คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

การวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง  “พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย” ของศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม พ.ศ. 2550  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จำนวน 386 วัด  ได้รับแบบสอบถามคืนมา จำนวน 116 วัด  คิดเป็นร้อยละ 30

 ผลการวิจัยเรื่องการจัดให้มีพิธีต้อนรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนมีเพียงร้อยละ 43.3 คิดเป็นจำนวนได้ 50 วัด

แนวปฏิบัติของพระศาสนจักร (RCIA 7-8)

 พระศาสนจักรคาทอลิกได้ออกกฤษฎีกา ให้รื้อฟื้น พิธีรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน (Rites of Christian Initiation of Adults-RCIA)  ตั้งแต่ ค.ศ. 1972 โดยให้มี 4 ขั้นดังนี้

1. ระยะเวลาก่อนเรียนคำสอน เป็นช่วงเวลาที่เราพยายามประกาศพระวรสาร  กว่าจะมีเยาวชนหรือผู้ใหญ่สนใจมาขอสมัครเรียนคำสอน ต้องใช้เวลานาน

2.   ระยะเวลาเรียนคำสอน เมื่อคนหนึ่งมาพบพระสงฆ์ หรือครูคำสอน  ตกลงหาเวลาเรียนคำสอนจนศรัทธาในพระเยซูเจ้า สวดเป็น  อ่านพระคัมภีร์  และพยามยามดำเนินชีวิตตามพระประสงค์

 เมื่อเข้าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า จึงจัด พิธีต้อนรับผู้สมัครเป็นคริสตชน

3. ระยะเวลาเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เมื่อจัดเรียนคำสอนได้ประมาณ 1-2 ปี เห็นว่าเขาพร้อมแล้ว  ในเทศกาลมหาพรต ให้มีการเตรียมตัวอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น   จึงจัดพิธีเลือกสรร สัปดาห์ที่ 1 ในเทศกาลมหาพรต และ พิธีไตร่ตรองความสมัครใจ ในสัปดาห์ที่ 3-5

 ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ให้มีการเตรียมตัวรับศีลแรกเริ่มชีวิตคริสตชน  พิธีเอฟฟาธา การสวดบทข้าพเจ้าเชื่อ  บทข้าแต่พระบิดา การเจิมน้ำมันศีลล้างบาปในตอนกลางคืน  จึงมีพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิทแก่พวกเขา

4. ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่

 แต่ละวัดควรจัดให้พ่อแม่อุปถัมภ์และคริสตชนใหม่มาวัดด้วยกันให้เรียนคำสอนต่ออีก 7 สัปดาห์ ในเทศกาลปัสกา  เพื่อให้เขามีประสบการณ์เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์  และเรื่องชุมชนคริสตชนให้ดียิ่งขึ้น

 พิธีต้อนรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน (RCIA 14-18, 73-97)

 เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันเร่งรีบ และทำให้คนไม่ค่อยรู้จักกันในเวลาไปวัด อีกทั้งคริสตังสำรองติดต่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์ได้ยาก  พระศาสนจักรเข้าใจปัญหาจึงขอให้จัดพิธีต้อนรับ หลังบทเทศน์ในวันอาทิตย์แรก เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปีนี้ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน) เพื่อเชิญพวกเขาเข้าวัด แสดงความสมัครใจเป็นทางการ  ต่อหน้าสัตบุรุษ ในชุมชนคริสตชน  เพื่อให้รู้จักและสวดภาวนาให้พวกเขา

มีการมอบพระคัมภีร์ เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เขาไปอ่านศึกษา และภาวนาให้ในบทภาวนาเพื่อมวลชน

 วิถีชุมชนวัดจะดีขึ้น

 วัดที่จัดพิธีต้อนรับ เช่น ที่ลำปาง  กรุงเทพฯ  นนทบุรี ราชบุรี  จันทบุรี  ฯลฯ มีพระสงฆ์ที่เอาใจใส่พิธีกรรมร่วมกับสภาภิบาล ครูคำสอน และอาสาสมัครจะหาพ่อแม่อุปถัมภ์ ได้ง่ายขึ้นและช่วยเอาใจใส่ต้อนรับพี่น้องที่สนใจมาหาความหมายของชีวิตจะทำให้วัดนั้นๆ มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นแน่นอน

HOME