คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

 ลายมือของเราสวย เพราะสมัยเป็นนักเรียน  มีครูหรือพ่อแม่คอยช่วยสอน ทำให้เราเริ่มต้นดี ปัจจุบันนี้ลายมือสวย จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน  ในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีสอนคัดลายมือ จึงทำให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ซึ่งชอบใช้คอมพิวเตอร์จึงลายมือไม่สวย

 นอกจากลายมือ  ยังมีนิสัยอื่นๆ อีก เช่น การพูดจาไพเราะ มารยาท การไหว้  การอ่านภาษาไทย  การมีน้ำใจไมตรีต่อกัน น่าเป็นเรื่องที่ครู  พ่อแม่  และผู้ใหญ่น่าจะหันมาสนใจมากขึ้น

 ทุกวันที่ 25 มกราคมของทุกปี พระศาสนจักรคาทอลิกฉลอง นักบุญเปาโลกลับใจ ทำให้ผมคิดถึงการกลับใจ (conversion) มีความหมายดี  เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเริ่มพระภารกิจ ทรงประกาศว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”  (มาระโก 1:15)

 การกลับใจ คือ การเปลี่ยนแปลงด้านศีลธรรม  หันมามีความเชื่อในพระเป็นเจ้า และศาสนาเที่ยงแท้  จากสภาพคนบาปมาสู่ชีวิตที่มีคุณธรรม

 นักบุญเปาโล เป็นแบบอย่างหนึ่งที่น่าศึกษา ในหนังสือกิจการอัครสาวก 9:1-19 ; 22:1-16 ; 26:12-12  และกาลาเทีย 1:12-17 บันทึกเรื่องเซาโลกลับใจ อาจเกิดขึ้นในปี ค.ศ.36 จากคนที่เบียดเบียนศาสนาคริสต์ เมื่อมีประสบการณ์พบพระเยซูเจ้าแบบพิเศษ ท่านลืมตา แต่มองไม่เห็น  ในที่สุดมีคริสตชนชื่อ อานาเนีย  มาภาวนา ปกมือให้ เซาโลจึงมองเห็น  ท่านจึงกลับใจ ขอรับศีลล้างบาป  และกลับเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่

 การกลับใจ จึงเป็นพระพร มีกระบวนการ คือ

 ขั้นแรก คนนั้นต้องแสวงหาความจริง มีแรงจูงใจ ในการดำเนินชีวิต เป็นจุดเริ่มหรือบางครั้งต้องมีผู้ช่วยเหลือ อาจเป็นคนที่ไม่รู้จัก  หรือเพื่อนก็ได้

 ขั้นสอง ต้องเปิดใจรับ  มีน้ำใจดีที่จะเชื่อ

 ขั้นสาม ศึกษาหาความรู้ เชื่อสิ่งที่พระศาสนจักรสอน ที่พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงในพระเยซูเจ้า จนในที่สุดขอรับศีลล้างบาป  และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

 นักบุญโทมัส กล่าวว่า การบังคับ  ความรุนแรง  หรือความกลัว  ไม่สามารถทำให้คนเชื่อ เพราะความเชื่อเป็นเรื่องของหัวใจอิสระ

 ในปีนี้ วันที่ 18 – 25 มกราคม ฉลองครบรอบ 100 ปี  ของ สัปดาห์การภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชน (ค.ศ. 1908 - 2008) และฉลองปีนักบุญเปาโล จึงน่าศึกษาชีวิต และคำสอนของท่านเป็นพิเศษ

 มาช่วยกันฝึกคัดลายมือให้สวยกันครับ

(จาก อุดมสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 20 – 26 มกราคม 2008)

HOME