คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

สองสามวันนี้ผมได้ยินประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเรื่อง  “การร่วมมือกันแก้ไขภาวะโลกร้อน” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมมือกับปลายประเทศ และร่วมมือกับหน่วยงาน  และบันทึกข้อตกลงร่วมกันทำให้ผมสนใจเรื่องนี้

“อุดมสาร”  ได้เคยนำเสนอเรื่อง “ภาวะโลกร้อน..หรือพระเจ้ากำลังจะสอนอะไรมนุษย์” ในฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 8-14 กรกรฎาคม 2007  ได้อ้างอิงหนังสือื”ลกร้อน  ความจริงที่ไม่มีใครอยาฟัง”  (An Inconvenient Truth)   ซึ่ง อัลกอร์  อดีตรองประธานธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา  เป็นผู้เขียน  คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ แปล สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์ (มีนาคม พ.ศ. 2550)

วารสารผู้ไถ่”  ฉบับที่ 74  (พฤษภาคม – สิงหาคม 2550)  คุณอัจฉรา  สมแสงสรวง เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ได้เขียนไตร่ตรองเรื่องวิกฤตโลกร้อน หน้า 71-74  ผมขอนำมาแบ่งปัน...

ทุกวันนี้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น รถยนต์  มอเตอร์ไซค์ การใช้แอร์ โรงงานผลิตสิ่งต่างๆ  ในขณะเดียวกันทำให้อากาศเป็นพิษ  มีขยะมากมาย  กำจำไม่ทัน  ทำให้น้ำเสีย  ทำให้โลกร้อนขึ้น  เราไม่สบายกันมากขึ้น  ใจร้อน  อารมณ์เสียง่าย

พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลก และให้มนุษย์ปกครองดูแลพัฒนา  แต่เราใช้สติปัญญาและเสรีภาพจนเกิดภาวะเช่นนี้  เพราะคิดแต่ประโยชน์ของตน

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เคยกล่าวเตือนว่าปัญหานิเวศธรรมชาติ  เป็นเรื่องของจริยธรรมของมนุษย์  พระองค์เรียกร้องคริสตชนให้หันมาร่วมฟื้นฟูนิเวศธรรมชาติ  ด้วยการฟื้นฟูจิตวิญญาณของตน ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติ”  โดยพิจารณาคำสอนด้านสังคม 4 ประการ

1. ประโยชน์ผาสุกของส่วนรวม อากาศที่ห่อหุ้มโลก  เป็นของทุกคน  ทั้งสัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เราต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อส่วนรวมในปัจจุบัน และคนรุ่นต่อไป

2. การพิทักษ์รักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า เราควรปกป้องศักดิ์ศรี  ชีวิตมนุษย์และปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาสรรพสิ่งบนโลกด้วยความรัก

3. การพัฒนาที่แท้จริง การพัฒนาที่เน้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเป้าหมายก็ละเลยเรื่องศีลธรรม มุ่งเอารัดเอาเปรียบคนอื่น  ทำให้คนจนลำบากมากขึ้น  และเกิดปัญหาโลกร้อน   จึงมิใช่การพัฒนาที่แท้  ซึ่งควรมีดุลยภาพแห่งการเคารพธรรมชาติ  และคำนึงถึงชีวิตที่ผาสุกของทุกคน

4. ความยุติธรรม การพัฒนาสิ่งต่างๆ ทำลายธรรมชาติ  ทำให้เกิดภัยพิบัติการแพร่กระจายของเชื้อโรคเขตร้อน อากาศแปรปรวน มีผลกระทบต่อภาคเกษตร ถือว่าเป็นความอยุติธรรมต่อสิ่งสร้างทั้งหมด
 

ครู  ครูคำสอนช่วยอบรมนักเรียน  ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ โดย

     1   ลดการใช้พลังงาน  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2.  ส่งเสริม และสนับสนุน  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     3.  ส่งเสริม วิถีชีวิตพอเพียง
     4.  ร่วมทำกิจกรรมให้เกิดการดูดซับก๊าซเรือนกระจก  ด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้น
     5.  เผยแพร่ข้อมูล  และให้ความรู้สู่การปฏิบัติทุกโอกาส

 การสอนคริสตศาสนธรรมในปัจจุบัน ควรสอนเรื่องใกล้ตัว  เช่น ภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นคำสอนด้านสังคมด้วยครับ

อุดมสารรายสัปดาห์ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2007

HOME