คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ถ่ายทอดความเชื่อในครอบครัว

         ผู้ใหญ่หลายฝ่ายเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว  จึงพยายามศึกษาและจัดกิจกรรมช่วยให้ครอบครัวไทยอบอุ่นขึ้น
         ในพระศาสนจักรคาทอลิกได้ตั้งสมณสภาเพื่อครอบครัว (Pontifical Council for the Family) มีพระคาร์ดินัลอัลฟองโซ โลเปส ตรูฮิลโล เป็นประธานกำหนดจัดประชุมระดับนานาชาติเพื่อครอบครัว ครั้งที่ 5 ที่เมืองวาเลนเซีย  ประเทศสเปน  ในระหว่างอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2006 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเห็นชอบและประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2005 โดยมีหัวข้อประชุมว่า "การถ่ายทอดความเชื่อในครอบครัว"
         สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16 ทรงส่งจดหมาย (17 พฤษภาคม ค.ศ.2005) ถึงประธานย้ำถึงความสำคัญของการประชุมนานาชาติเพื่อครอบครัวครั้งนี้  โดยอ้างถึงสมณสาสน์เรื่องครอบครัวคริสตชนสมัยปัจจุบัน (Familiaris Consortion, n.51) ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญในการถ่ายทอดข่าวดีเยี่ยมและเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักรและสังคม
         อันที่จริงสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน เป็นผู้มีส่วนสำคัญในสมัชชาพระสังฆราชที่กรุงโรม เรื่องครอบครัวในค.ศ.1980 เมื่อยังเป็นพระคาร์ดินัลและสมณสาสน์เรื่องครอบครัวคริสตชนสมัยปัจจุบันเป็นผลจากการวิเคราะห์เอกลักษณ์และพันธกิจของพระศาสนจักร  ซึ่งกล่าวถึงครอบครัวว่า  เป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน (domestic Church) และสักการสถานของชีวิต
         ทุกวันนี้  ถ้าเรามองสภาพสังคมอย่างแท้จริง  คงไม่มีใครเพิกเฉยต่อความดีของครอบครัว ซึ่งมีรากฐานอยู่ที่การแต่งงาน  พันธสัญญาในการแต่งงานของชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง ที่ตกลงเป็นหุ้นส่วนชีวิตเพื่อความดีของทั้งสามีและภรรยา เพื่อให้กำเนิดบุตรและการศึกษาของบุตร (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร ม.1055) นี่เป็นรากฐานของครอบครัว  เป็นมรดกวัฒนธรรม  และความดีของมนุษยชาติ พระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันคำสอนตามแผนการของพระเป็นเจ้าในเรื่องนี้ (เทียบ มัทธิว 19:3-9)
         ครอบครัวถ่ายทอดความเชื่อ
         บิดามารดาจึงมีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดความเชื่อให้ลูก  บิดามารดาเป็นผู้ประกาศพระวรสารและครูคำสอนคนแรกของลูก  โดยการสอนลูกให้รู้จักภาวนาหล่อหลอมคุณธรรม  ที่มีรากฐานตามพระประสงค์  ช่วยลูกให้เติบโตมีคุณธรรมสมที่เป็นมนุษย์และบุตรของพระเป็นเจ้า  เป็นคริสตชนที่ดี
         เราน่าจะหันมาส่งเสริมชีวิตครอบครัวของเรา ทำให้อบอุ่นขึ้น  ดีไหมครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 29, 17-23 กรกฎาคม 2005)

HOME