คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

เครือข่ายยุโรปจัดสมัชชาเรื่องครอบครัว เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2007 ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ มีผู้ร่วมสมัชชา ประมาณ 3300 คน จาก 60 ประเทศ และมีแถลงการณ์ดังต่อไปนี้

ปฏิญญากรุงวอร์ซอว์ ค.ศ.2007 (วันพุธที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2007)

เราผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาโลกเรื่องครอบครัว ครั้งที่ 4 ขออุทิศชีวิตของเรา เพื่อปกป้องความจริงเกี่ยวกับครอบครัว โดยตระหนักถึงสาระตามธรรมชาติ ในฐานะชุมชนแห่งความรักและชีวิต บุคคลหนึ่งมีสิทธิอันมิอาจแยกจากกันได้ ตามที่มีเขียนไว้ในกฎบัตรว่าด้วยสิทธิครอบครัว (ที่สันตะสำนักเสนอต่อบุคคล องค์กร สถาบัน ผู้มีอำนาจทั้งหลาย อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ พันธกิจแห่งครอบครัวในโลกปัจจุบัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1983)

 ครอบครัวโดยธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนั้น คือ ชุมชนมนุษย์ขั้นพื้นฐานที่มีฐานมาจากการแต่งงานระหว่างชายหนึ่งกับหญิงหนึ่ง โดยสัญญาจะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิต ในชีวิตสมรสนั้นมนุษย์คนใหม่จะปฏิสนธิ เกิดมาและได้รับการเลี้ยงดู

 “อนาคตของมนุษยชาตินั้นขึ้นอยู่วิถีทางของครอบครัว” และ “ไม่มีวิถีทางให้กำเนิดสังคมใดทรงประสิทธิภาพกว่าการให้กำเนิดโดยทางครอบครัวเข้มแข็ง” โดยคู่สมรสซื่อสัตย์ต่อกันในกระแสเรียกให้เป็นพ่อแม่”

ครอบครัวแบบดังกล่าวส่งผลต่อสังคมโลกปัจจุบันดังนี้คือ

 • ความซื่อสัตย์ต่อพระสัจธรรมที่ขัดแย้งกับอนุโลมนิยม ( สัมพัทธนิยม-Relativism )
 • ความรักที่แท้จริงนั้น คือ ของขวัญสมบูรณ์ของตนเอง ซึ่งขัดแย้งกับสุขนิยม
 • การซื่อสัตย์ต่อความรักจนตลอดชีวิตนั้นขัดแย้งกับการขาดความรับผิดชอบต่อคนใกล้ชิดสนิทกับเรามากที่สุด
 • การเคารพต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงการสิ้นใจโดยธรรมชาติ ซึ่งขัดแย้งกับการมีอคติและการกำจัดผู้อ่อนแอที่สุด
 • ความรับผิดชอบอันน่าชื่นชมต่อเด็กทุกคนที่จะเกิดนั้นขัดแย้งกับความหวาดกลัวเด็กที่มีแนวคิดส่งเสริมการคุมกำเนิด (แบบวิทยาศาสตร์)
 • ชุมชนคนมีศีลธรรมนั้นช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นอย่างมีศีลธรรมซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดผิดๆที่โฆษณาให้ทำผิดศีลธรรม
 • และสุดท้ายคือการฟื้นฟูอารยธรรมแห่งความรักและชีวิตที่ขัดแย้งกับการศึกษาเรื่องประชากร

เราขอขอบคุณชุมชนศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ยืนยันข้อความจริงเหล่านี้ การประชุมที่กรุงวอร์ซอว์         นครหลวงของประเทศโปแลนด์ บ้านเกิดของพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เราใคร่โมทนาคุณ   พระเจ้าเป็นพิเศษสำหรับคำสอนของพระสันตะปาปาเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้า ในเรื่องการ  แต่งงานและครอบครัว ความรักภายในครอบครัว และการปกปักษ์รักษาชีวิต ขอบคุณสำหรับคำภาวนาและการยอมรับความทุกข์ทรมานให้ที่ประชุมบรรลุเป้าหมาย และเราขอบคุณผู้สืบตำแหน่งต่อจาก  พระองค์คือพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้ยังคงแสดงตนเป็นประจักษ์พยานถึงสัจจธรรมเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว

