คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

พระศาสนจักรคาทอลิกฉลองพระเยซูทรงบังเกิด  ในวันที่  25 ธันวาคม  แต่สำหรับชาวคริสต์นิกายตะวันออกในประเทศอียิปต์  และอาระเบีย ถือวันที่ 6  มกราคม  (ซึ่งชาวคาทอลิกฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ –Epiphany) และถือว่าการปรากฏให้เห็นจริงๆ ในขณะที่พระองค์รับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน   คือการประสูติอย่างแท้จริงของพระบุตร เป็นการแสดงองค์ให้ปรากฏถึงพระเป็นเจ้าช่วยมนุษยชาตินั่นเอง เราฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างในวันอาทิตย์ที่ 2  ของเดือนมกราคม

ในราวปลายคริสตศตวรรษที่ 4 ที่กรุงโรม ได้เริ่มนำวันที่ 6 มกราคม  ฉลองอีกวันหนึ่ง เป็นการระลึกถึงนักปราชญ์ราชบัณฑิต (โหราจารย์)  มานมัสการพระเยซูเจ้า

นักบุญมัทธิวบันทึกว่า  “เมื่อเห็นดาว อีกครั้งหนึ่งนั้น  เขามีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา    จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์แล้วเปิดหีบสมบัติเอาทองคำ  กำยาน และ มดยอบ  ออกมาถวายแด่พระองค์” (มธ  2:10-11)
“ทองคำ กำยาน  และมดยอบ” เป็นของมีค่าและเครื่องหอมจากประเทศอาระเบีย

(ยรม 6;20,อสค 27:22)  บรรดาปิตาจารย์เข้าใจว่า ทองคำ เป็นสัญลักษณ์  หมายถึง การเป็นกษัตริย์    กำยาน  หมายถึง  การเป็นพระเจ้า  และมดยอบ  หมายถึง การรับทรมานของพระเยซูเจ้า

การถวายบังคมของบรรดาโหราจารย์ทำให้ถ้อยคำของประกาศกที่ว่า ประชาชาติจะมานมัสการพระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นความจริง (เทียบ กดว 24:17  สดด 72:10-15 อสย  49:23;  60:5) ข้อความเหล่านี้ถือว่ากล่าวถึงพระเมสสิยาห์   การที่คนต่างชาติยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์  จึงตรงกันข้าม กับการที่ชาวยิวซึ่งมีกษัตริย์เฮโรด เป็นผู้แทน ได้ปฏิเสธ  ไม่ยอมรับพระองค์” (จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่   โดยคณะกรรมการพระคัมภีร์คาทอลิก  แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2001 หน้า 43)

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 528  กล่าวว่า  “การมาของโหราจารย์หมายถึง คนต่างความเชื่อสามารถค้นพบพระเยซู  และนมัสการพระองค์ในฐานะบุตรพระเจ้า และผู้ช่วยให้รอด”

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เป็นวันฉลองสุดท้ายในเทศกาลพระคริสตสมภพ เราจึงเก็บต้นคริสตมาสและของประดับต่างๆ   ภายในวันเสาร์ก่อนฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เพราะพระองค์ทรงพระชนมายุราว 30 พรรษาแล้ว (ลูกา 3:23)

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (Pontifical   Mission Societies : PMS) สนับสนุนแต่ละสังฆมณฑลให้ร่วมมือกันประกาศข่าวดี เน้นการช่วยเหลือเด็ก ในพื้นที่ยากจน และส่งเสริมเด็กให้เป็นยุวธรรมทูต “เพื่อนช่วยเพื่อน พาเพื่อนไปหาพระเยซู”

 เงินบริจาคในวันอาทิตย์นี้ จึงเพื่องานยุวธรรมทูต ครับ

HOME