คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ความยุติธรรมและสันติสุข

       เราคงไม่สามรถ  ปิดหู ปิดตา  กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านของเราว่าทำลายชีวิต  ทำให้ชีวิตอ่อนแอ  ลดน้อยถอยลง มีสิ่งที่ทำลายชีวิตของแต่ละคนหรือหมู่คณะ  เราพบว่าการดำเนินชีวิตตามกระแสสังคม จะถูกดูดไปสู่ความตาย
         สหพันธ์สภาพพระสังฆราชแห่งเอเซีย  ได้เลือกหัวข้อ " การเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าในเอเซียปัจจุบัน คือ การับใช้ชีวิต "  เพื่อเราจะได้รื้อฟื้นการอุทิศตนต่อการส่งเสริมชีวิตในเอเซียอีกครั้งหนึ่ง (การประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 10 - 19 มกราคม 1995 ณ กรุงมะนิลา)
แม้การประชุมผ่านไป 5 ปี  จนมีการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อต้นปีนี้ ที่บ้านผู้หว่าน และมีพิธีฉลองปี "ปีติมหาการุญ" ค.ศ.2000  พระศาสนจักรก็ยังยืนยันบทบาทเดิม…  การรับใช้ชีวิต
         ปัจจุบันประชาชนมีจิตสำนึกในศักดิ์ศรีของมนุษย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ช่วยให้คนยากจนมีพลัง  รัฐบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่ากทม. สนใจพัฒนาการศึกษา  ปกป้องสภาพแวดล้อม ส่งเสริมดนตรี  กีฬา  เพื่อต่อต้านยาเสพติด  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  ฯลฯ
เราคริสตชน ควรมีวิสัยทัศน์ของชีวิตที่มีบูรณภาพและศักดิ์ศรี ชีวิตที่มีเมตตา  โดยเฉพาะต่อคนยากจนและผู้ที่ขาดแคลน  ชีวิตที่สมานฉันท์กับชีวิตในทุกรูปแบบ
         " การมีชีวิต คือ การดำเนินชีวิตด้วยบูรณภาพและศักดิ์ศรี ด้วยสันติสุข และความยุติธรรม  ด้วยเสรีภาพและการมีส่วนร่วม ด้วยการร่วมมือกัน  และหนุนเสริมซึ่งกันและกัน คือการมีชีวิตที่เรียบง่าย  และเปี่ยมด้วยมิตรภาพ " (ศาสจักรในเอเซียกับการพัฒนา เล่ม 3 หน้า 6)
         พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มีหลักการ " มุ่งมั่นส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์ผู้มีภาพลักษณ์ของพระเจ้าและได้รับการไถ่กู้ โดยเน้นการสร้างเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้ความสำคัญกับฆราวาสในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างแท้จริง ดำเนินชีวิตด้วยคุณค่าที่ดีงาม และด้วยกระแสค่านิยมทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความรัก  ตามจิตตารมณ์ของพระเยซูคริสตเจ้า "
         มีคนใจบุญส่งหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ การเจริญเติบโตด้านความยุติธรรมและสันติสุข เหมาะสำหรับเยาวชนระดับมัธยม ผมจึงให้ คุณฉันทนา ฉันทดิสร แปล และ เซอร์มารีปัสกัล เจริญฉันทวิทย์ ตรวจทาน
         เนื้อหาแบ่งเป็น 12 บทเรียน ใบงาน 36 แผ่น  เพื่ออบรมเยาวชนให้ตระหนักถึงสภาพความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม  แม้ขณะศึกษาและไตร่ตรองตามหัวข้อเหล่านี้ เราจะไม่สามารถขจัดหรือกำจัดความ อยุติธรรมให้หมดไป แต่ข้อมูลและกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยวัยรุ่นให้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจพระเจ้า  และโลกรอบตัวเขา
         เนื้อหา 6 ครั้งแรกมุ่งเน้นองค์ประกอบหลัก 4 อย่างเกี่ยวกับความยุติธรรม  คือ
1.ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่พอเพียง แต่ละคนมีสิทธิ์ในปัจจัยสี่ คือ  อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค  เพื่อยังชีพตามอัตภาพ โดยมีโอกาสการศึกษาและการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
2.ศักดิ์ศรีหรือการเห็นคุณค่า แต่ละคนได้รับการสร้างขึ้นมาในภาพลักษณ์ของพระเจ้า เพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยอมรับ ความมั่นใจ และมีศักดิ์ศรี
3.การมีส่วนร่วม  ทุกคนมีสิทธิช่วยกำหนดอนาคตตนเอง โดยมีส่วนร่วมในมิติด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม
4.ความเป็นปึกแผ่น  แต่ละคนรับผิดชอบ  ให้ความเคารพ  ส่งเสริม  และปกป้องสิทธิของตน เช่นเดียวกับสิทธิของผู้อื่น  ซึ่งหมายถึงการทำงานร่วมกับเหยื่อของความอยุติธรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นต้องตกเป็นเหยื่อ
         เนื้อหาการอบรม 6 ครั้งสุดท้ายจะเน้นสันติภาพ  การคืนดี  และการให้อภัย สิ่งเหล่านี้มีพื้นฐานอยู่บนการดำเนินชีวิตให้ผสานกลมกลืนกับตนเอง  ผู้อื่น สิ่งสร้าง  และกับพระเจ้า
         เราอบรมคนให้ เก่ง ดี มีสุข  คนเก่งมีมากขึ้น จบปริญญามากขึ้น  ใน โอกาสวันแม่แห่งชาติ  วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย จึงขอมอบผลงานชิ้นนี้แด่คุณครูและ ผู้อบรมทุกคน  เพื่อช่วยกันสร้างคนดี และมีสันติสุขให้ทวีขึ้นอย่างน้อย 1 คน

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 31, ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2000)

HOME