กรรมการบริหาร

ค. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535/ ค.ศ.1992 –ปัจจุบัน  มีการดำเนินงานโดยมีธรรมนูญการบริหาร และคณะกรรมการฯ 2 ชุด คือ

1) กรรมการอำนวยการ
โดยมีพระสังฆราชผู้ได้รับมอบหมายจากสภาพระสังฆราชฯ เป็นประธาน และมีบุคคลต่างๆเป็นกรรมการ คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนสังฆมณฑลละ 2 คน ผู้แทนนักบวช ผู้แทน     สภาการศึกษาคาทอลิก และกรรมการโดยการแต่งตั้งโดยกรรมการอำนวยการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 2 ครั้ง คือ 6 เดือน/ครั้ง                      

2) กรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ  ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม และบุคคลที่ผู้อำนวยการเสนอโดยความเห็นชอบของต้นสังกัด แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คนและไม่เกิน 4 คน และประธานแต่งตั้งให้ผู้หนึ่งเป็นรองประธานและเลขานุการกรรมการบริหาร
ซึ่งมีคณะกรรมการฯ  ดังนี้ (ตั้งแต่ ปี (พ.ศ. 2564/ ค.ศ. 2021 - พ.ศ. 2567/ ค.ศ. 2024) 

กรรมการอำนวยการ