คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

พระสันตะปาปาปอลที่ 6 เป็นผู้ริเริ่มสมัชชา (SYNOD) ของพระสังฆราชเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1965 ในเวลานำสวดบทเทวทูตแจ้งสาร วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1974 พระองค์ได้นิยามความหมายของสมัชชาของพระสังฆราชว่า “เป็นสถาบันพระศาสนจักรซึ่งเราพิจารณาเครื่องหมายแห่งกาลเวลาแสวงหาพระประสงค์ให้ลึกซึ้ง และแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิก  ซึ่งเราได้ก่อตั้งหลังสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความร่วมมือกันของ
พระสังฆราชทั่วโลกกับสันตะสำนัก โดยอาศัยการศึกษาสภาพของ
พระศาสนจักรและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของพระศาสนจักร มิใช่เป็นสภาสังคายนา มิใช่รัฐสภา  แต่เป็นสมัชชาที่มีธรรมชาติโดยเฉพาะ”

 1.การประชุมสามัญ  ครั้งที่ 1 (28 กันยายน – 29 ตุลาคม ค.ศ.1967) ออกสมณสาสน์เรื่อง “เกี่ยวกับความเห็นที่เป็นอันตรายและอเทวนิยม” (28 ตุลาคม ค.ศ. 1967) และ “พระสงฆ์ศาสนบริกร” (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967)

 *2.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 (30 กันยายน – 6 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1971) ออกสมณสาสน์เรื่อง “ความยุติธรรมในสังคม” (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1971)

*3.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 3 ( 27 กันยายน – 26 ตุลาคม ค.ศ. 1974) พระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ออกพระสมณสาสน์ “การประกาศ พระวรสารในโลกปัจจุบัน” (Evangelii Nuntiandi  8 ธันวาคม ค.ศ. 1975)

 *4.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 4 (30 กันยายน – 29 ตุลาคม ค.ศ. 1977) บรรดาพระสังฆราชออกสาสน์ถึงประชากรของพระเป็นเจ้า  เรื่อง “การสอนคำสอน” และพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ออกพระสมณสาสน์เตือนใจเรื่อง “การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน” (Catechesi Tradendae  16 ตุลาคม ค.ศ. 1979)

 *5.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 5 (6 กันยายน – 25 ตุลาคม ค.ศ. 1980) เรื่องครอบครัวคริสตชน บรรดาพระสังฆราชออก “สาสน์ถึงครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน” และมอบข้อเสนอแด่พระสันตะปาปา 43 ข้อ ซึ่งพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 สรุปเนื้อหาในพระสมณสาสน์ “ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน” (Familiaris  Consortio 22 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1981)

 *6.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 6 (26 กันยายน – 29 ตุลาคม ค.ศ. 1983) บรรดาพระสังฆราชออกสาสน์แก่ชาวโลก และพระสันตะปาปาออกพระสมณสาสน์เรื่อง “การกลับคืนดีและการชดเชยใช้โทษบาป” (Reconciliatio et Paenitentia 2 ธันวาคม ค.ศ. 1984)

 *7.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 7 (1-30 ตุลาคม ค.ศ. 1987) เรื่อง “กระแสเรียกและพันธกิจของฆราวาสในพระศาสนจักรและสังคม” และพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ออกพระสมณสาสน์เรื่อง “ฆราวาสคริสตชน” (Christifideles  Laici 30 ธันวาคม ค.ศ. 1988)

 8.การประชุมสามัญครั้งที่ 8 (30 กันยายน – 2 ตุลาคม ค.ศ.1990) เรื่องการอบรมพระสงฆ์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ออกสมณสาสน์เตือนใจเรื่อง “เรามอบนายชุมพาบาลแก่พวกท่าน” (Pastores  Dabo Vobis)  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  ค.ศ. 1992)

 *9.การประชุมสามัญครั้งที่ 9 (2-9 ตุลาคม ค.ศ.1994) เรื่อง ชีวิตที่ถวายแล้วและพันธกิจแห่งชีวิตนั้นในพระศาสนจักรและในโลก พระสันตะปาปาได้ออกพระดำรัสเตือนเรื่อง  ชีวิตผู้รับเจิม (VITA CONSACRATA) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1996 อาจารย์ประคิณ  ชุมสาย  ณ อยุธยา  ได้แปลเป็นภาษาไทย

 10.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 10 (30 กันยายน – 27 ตุลาคม ค.ศ. 2001) หัวข้อ พระสังฆราช ผู้รับใช้แห่งพระวรสารของพระเยซู--คริสตเจ้าเพื่อความหวังของโลก

*1.การประชุมสามัญ ครั้งที่ 11 (2-23 ตุลาคม ค.ศ. 2005) หัวข้อ  “ศีลมหาสนิท บ่อเกิดและผลสมบูรณ์สุดยอดของชีวิต  และงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร” พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ ไปร่วมประชุมสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 11 นี้   พระสันตะปาปาเบเนดิ๊ก ที่ 16  ทรงออกสมณสาสน์  ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก (Sacramentum Caritatis) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007  และได้แปลเป็นภาษาไทย จัดพิมพ์ โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  เมื่อ กรกฎาคม 2007

12.  การประชุมสามัญ ครั้งที่ 12 (5-26 ตุลาคม ค.ศ. 2008) หัวข้อ พระวาจา  บ่อเกิดชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร  พระสังฆราช โยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล  จะเป็นตัวแทนพระสังฆราชจากประเทศไทยไปร่วมประชุม

หมายเหตุ : เครื่องหมาย “*”     หมายถึง พระสมณสาสน์ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว

อุดมสารรายสัปดาห์ประจำวันที่ 2 – 8 ตุลาคม ค.ศ. 2005

HOME