สังกัดวัด/โรงเรียน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

มารีอา ผ่องศรี       ศรีเจริญ
ลูซีอา กาญจนี        คล้ายใจ
เทเรซา สุธาทิพ     วงษ์บุญมา
เทเรซา วัลลี           กระทอง
เวโรนิก ลดาวัลย์   กิจนิตย์ชีร์
มาร์การิตา กมลา  สุริยพงศ์ประไพ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ แผนกประถม
โรงเรียนอัสสัมชัญ สำโรง
กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว
โรงเรียนนักบุญเปโตร

สังฆมณฑลเชียงใหม่

อัลแบร์ต กอ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
เปาโล วีระพันธ์  ตุเว
เปโตร เกลอเว   ปู่กว๋าง
เปาโล สวัสดิ์  แซ่ว่าง

วัดคาทอลิกนิคมกิ่วลม เขต 16 ลำปาง
บ้านหัวฝาย จ.เชียงใหม่
บ้านแม่โถกลาง จ.แม่ฮ่องสอน
บ้านร่องล้าน จ.พะเยา

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เปาลา ประภาส โพธิมล
อันนา เพ็ญศรี  นิลเขต
ปีโอ บุญหนัก พรหมโคตร

วัดพระคริสตราชา บ้านนาจาร
วัดพระคริสตราชา บ้านนาจาร
วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ฟรังซิสกา สงวน   เอี่ยวสกุล
เปาลา  ประไพ   วาปีทำ
อักแนส เทวี กำวงศ์
อันนา จิราภรณ์   สุริยัพ
ลูซีอา รำพัน  ปุณขันธ์

์โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
โรงเรียนมารีย์วิทยา
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
โรงเรียนมารีย์วิทยา
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

สังฆมณฑลนครสวรรค์

อันดรูว์ ทวีทรัพย์  หญ้าเรืองฤทธิ์
มารีอา ลัดดา   กิจเจริญ

บ้านเข็กน้อย บ้านห้วยทราย
โรงเรียนวันทามารีย์

สังฆมณฑลราชบุรี

ีเยนอเวฟา เกิน   มากสกุล
ฟรังซิสเซเวียร์ สุเทพ  สัตย์วินิจ
มารีอา บังอร   มัจฉาเดช
อันนา บุญสม  ลวดคำ
มารีอา บังอร ช้อยเครือ
คาร์รอส แสงชัย ประภาสสันต์
มารีอา ราตรี ช้อยเครือ
เปโตรนิลลา สุภาภรณ์  ช้อยเครือ
มารีอากอแรตตี ดวงมาลย์ ไป๋แป้

โรงเรียนเรืองวิทย์ พระหฤทัย
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนนารีวัฒนาและดรุณานุเคราะห์
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
โรงเรียนเทพวิทยา
เขตอำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี
ศูนย์คำสอนราชบุรี
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนดำเนินวิทยา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ยวง ระยอง  มณีเนตร

โรงเรียนแสงทองวิทยา

สังฆมณฑลอุดรธานี

อากาทา ทองไหล   เหลาพรหม
อันนา ลำไพ   หลวงจันทร์
เปโตร จิตร   วีระศักดิ์
เปโตร  สมัย  ลุนอุบล
เปโตร วิเชียร  เศรษฐา

วัดนักบุญูยูดาห์ บ้านดุง
วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์
วัดศรีชุมพาบาล
เขตอำเภอพรเจริญ หนองคาย
วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

เทเรซา กว้าง  แสนนา
เปโตร จำนงค์   อาสาสุข
เปโตรนิลลา สุวิมล  ศรีมณี
เปาโล ประเทือง อุตมา
มารีอา บุษดี   พันธ์วิลัย

วัดแม่พระถือศีล บ้านเอือดน้อย
วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก
วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
วัดพระคริสตประจักษ์ ชานุมาน
วัดนักบุญเปโตร บ้านท่าสว่าง

จำนวนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 2
ปี 2541/1998 ปีพระจิต

ที่มา: สารคำสอน(แทรกพิเศษ) วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 2541 หน้า 9

สังฆมณฑล

พระสังฆราช

พระสงฆ์

นักบวชชาย

นักบวชหญิง

ฆราวาสชาย

ฆราวาสหญิง

รวม

กรุงเทพฯ

-

1

1

30

16

68

116

จันทบุรี

-

1

-

2

3

27

33

เชียงใหม่

่1

1

-

2

29

-

33

ท่าแร่-หนองแสง

1

-

-

10

22

89

122

นครราชสีมา

1

2

1

-

5

12

21

นครสวรรค์

-

2

-

-

13

5

20

ราชบุรี

-

2

-

2

6

25

36

สุราษฎร์ธานี

-

-

-

2

-

1

3

อุดรธานี

-

-

-

2

11

10

23

อุบลราชธานี

1

1

-

6

26

58

92

รวม

4

10

2

56

131

295

498

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120