1. บาทหลวงเปรมปรีวาปีโสเป็น    ผู้อำนวยการ

คุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส
วันเดือนปีเกิด 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 / 1969
สัตบุรุษวัด นักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 ที่ บ้านเณรแสงธรรมโดยพระคาร์ดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู

                                                              

2. บาทหลวงเอกสิทธิ์  ทัฬหะกุลธร   รองผู้อำนวยการ

ชื่อ-นามสกุล คุณพ่ออันเดรเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร
ทำงานที่ ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ (แม่ริม)

                                                              

3. ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล            กรรมการ

คณะรักกางเขนแห่งอุบล

4. คุณครูทัศนีย์มธุรสสุวรรณ      กรรมการ

มารีอา ทัศนีย์มธุรสสุวรรณ
วิิชาการ -วัดผล -อบรม - เลขานุการ -คำสอนผู้ใหญ่ (RCIA) -สื่ออุปกรณ์การสอน-ประสานงานคำสอนระดับชาติ
ปริญญาโท สาขาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรีด้านคำสอน จากวิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร Castel Gandolfo
กรุงโรม  ประเทศอิตาลี
 
                                                              
รายละเอียด..

7. คุณครูประภาวีระศิลป์  กรรมการ

เทเรซา ประภา วีระศิลป์
งานแปล-หนังสือคำสอน -สื่ออุปกรณ์การสอน -คำสอนเด็ก-ประสานงานคำสอน
ระดับชาติ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิบัตรการสอนคำสอนเด็กจากสังฆมณฑลตุริน  ประเทศอิตาลี
ปริญญาตรีด้านคำสอน จากวิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร Castel Gandolfo
กรุงโรม  ประเทศอิตาลี
                                                                
รายละเอียด..

6. คุณครู กมลา สุริยะพงศ์ประไพ   กรรมการ

จิตตาภิบาล โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน

7. คุณครู ราตรีช้อยเครือ กรรมการ

รองหัวหน้า
ศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตมิสซังราชบุรี

                                                                
รายละเอียด..

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120