คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

 วันที่ 1 ตุลาคม เราฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์แห่งการเผยแผ่ธรรม  และทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือนนี้ เป็นวันแพร่ธรรมสากล (World Mission Sunday) เราคาทอลิกจึงภาวนา   ทำบุญสนับสนุนการธรรมทูต และพยายามทำดี เป็นธรรมทูต  เป็นพิเศษในปีระลึกถึงนักบุญเปาโล

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2006 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16  ทรงประกาศหัวข้อของสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 12 เรื่อง  พระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร ระหว่างวันที่ 5-26 ตุลาคม  2008 ณ กรุงโรม  พระสังฆราชประธาน  ศรีดารุณศีล  เป็นผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมสมัชชาครั้งนี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้เราภาวนาในเดือนนี้เพื่อสมัชชาพระสังฆราช จะช่วย เหลือพระสังฆราช  นักเทววิทยา ครูคำสอน และผู้รับผิดชอบงานอภิบาล  ซึ่งรับใช้พระวาจาของพระเป็นเจ้า จะเผยแผ่ความจริงแห่งข้อความเชื่อด้วยความกล้าหาญ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระศาสนจักรทั้งมวล

 ผมขอเสนอวิธีเผยแผ่ธรรมบางประการ

 อัญเชิญพระจิตให้มาประทับในคำภาวนาของเราเสมอ พระจิตเจ้าคือบ่อเกิด (ผู้ให้กำเนิด)  แห่งพละกำลังของพระเจ้า เป็นต้นกำเนิดของสิ่งใหม่ๆ  และนั่นหมายความว่า  เราต้องการให้พระจิตเจ้าเสด็จมาใหม่  และประทับอยู่ในพระศาสนจักรก่อนที่จะเริ่มการแพร่ธรรมยุคใหม่ด้วย  พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าพระจิตเจ้าเป็นต้นกำเนิดที่จำเป็นของความคิดและคำพูดที่เราต้องการในการประกาศพระวาจา  มนุษย์ไม่สามารถจะพูดเกี่ยวกับพระเจ้าได้ดีเหมือนกับวิธีที่พระเจ้าเองตรัสกับเรา

 เริ่มต้นกับผู้ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ มีใครคนหนึ่งถามอธิการบ้านเณรแห่งหนึ่ง  เกี่ยวกับคนสวนชราของบ้านเณรแห่งหนึ่ง  ซึ่งกำลังทำงานอยู่ว่า “เขา (คนสวน) ไปร่วมพิมิสซาหรือเปล่า”  ท่านอธิการตอบว่า  “พ่อไม่ทราบ”  ชายผู้นั้นถามต่อว่า “เขาเป็นคาทอลิกหรือเปล่า”  คำตอบที่ได้รับจากท่านอธิการคือ “พ่อไม่ทราบ”   ชายผู้นั้นอุทานออกมาว่า “คุณพ่อกำลังอบรมเณรให้เป็นพระสงฆ์อย่างไร หากคุณพ่อไม่สนใจแพร่ธรรมแก่คนที่อยู่รอบๆ คุณพ่อ”

 ทำงานเพื่อพระศาสนจักร ถ้าแม่ไม่เลี้ยงดูลูก   สามีไม่เกื้อกูลภรรยา  ครอบครัวจะอยู่ได้อย่างไร  เช่นกัน ถ้าเราไม่ทำงานเพื่อทำนุบำรุงให้พระศาสนจักรคือพระกายของพระคริสต์เจริญรุ่งเรืองและเติบโตแล้ว  พระศาสนจักรของเราจะคงอยู่ได้อย่างไร อาณาจักรหรือครอบครัวของพระเจ้าจะเป็นเช่นไร เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้พระศาสนจักรดำรงอยู่  พระศาสนจักรก็เหมือนพระกายของพระคริสตเจ้า  จะอยู่ดีและเติบโตได้ก็ด้วยการเผยแผ่ธรรมเท่านั้น

 จงเริ่มต้น ประชากรของพระศาสนจักรสำหรับอนาคตยังมีอีกมากมาย ขณะที่พระเยซูเจ้าเผยแผ่ธรรมครั้งแรกนั้น  พระองค์ยังเป็นเด็กอายุเพียง 12 ขวบ  ทั้งบิดามารดาพบพระองค์ขณะทรงเทศนา ซักถาม ตอบปัญหาต่างๆ ของบรรดาธรรมาจารย์ในวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งทรงอธิบายว่าทรงกำลังสาละวนกระทำภารกิจของพระบิดาอยู่  เรามีพระบิดาเดียวกัน เราต้องสาละวนธุรกิจของพระบิดา  อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

HOME