นโยบาย

แนวปฏิบัติ

KPI  ตัวบ่งชี้

กำหนดเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. ทิศทางฯ ค.ศ.2000

  การสร้างบุคลากรคำสอน     ระดับชุมชนและสถาบัน (7,11,12)

แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015
บทที่ 3 สร้างและพัฒนาผู้อภิบาลและผู้งานอภิบาล

 1.1   สรรหา ให้ทุนการศึกษา รับการอบรม

1.1.1 ศูนย์ซีซี  ภาคฤดูร้อน
 

 1.1.2 วิทยาลัยแสงธรรม

  - ฝึกปฏิบัติ

  - ฝึกสอน 4 เดือน
 

1.2  การประชุมคณะกรรมการ

1.3  สรรหาบุคลากร (ป.โท)


1.4 สรรหาบุคลกร (ป.ตรี)

1.5  รับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น     (วิถีชุมชนวัด) วิทยากรต่างประเทศ

 


- สำเร็จการศึกษา 40 คน / ปี
- เรียน 3 ชั้น 150 คน/ปี
 


- นักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 20-25 คน

- นักศึกษาชั้นปี 4 จำนวน 8 คน


- สมาชิกมาประชุมครบทุกศูนย์

-  1-3 คน / ปี (คุณกฤติยา,ซ.รุ่งฤดี,   คุณอรุณประภา)

-  1-2 คน/ปี  (ซ.อำพร ศิริคชลักษณ์)


-  10 คน

 

 


  มี.ค.- เม.ย
   ต.ค.11

ต.ค. 11– มี.ค. 12


25-26  ม.ค.,26-27ก.ค11

มิ.ย.11


มิ.ย. 11
 

ต.ค.11

 


 

ซ.พิรุณพร  เดชาเลิศ


คุณพ่อวัชศิลป์ และทีมราชบุรี

คุณพ่อเจริญ    ครูทัศนีย์


 

คุณพ่อเปรมปรี  ครูทัศนีย์

สังฆมณฑล / นักบวช
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 สังฆมณฑล / นักบวช
 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

 

1.6 ศูนย์คริสตศาสนธรรมนครสวรรค์

1.7  จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอน 10 แห่ง

 1.8 จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สี่มิสซังอีสาน

1.9 วันครูคำสอนไทยจัดให้กำลังใจ

       “ครูคำสอนแบบอย่าง”

-  มีสำนักงาน  มีเจ้าหน้าที่ประจำ 1 คน


-  เจ้าหน้าที่ 30 คน ร่วมสัมมนา 2 ปี/ครั้ง


- เจ้าหน้าที่ 20 คน ร่วมสัมมนา ปีละ 1 ครั้ง


-  7 ใน 10 ศูนย์คำสอนจัดงานให้ครูสอน

 

ก.ค.
 

เชียงใหม่ , 7-11 ก.พ.11
 

วังน้ำเขียว,14-17ก.พ.11
 

16 ธ.ค.

 

คุณพ่อชวินทร์ เสงี่ยมแก้ว
 

คุณพ่อเปรมปรี, คพ.เอกสิทธิ์
 

คุณพ่อเปรมปรี ,กรรมการฯ
 

กรรมการทั้ง 10 สังฆมณฑล

 

1.10 สัมมนาครูคำสอน สี่มิสซังอีสาน


1.11 ชุมนุมครูคำสอน ครั้งที่ 4     ณ สักการสถานแห่งบุญราศี สองคอน

1.12 จัดตั้ง “ชมรมครูคำสอน”   


1.13 รณรงค์ในการจัดอบรมคริสตชนเพื่อเป็นครูคำสอน 

- ครูคำสอน จำนวน 300 คน

 

- ครูคำสอน 10 สังฆมณฑล ประมาณ 500  คน
 

-  เริ่มจัดตั้งอย่างน้อย 1 สังฆมณฑล    

   (สังฆมณฑลนครราชสีมา)

-  เยาวชน คริสตชนที่เป็นครูคำสอน

   สังฆมณฑลละ 2 คน

14-16 ธ.ค.11

 

ธ.ค.2012

 

ธ.ค.

 

ตลอดปี

ศูนย์คริสตศาสนธรรม

 สังฆมณฑลอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการ 10 สังฆมณฑล

 

แต่ละสังฆมณฑล

 

ผู้อำนวยการ 10 สังฆมณฑล

2. ทิศทางฯ ค.ศ.2000

จัดพิมพ์คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย (1,12)

 จัดพิมพ์และมอบให้สภาพระสังฆราชและมอบให้ 10 สังฆมณฑล

 

-  ได้รับอนุมัติจากพระสังฆราชฯ จัดพิมพ์ 

   1,000 เล่ม

25 ธันวาคม

ฯพณฯ วีระ -คุณเอมอร

3.ทิศทางฯ ค.ศ.2000

 ปรับปรุงหลักสูตร (4,6)

 

3.1 ปรับปรุงและจัดพิมพ์หนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตังในระบบโรงเรียนทุกชั้นให้พอเพียง

 3.2 จัดทำหลักสูตรคำสอนในโรงเรียน

 3.3 ส่งเสริมขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็น คริสตชน (RCIA)

3.4  คำสอนครอบครัว

3.5 คำสอนผู้ใหญ่

-  พิมพ์ เล่ม 3, 4, 5

 

- มีหลักสูตรและหนังสือเรียน
 

 - จัดสัมมนามีผู้ร่วมสัมมนา   อย่างน้อย 20 คน

-  แปลเสร็จและจัดพิมพ์ 1,000 เล่ม

-  ตั้งกรรมการ

เม.ย.

