คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

เยาวชนที่รัก

         เที่ยงวันอาทิตย์เดือนที่แล้ว  แม่ของจูน มาตามหาลูกสาวที่วัด  จูนเป็นคาทอลิกตามคุณพ่อ แต่คุณพ่อเสียชีวิตแล้ว แม่และน้องสาวของจูนมิได้เป็นคาทอลิก จูนบอกแม่ว่าจะไปประชุมพลมารี วันนั้นที่ผมพบแม่ของจูน  เขาบอกว่า "เกลียดคาทอลิก เพราะทำให้ครอบครัวแตกแยก"  ผมรู้สึกว่ามีความไม่เข้าใจกันบางประการ  ทำให้จูนกับแม่รู้สึกไม่ดีต่อกัน
         เราผ่านปี " ปีติมหาการุญ " ได้ครึ่งปีแล้ว  ชีวิตครอบครัวบางครั้งก็ยังขาดความสงบ  โอกาส วันแม่ แห่งชาติ และ วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  ทำให้ผมคิดถึงน้องจูนกับแม่
         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ได้ตรัสในสมณสาสน์ " พระศาสนจักรในเอเซีย "  เกี่ยวกับเยาวชนว่า  " พระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชาให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง  เยาวชนในพระศาสนจักร ปัญหาหลากหลายและสับสน  ซึ่งเยาวชนเอเซียกำลังเผชิญในโลกที่เปลี่ยนแปลงของเอเซีย  เป็นเหตุให้พระศาสนจักรเตือนเยาวชน ถึงความรับผิดชอบของพวกเขาต่ออนาคตของสังคมและพระศาสนจักร และพยายามให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเขาทุกฝีก้าว  เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบ พระศาสนจักรมอบความจริงแห่งพระวรสารแก่พวกเขาว่า  เป็นรหัสธรรมที่น่าชื่นชมและช่วยปลดปล่อย ซึ่งเขาต้องรู้จักนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และไปแบ่งปันด้วยความเชื่อมั่นและอย่างกล้าหาญ "
         หากเยาวชนเป็นผู้แทนในการกระทำพันธกิจที่มีประสิทธิภาพ พระศาสนจักรจำเป็นต้องให้ความดูแลแก่พวกเขาในด้านการอภิบาลอย่างเหมาะสม  ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชา  จึงขอเสนอว่าหากเป็นไปได้  ขอให้ทุกสังฆมณฑลในเอเซีย  ได้แต่งตั้งผู้ดูแลเยาวชน  หรือผู้ดำเนินงาน  เพื่อส่งเสริมการอบรมผ่ายจิตและการอภิบาลเยาวชน โรงเรียนคาทอลิกและวัดต่างๆ มีบทบาทที่สำคัญในการจัดการฝึกอบรมอย่างครบวงจรให้แก่เยาวชน โดยหาวิธีนำเขาไปสู่หนทางของผู้ เป็นศิษย์ที่แท้จริง และพัฒนาคุณสมบัติมนุษย์ที่เหมาะสมกับพันธกิจ การอภิบาลเยาวชนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนกลุ่มเยาวชน  สามารถ ช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับมิตรภาพแบบคริตชน ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับเยาวชน วัด  สมาคม และขบวนการต่างๆ  สามารถช่วยให้เยาวชนเผชิญกับความกดดันของสังคมได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่เพียงมอบการเติบโตในชีวิตคริสตชนให้แก่พวกเขาเท่านั้น  แต่ยัง ช่วยแนะนำพวกเขาในด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และ การให้คำแนะนำ
         การอบรมเยาวชนในเอเซีย  ควรตระหนักไว้ด้วยว่า  พวกเขามิใช่เป็นเพียงผู้ที่พระศาสนจักรให้การอภิบาลดูแลเท่านั้น แต่พวกเขายังเป็น " ผู้แทนและผู้ร่วมในพันธกิจหลากหลายแห่งความรักและการบริการของพระศาสนจักร ในวัดและในสังฆมณฑล เยาวชนชายหญิงควรได้รับเชิญให้มีส่วนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพวกเขา  ความมีชีวิตชีวาและความกระตือรือร้นของพวกเขา จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียว  และความหวังของพวกเขา  สามารถช่วยให้พวกเขาเป็นผู้เสริมสร้างสันติภาพในโลกที่แตกแยก  ในเรื่องนี้ นับว่าเป็นที่น่าชื่นชมยินดี ที่เยาวชนมีส่วนในการแลกเปลี่ยนระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่นและประเทศต่างๆ ในเอเซียและที่อื่นๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ มากขึ้น " (ข้อ 47)
         สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ประกาศทิศทางงานอภิบาลเยาวชน 4 ประการว่า จะ ส่งเสริมเยาวชนด้านสังคมงานอภิบาล เยาวชนต้องเป็นของเยาวชน  เพื่อเยาวชนและโดยเยาวชน อบรมเพศศึกษา คุณค่าและความหมายของชีวิต และ ป้องกันยาเสพติด
         ใน " คู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน " ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการสอนคำสอนเยาวชนว่า ควรเน้นหนักในด้านการศึกษาเรื่องความจริง และเสรีภาพอย่างที่พระวรสารเข้าใจ อบรมเกี่ยวกับมโนธรรม ความรัก  วิชาชีพ บทบาทคริสตชนในสังคม  และการรับผิดชอบ งานธรรมทูตในโลก (ดูข้อ 185)
         ผมดีใจกับบรรดาเยาวชน และจิตตาธิการเยาวชน  ที่ได้ไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก  ที่กรุงโรม  ระหว่างวันที่ 13 - 20 สิงหาคม นี้  ขอให้ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นพลังให้เราหันมาสนใจเยาวชนด้วยกันให้มากขึ้น  ช่วยให้จูน และเยาวชนมีสันติสุขในครอบครัวมากขึ้น

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 33, ประจำวันที่ 13 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2000)

HOME