เราขอขอบคุณทุกท่านที่เอาใจใส่รับใช้ครอบครัวและปกปักษ์รักษาครอบครัวไว้ เราขอขอบคุณทุกๆครอบครัวที่ใส่ใจในการเป็นเครื่องหมายที่แท้จริงของความหวังในโลกสมัยใหม่นี้

เราขอขอบคุณบรรดาคู่สมรสและพ่อแม่ทั้งหลายที่ยังคงให้ความรักและการเอาใจใส่ดูแลลูกๆแต่ละคน

ดังนั้นเราจึงขอเชิญชวน

 • บรรดาคริสตจักรและชุมชนศาสนิกอื่นๆ ให้ประกาศความจริงเกี่ยวกับชีวิต การแต่งงาน   และครอบครัว โดยยืนยันเรื่องครอบครัวว่าเป็นชุมชนแรกของความเชื่อและเป็นโรงเรียนสอนเรื่องกระแสเรียกต่างๆ
 • เราขอเรียกร้องคณะรัฐบาลและพรรคการเมืองทั้งหลาย ให้สนใจครอบครัวเป็นนโยบายหลัก เพื่อประโยชน์พื้นฐานของสังคมอันมิอาจทดแทนได้ เพื่อจะได้บริการรับใช้ชาติของตนเรา  ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ปกปักษ์รักษาทุกๆชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเวลาสิ้นใจโดยธรรมชาติ ให้เน้นเรื่องการเลี้ยงดูเด็กๆ โดยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ให้ปกป้องเยาวชนให้รอดพ้นจากการเสื่อมศีลธรรมและให้สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่สนับสนุนให้ครอบครัวทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี   ให้ ค.ศ.2008   เ ป็นปีแห่งครอบครัว
 • เราขอเชิญชวนนักวิชาการทุกท่าน ที่มีน้ำใจดี ให้ใช้ความรู้ในการบริการรับใช้ครอบครัว
 • เราขอให้อาชีพทั้งหลาย ได้ยืนหยัดเรื่องอิสรภาพของมโนธรรม และให้ปกป้องชีวิตมนุษย์ด้วยความซื่อสัตย์   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาที่ยังอ่อนแอยิ่งนัก และถูกคุกคามอย่างร้ายแรง
 • เราขอบรรดานักหนังสือพิมพ์ ให้รับใช้ความจริง ให้รายงานข่าวตามจริง ให้เปิดเผยภัยคุกคามความจริง และความต้องการของครอบครัว    โดยเสนอคุณค่าด้านบวกเพื่อพัฒนาสังคมแก่เยาวชน
 • เราขอให้เยาวชน ใฝ่หาปรีชาญาณ เลือกชีวิต รักษาจิตใจ และร่างกายให้เป็นปกติสุข ให้มุ่งหาความจริงและความรักที่ซื่อสัตย์ เราขอทุกท่านผู้มีน้ำใจดีให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวต่างๆ และช่วยพวกเขาให้ฟื้นฟูความหวังและให้ความช่วยเหลือแบบเป็นรูปธรรมในยามเกิดปัญหายุ่งยากลำบากต่างๆ     ให้เรากระชับสัมพันธ์อย่างพิเศษกับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่รักลูกๆของตน

และสุดท้ายนี้ เราทั้งหลายที่มาชุมนุมร่วมประชุมสมัชชาโลกเรื่องครอบครัว ครั้งที่ 4 ขอเชิญชวนบรรดาครอบครัวทั้งหลายในสังคมโลกให้ “อย่ากลัวเลย” ให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้เราเป็นเครื่องหมายแสดงความหวัง ให้เราให้กำลังใจกันและกัน ด้วยการนำสันติสุขและความปิติสุขมาให้กัน ให้เราส่งแรงบันดาลใจให้มนุษย์ทุกคนมีความหวัง โดยช่วยให้พวกเขาสามารถเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของยุโรปและของโลก คือเราทั้งหลายขออุทิศตนทำงานที่น่าชื่นชมนี้

(สำนักข่าวฟีแดส  18/5/2007

HOME