คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

1. เมื่อสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตกลงรับศูนย์ซีซี จากคณะนักบวชหญิง   มาสังกัดสภาพระสังฆราชฯ ก็ได้จัดสร้างศูนย์ฯ ขึ้นใหม่ที่สามพราน และเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 8 เป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ.2519/ ค.ศ.1976 มีจำนวนนักศึกษา 31 คน หลักสูตรปีครึ่งเหมือนเดิม
แต่เปลี่ยนชื่อ ศูนย์ซีซี มาเป็นศูนย์อบรมการแพร่ธรรม ปัจจุบันใช้ชื่อว่าศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งทำหน้าที่คณะกรรมการคำสอนระดับชาติไปในตัวด้วย ได้แก่

พระสังฆราชรัตน์  บำรุงตระกูล 

ประธาน

คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์

ซิสเตอร์ชอ้อน  เวชยันต์    

เลขาธิการ

ซิสเตอร์กิตฟ้า     ว่องประชานุกูล 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

คุณพ่อสมศักดิ์   นามกร กรรมการ 

ผู้แทนอาจารย์

คุณพ่อพเยาว์       มณีทรัพย์

กรรมการ    ผู้แทนอัครสังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อประวิทย์   พงษ์วิรัชไชย

กรรมการ  ผู้แทนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ซิสเตอร์บลังดิน  เสรีรักษ์

กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่าซีซี

คณะกรรมการประชุมกันภาคละ 1 ครั้ง วาระการประชุมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในศูนย์อบรมการแพร่ธรรม เนื่องด้วยยังใหม่อยู่ ที่สำคัญที่สุดคือ การจัดงานเปิดและเสกศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 1977 โดยพระสังฆราช มีชัย กิจบุญชู และการมีมติให้ลดหลักสูตร       การอบรมลงเหลือเพียง 1 ปี ทั้งนี้โดยได้รับฟังจากผู้ปกครองนักศึกษาหลายคนที่บอกว่า หลักสูตรปีครึ่ง ซึ่งเท่ากับ 2 ปี นั้นยาวเกินไป กระนั้นก็ดี คณะกรรมการก็มิได้ตัดหลักสูตร 2 ปีทิ้งเสียทีเดียวแต่ใช้หลักสูตรใหม่ดังนี้คือ หลังจากเปิดหลักสูตรปีที่ 1 แล้วให้ออกไปฝึกประสบการณ์ในการสอนคำสอน     1 ปี จึงกลับเข้ามา จึงจำเป็นต้องจัดชีวิตของนักศึกษาซึ่งมีความหลากหลาย มีทั้งนักบวช ฆราวาสชาย ฆราวาสหญิง ให้อยู่ด้วยกันด้วยดีโดยนำจิตตารมณ์กลุ่มคริสตชนมาเป็นบรรทัดฐาน เพื่อมุ่งสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า ปรากฏว่าได้ผลดี

2. นักศึกษารุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 จึงเรียนหลักสูตร 1 ปี หลังจากนั้นจึงได้เปิดหลักสูตรปีที่ 2 ขึ้นสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 12 ซึ่งมีนักศึกษาจากรุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 กลับมาเรียน 23 คน ปรากฏว่าหลักสูตรดังกล่าวปฏิบัติกันได้เพียงเท่านี้ หลังจากนั้นก็ได้มีการนำหลักสูตร 2 ปี ติดต่อกันมาใช้อีก

3. คณะกรรมการบริการศูนย์อบรมการแพร่ธรรม (หรือคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ)ได้ริเริ่มงานใหม่ คือ ประมาณปี 1981 ได้ดำริที่จะจัดทำหนังสือคำสอนเป็นทางการของพระศาสนจักรในประเทศไทยขึ้น สาเหตุเพราะหนังสือคำสอนในตอนนั้นไม่มีเอกภาพ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างสอน ประสบความยุ่งยากและสับสนกันทั่วไป คณะกรรมการฯจึงได้ตกลงจะจัดทำขึ้นมาเอง โดยวางหลักสูตรเอง เขียนเอง ผลิตเอง แต่ต่อมาก็เห็นบุคลากรไม่พอและไม่พร้อม จึงช่วยกันแสวงหาหนังสือคำสอนจากต่างประเทศ ที่จัดอย่างเป็นระบบแล้ว เมื่อได้มาแล้วก็เลือกหนังสือคำสอน ที่เห็นว่าเหมาะกับบรรยากาศแบบไทยมากที่สุด ก็ตกลงเลือกเอาหนังสือคำสอนชุด “พระเจ้าสถิตกับเรา” ของประเทศอินเดียเป็นแม่แบบนำมาแปล ปรับปรุง เรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับบรรยากาศแบไทยๆ มีซิสเตอร์บุญสร้าง หนึ่งน้ำใจ เป็นผู้เกลาสำนวนภาษา  คุณพ่อฟรังซิส ศักดิ์  คณะซาเลเซียน และซิสเตอร์วงเดือน งามวงศ์ รับผิดชอบด้านภาพประกอบ หนังสือคำสอนชุดนี้ให้ชื่อว่า ชุด “ชีวิตคริสตัง” ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ 2 เล่มแรก สำหรับใช้สอนในโรงเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และปีที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 1982 ส่วนเล่มอื่นๆ ก็ทยอยกันออกมาจนครบ 9 เล่ม ใช้สอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3

4. คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ได้ครบวาระการเป็นผู้อำนวยการศูนย์อบรมแพร่ธรรมในปี พ.ศ.2519/ ค.ศ.1976 – ปี พ.ศ. 2525/ ค.ศ.1982 แต่ต้องรักษาการณ์แทนคุณพ่อวัลลภ จำหน่ายผล ผู้อำนวยการคนใหม่อีก 1 ภาคเรียน ตลอดระยะเวลา 6 ปี ไ ด้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ       คำสอนระดับชาติไปด้วย โดยมีพระสังฆราชรัตน์ บำรุงตระกูล เป็นประธาน และใ นปี พ.ศ.2529/ค.ศ. 1986 – กรกฎาคม พ.ศ.2535/ ค.ศ. 1992 ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคำสอนระดับชาติอีกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา 6 ปี หลังจากนั้นเดือนกรกฎาคม 1992/2535-ปัจจุบัน ก็ได้มีการแต่ตั้งคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์  เป็นเลขาธิการคนให ม่แทน จึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ ที่แยกเป็นอิสระจากคระกรรมการของศูนย์อบรมการแพร่ธรรม โดยการที่เลขาธิการเป็นคนละคนกันกับผู้อำนวยการศูนย์อบรมการแพร่ธรรม

5. ในสมัยคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการฯ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม         ปีพ.ศ.2535/ ค. ศ.1992 –ปี พ.ศ.2552/ ค.ศ.2009 รวมเวลา 17 ปี โดยมีประธานกรรมการฯ คือ พระสังฆราช เทียนชัย สมานจิต (ปี พ.ศ. 2535/ ค.ศ.1992 – ปี พ.ศ.2537/ ค.ศ.1994  และพระสังฆราช พเยาว์ มณีทรัพย์ ปี พ.ศ. 2537/1994- ปี พ.ศ. 2550/ ค.ศ.2007 โดยได้ใช้ชื่อว่าคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมในปี พ.ศ. 2543/ ค.ศ. 2000 และ เม ื่อทางสภาพระสังฆราชฯได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสภาพระสังฆราชฯอีกครั้งหนึ่งจึงให้ใช้ชื่อกรรมการว่า คณ ะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และประกอบด้วย 2 แผนก คือ แผนกพระคัมภีร์และแผนกคริสตศาสนธรรม ซึ่งมีพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต เป็นประธานคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550/ ค.ศ. 2007 – พ.ศ.2552/ ค.ศ. 2009 ซึ่งมีคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย เป็นผู้อำนวยการแผนกพระคัมภีร์


6. ในสมัยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส (พ.ศ. 2552/ ค.ศ. 2009 - พ.ศ. 2555/ ค.ศ. 2012) เ นื่องจาก   คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขประจำสังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552/ ค.ศ.2009 ดังนั้นตำแหน่งผู้อำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสน ธรรม จึงได้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552/ ค.ศ.2009  โดยมีพระสังฆราช เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน ในการเลือกตั้ง ร่วมกับพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และคณะกรรมการฯ ผลการเลือกตั้งคือ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ (พ.ศ. 2552/ ค.ศ. 2009 - พ.ศ. 2564/ ค.ศ. 2021)คุณพ่อปราโมทย์ เป็นรองผู้อำนวยการฯ (พ.ศ. 2552/ ค.ศ. 2009 - พ.ศ. 2562/ ค.ศ. 2019)  โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  และในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 / ค.ศ. 2021 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการอีกวาระ  ผลเลือกตั้ง คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ และคุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี จากสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นรองผู้อำนวยการฯ.........................................................................................................................................................................
( ที่มา: ข้อ 1-4 เรียบเรียงโดย คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ พ.ศ.2519/ ค.ศ. 1976 - กรกฎาคม พ.ศ.2535/ ค.ศ. 1992 ; ข้อ 5-6   เรียบเรียงโดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการฯ )