หน่วยงาน

ที่อยู่

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต  ศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
 

สำนักงานมิสซังเชียงใหม่  5/3 ซอย 12 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทรศัพท์ 0-5382-1063-5            
โทรสาร 0-5382-1067 E-mail: mission@loxinfo.co.th

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

ประธานคณะกรรมการฯ

1.สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตศาสนธรรม  (ประเทศไทย)
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี  ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2681-3900
E-mail:thaicatechesis@gmail.com

คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส
คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
คุณครูเอมอร ทองอดิศัย
คุณครูประภา วีระศิลป

ผู้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่ (Part-time)
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ (Part-time)

2.ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (National  Catechetical  Center)
 

82 หมู่ 6 ซ. วัดเทียนดัด ต. ท่าข้าม
อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์0-2429-0443, 0-2812-7153-4        
โทรสาร 0-2-429-0239 E-mail : nccthai@hotmail.com

ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์
 

ผู้อำนวยการ
 

3. ศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอลเดอชาร์ตร
 

111  หมู่ 2  บ้านสองคอน    ป่งขาม 
อ. หว้านใหญ่   จ. มุกดาหาร 49150
โทรศัพท์ 0-4269-9122
โทรสาร 0-4269-106    

เซอร์อังเจลิน ผิวเกลี้ยง
คุณครูเพ็ญนี สุวรรณบุผา  

ผู้อำนวยการ
เลขานุการ

4.ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 
(แม่ริม)

 

124  ม. 3 ต.ริมใต้   อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
50180
โทรศัพท์ 0-5329-7010
E-mail:cmcatechesis@gmail.com


 

ผู้อำนวยการ
 

5.ศูนย์คริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 

57 ซ.โอเรียนเต็ล  บางรัก   กรุงเทพฯ  1 0500
โทรศัพท์   0-2237-5276,  0-2233-0338, 
โทรสาร   0-2233-8159
http:// ccbkk.catholic.or.th, E-mail : ccbkk@catholic.or.th

บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ
คุณสมบัติ  งามวงศ์

ผู้จัดการฯ
ผู้ประสานงาน

6.ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี


 

21/3 ม.1 ต. สุรศักดิ์     อ. ศรีราชา    จ. ชลบุรี
20110
โทรศัพท์ 0-3831-2708   ต่อ 1109, 0-3832-3882 
โทรสาร   0-3832-3577     www.kamsonchan.org
E-mail: webmaster@kamsonchan.org

บาทหลวงเอนก นามวงษ์
ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ

7.ศูนย์คริสตศาสนธรรมคาทอลิก เขต
มิสซังราชบุรี


 

31/2-4 ถ. สมบูรณ์กุล   อ. เมือง 
จ. ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3231-4733  
โทรสาร   0-3231-4836 
www.kamsondeedee.com E-mail:kamsondeedee@yahoo.com

บาทหลวง ปราโมทย์ นิลเพ็ชร
คุณครูราตรี ช้อยเครือ

หัวหน้าศูนย์ฯ
รองหัวหน้าศูนย์ฯ

8.ศูนย์คริสตศาสนธรรม
สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

วัดเซนต์นิโกลาส
228 ถ.วิสุทธิกษัตริย์  อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
 

บาทหลวงไพโรจน์ เกตุรัตน์

ผู้อำนวยการ
 

9.ศูนย์คริสตศาสนธรรม
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
 

วัดแม่พระฟาติมา
165 ม. 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130

บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล
ผู้รับงานคำสอน

10.ศูนย์คริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ต. ท่าแร่  อ. เมือง   จ. สกลนคร  47230 
โทรศัพท์ 0-4275-1197

บาทหลวงเด่น  ช่วยสุข
ซิสเตอรสังวาล  เนืองทอง

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ

11.ศูนย์คริสตศาสนธรรม
สังฆมณฑลอุบลฯ
 

120/2  ถ.แม่ชี ต.ขามใหญ่  อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี    34000
โทรศัพท์ 0-4531-1632  
โทรสาร   0-4531-1632

บาทหลวงคำดี  ทองมาก
ซิสเตอร์รัญดา  งามวงศ์

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ

12.ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา
 

สำนักมิสซัง    387     ถ. สุรนารี    อ. เมือง 
จ. นครราชสีมา 30000   
โทร. 098-1583-416 
โทรสาร 0-4424-1840
E-mail: catekorat@gmail.com

บาทหลวงเปรมปรี วาปีโส

ผู้อำนวยการ

13.ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี

 

ตู้ ป.ณ. 6 ปท.โพศรี    อ. เมือง  จ. อุดรธานี  41002
โทรศัพท์ 0-4224-8113, 0-7228-5472
โทรสาร 0-4224-8113,   0-7228-5472

คุณพ่อปิยพงษ์  ลือเลื่อง

ผู้อำนวยการ