คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของครู จึงได้มีมติ  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู และได้จัดงานวันครูครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้แปลและพิมพ์เอกสารชื่อ ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน พยานยืนยันความเชื่อ  ของสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (15 ตุลาคม ค.ศ.1982) ผมขอคัดมาตอนหนึ่งที่น่าสนใจ….

“ครูคาทอลิกจะอบรมให้การศึกษาแก่หญิงชายให้เป็นผู้สร้างสังคม…..ที่มีสันติภาพ  ภราดรภาพและชีวิตกลุ่มร่วมกัน โลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย…..ทำให้ชีวิตมนุษย์เสื่อมทรามลง  สิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งกระตุ้นให้ครูคาทอลิกพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียนให้มีความไหวตัวในสภาพของสังคม  และ มีความรับผิดชอบในกิจการบ้านเมือง  หน้าที่ของครูคาทอลิกคือ  การพัฒนาบุคคล เพื่อเสริมสร้างอารยธรรมแห่งความรัก  ให้เป็นความจริง”  (ข้อ 19)

ผมเห็นบทภาวนาของครู  ในห้องสมุดของโรงเรียน 2 แห่ง จึงนำมาแปลมอบให้คุณครูครับ

บทภาวนาของครู


-  โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ชื่นชมต่อนักเรียนผู้ชอบเรียน
     และรู้สึกท้าทายเมื่อบางคนไม่สนใจเรียน

 -   โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รู้สึกขอบใจที่นักเรียนหลายคนน่ารัก
     เข้าใจ  และรักนักเรียนที่ไม่น่ารัก

 -   โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีแรงจูงใจโดยนักเรียนที่ชอบคิด
     และให้ข้าพเจ้าอดทนต่อผู้ที่ขาดความกล้า

 -   โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สุภาพอ่อนโยน กับนักเรียนที่ทำผิด
     และรู้จักให้อภัยนักเรียนที่เอาใจยาก

 -   โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ฉลาดกับนักเรียนที่กำลังสร้างอุปนิสัย
     และไม่หวั่นไหวกับผู้ที่ขาดมโนธรรม

 -   โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ทุ่มเทกับนักเรียนที่รู้จักรับผิดชอบ
     และยืนหยัดกับผู้ที่ไม่มีคุณค่า

  -  โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สงบท่ามกลางความรุนแรง
       และสามารถควบคุมตนท่ามกลางความโกรธ

 -   โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ซื่อสัตย์ในวันที่ท้อแท้
       และอุทิศตนทำให้เด็กคนหนึ่งยิ้มได้

                 โดย : มาร์ช่า เอลิน  วไรท์
อุดมสารรายสัปดาห์ประจำวันที่ 15-21  มกราคม ค.ศ. 2006

 

บทภาวนาของครู

ข้าแต่พระเป็นเจ้า  ผู้สถิตสถาพรตลอดนิรันดร
พระองค์ทรงบังเกิดเป็นพระกุมารเจ้า
เพราะความรักต่อเรา
ข้าพเจ้าขอทูลถวายเด็กๆ แต่ละคนแด่พระองค์
ข้าพเจ้าขออุทิศกาย ใจ และสติปัญญา
อบรมสั่งสอนเยาวชนทั้งหลาย
เพื่อเห็นแก่ความรักของพระองค์
และเพื่อเทิดเกียรติพระองค์ในยามเยาว์วัย
โปรดเถิดพระเจ้าข้า
โปรดให้ข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่า
พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเหล่าเยาวชน
ที่ทรงมอบให้ข้าพเจ้าดูแล
โปรดอย่าให้ข้าพเจ้ากระทำ หรือกล่าวสิ่งใด
เป็นที่สะดุดต่อเขา
โปรดให้ข้าพเจ้ามีส่วนในความสุภาพถ่อมตน
ในความรักและความอ่อนโยนของพระองค์ต่อทุกคนด้วยเถิด
ข้าพเจ้าวอนขอพระพรของพระองค์
สำหรับภารกิจของข้าพเจ้า
ที่สุด ขอได้โปรดรับข้าพเจ้าเข้าสู่พระราชัยสวรรค์
ณ ที่ซึ่งแวดล้อมด้วยเด็กๆ
ที่ข้าพเจ้าได้สอนให้รู้จักและรักพระองค์
เพื่อว่า เราทั้งหมดจะได้แซ่ซ้องสดุดีพระองค์ตลอดนิรันดร
อาแมน

HOME