คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม

อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14  (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี  ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1303 โทรสาร 0-2681-5369-70