คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

คำสอน...ฉบับย่อ

         จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเช่น การระเบิดรถไฟใต้ดินที่กรุงลอนดอน การทุจริตคอรัปชั่น การค้ายาเสพติด การขาดชีวิตเชิงประจักษ์ของผู้นำศาสนาบางคน ฯลฯ อาจทำให้ศาสนิกชนต้องหันมาศึกษาคำสอนของศาสนามากขึ้น ศาสนิกชนหันมาร่วมมือมีศาสนสัมพันธ์มากขึ้น
         วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.2005  ก่อนสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ประกาศรับรองและการพิมพ์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกฉบับย่อ ภาษาอิตาเลี่ยน
         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ทรงประกาศรับรองหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ซึ่งมีจำนวน 2,865 ข้อ  เพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับการสอนความเชื่อคาทอลิก และเพื่อช่วยพระศาสนจักรท้องถิ่นในการทำหนังสือคำสอนท้องถิ่น มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ แล้วประมาณ 50 ภาษา
         ในการประชุมนานาชาติเรื่องการสอนคำสอน เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2002 มีเสียงเรียกร้องให้ทำหนังสือคำสอนเล่มเล็กอย่างรีบด่วน สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2  ทรงจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2003 โดยให้พระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์  สมณมณตรีของสมณกระทรวงเรื่องข้อความเชื่อ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจนสำเร็จ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ค.ศ.2005 วันอาทิตย์ใบลาน
         สำหรับโครงการเนื้อหาหนังสือคำสอน ฉบับย่อ มี 4 ภาคคือ
1. การประกาศยืนยันความเชื่อ  สรุปความเชื่อของพระศาสนจักรในบทข้าพเจ้าเชื่อ (จากสังคายนานิเช-คอนสตันติน) มี 217 ข้อ
2. การเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ  ตั้งแต่ ข้อ 218-356 รวม 148 ข้อ
3. ชีวิตในพระคริสตเจ้า เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสตชน ปฏิบัติจริยธรรมแห่งความเชื่อที่ยืนยันและเฉลิมฉลองตั้งแต่ข้อ 357-533 รวม 176 ข้อ
4. บทภาวนาของพระเยซูเจ้า คืออธิบายบทข้าแต่พระบิดา ตั้งแต่ข้อ 534-598 รวม 64 ข้อ
         ลักษณะเด่น ของหนังสือเล่มนี้มี 3 ลักษณะคือ
1. อ้างอิงตามหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ฉบับ ค.ศ.1992) เพื่อช่วยให้สนใจอ่านฉบับเต็มมากขึ้น
2. ลักษณะสนทนา กล่าวคือ ครูถาม ศิษย์ตอบ ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความจริงแห่งความเชื่อและช่วยจดจำง่ายขึ้น
3. มีรูปภาพ  ช่วยให้สนใจมรดกวัฒนธรรมของชาวคาทอลิกง่ายขึ้น
         หนังสือคำสอน...ฉบับย่อ ออกในโอกาสครบ 40 ปี ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และโอกาสปีแห่งศีลมหาสนิท  เพื่อช่วยให้ผู้กระหายความจริงและความยุติธรรมสามารถค้นพบได้ง่ายขึ้น

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 30, 24-30 กรกฎาคม 2005)

HOME