 

พ.ค.
 

วังน้ำเขียว ,ก.ค.11


ก.ค.11

ส.ค.11

ครูประภา -คุณเอมอร

 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 ฯพณฯ วีระ   ครูทัศนีย์


ครูประภา -คุณเอมอร

ฯพณฯ วีระ

4.ทิศทางฯ ค.ศ.2000

 สื่อคำสอน (10)

แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015

บทที่ 9 เทคโนโลยีและการสื่อสาร

 

4.1 สารคำสอนแผ่นแทรกอุดมสาร
สารคำสอนราชบุรี ,    คำสอนจันท์

4.2 เวปไซต์เผยแพร่งานคำสอน

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4.3 โครงการจัดอบรมคำสอนพระศาสนจักรและเทววิทยาด้านการสื่อสาร

-  สารคำสอน  (จำนวนสมาชิก)

 

-  ผู้เข้าชม (จำนวนแต่ละสัปดาห์)    http://ccbkk.catholic.or.th (กรุงเทพฯ)

www.kamsondeedee.com (ราชบุรี)

www.kamsonchan.org (จันทบุรี)

 www.nrcatechesis.org (นครราชสีมา)

http://udondiocese.cbct.net/cc/  (อุดรธานี)

www.kamsonubon.com (อุบล)

http://www.saengthem.ac.th (วิทยาลัยแสงธรรม)

 

คณะกรรมการ -  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) www.thaicatechesis.com (เปิด 8 ก.ย.2010)

          

- มีคณะกรรมการฯ 30 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 40 คน

พ.ค., 16 ธ.ค.

ราย 2 เดือน

 

 

 

 

 

พ.ค.

พ.ค.

 

 

 

 

 


26 ม.ค. 11

สำนักงานคณะกรรมการฯ

ศูนย์ราชบุรี,  จันทบุรี

 

ศูนย์กรุงเทพฯ (คุณวิมลรัตน์)

ศูนย์ราชบุรี   (คุณภูวดล)

ศูนย์จันทบุรี  (คุณรังสรรค์)

ศูนย์นครราชสีมา  (คุณบัวไข)

ศูนย์อุดร  (คพ.เฟอร์มิน)

ศูนย์อุบลราชธานี (ซ.พิทักษ์ไพร)

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

(คุณสุดหทัย นิยมธรรม)

สำนักงานคณะกรรมการฯ

 (คุณเอมอร )

 


คุณพ่อเปรมปรี

 

5.ทิศทางฯ ค.ศ.2000

   ฟื้นฟูชีวิตอาศัยพระวาจา (9)

แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015

บทที่ 1 เสริมสร้างศิษย์และพัฒนาความเชื่อโดยพระวาจา

ศีลศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐานภาวนา

5.1  โครงการค่ายพระคัมภีร์ 2010

5.2    โครงการรักพระคัมภีร์ (กิจกรรมศึกษาพระวรสารทั้งสี่)

5.3  โครงการเฉลิมฉลองปิดปีพระวาจา 2010

5.4  โครงการพระคัมภีร์ไปรษณีย์

-  มีเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการ 60-100 คน

- มีเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการ 2000 คน

- มีเด็กและเยาวชนร่วมโครงการ 2000 คน
 

- มีสมาชิก 5000 คน

 ต.ค.


พ.ค.-ธ.ค.
 

วัดน.เปโตร22 ม.ค.11


พ.ค. – ธ.ค.

ศูนย์กรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษาและแผนกพระคัมภีร์

ศูนย์กรุงเทพฯ
กรรมการทุกศูนย์ฯ

ร่วมมือกับแผนกพระคัมภีร์
ศูนย์ราชบุรี กรุงเทพฯ จันทบุรี

กรรมการทุกศูนย์

 

5.5  สัปดาห์พระคัมภีร์

 

5.6 โครงการคำสอนสำหรับวันอาทิตย์

- ทุกศูนย์ฯ จัด มีครู นักเรียน 10,000 คน  

  ร่วมงาน

- คริสตชนแต่ละวัด ใน 10 สังฆมณฑล

ธ.ค.

 

ตลอดปี

กรรมการทุกศูนย์

 

กรรมการทุกศูนย์

6. ประสานร่วมมือ

แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015

บทที่ 2 สร้างและพัฒนาชุมชนวัด

6.1 โครงการ “พัฒนาฆราวาสคริสตชน”

6.2 โครงการอบรมวิถีชุมชนวัด

(ที่ศูนย์ซีซี)

- มีผู้รับการอบรมอย่างน้อย 120  คน
 

- คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ 20 คน

ก.ค.-ธ.ค.11
 

ต.ค.11

คุณพ่อเปรมปรี, คุณพ่อปิยชาติ
 

ฝ่ายอภิบาลฯ (คุณพ่อปิยชาติ)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120