คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

สมัชชาสังฆมณฑล

          สมัชชา  หมายถึง การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเช่น  ประชุมสมัชชาแห่งชาติ  หรือหมายถึง ที่ประชุม  เช่น สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ
         หากกล่าวถึง  สมัชชา  ในศาสนาคริสต์คาทอลิกเราหมายถึง  การประชุมพระสังฆราชคาทอลิก (SYNOD) ทุก 2-3 ปี เช่น ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2005  เรื่องศีลมหาสนิท  หากคณะนักบวชจัดประชุมสมัชชาภาษาอังกฤษใช้คำว่า Chapter
         หากสังฆมณฑลจัดประชุมสมัชชาภาษาอังกฤษใช้คำว่า Diocesan Synod ในหนังสือประมวลกฎหมายพระศาสนจักร เรื่องการจัดระเบียบภายในพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น  มีกล่าวถึง  สมัชชาสังฆมณฑล  ในมาตรา 460-468 ผมขอนำมากล่าวถึงบางตอน  ดังต่อไปนี้
         "มาตรา 460 สมัชชาสังฆมณฑลคือ กลุ่มพระสงฆ์และคริสตชนที่ได้รับเลือกจากพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น  เพื่อช่วยเหลือพระสังฆราชสังฆมณฑล ยังประโยชน์ของปวงชนทั่วเขตสังฆมณฑล ตามกฎหมายของมาตราต่อไปนี้
         มาตรา 461
วรรค 1 ให้จัดสมัชชาสังฆมณฑลขึ้นในเขตพระศาสนจักรเฉพาะถิ่นแต่ละแห่ง  เมื่อพระสังฆราชสังฆมณฑลวินิจฉัยว่าสถานการณ์เรียกร้องหลังจากได้ปรึกษากับสภาสงฆ์แล้ว
วรรค 2 หากพระสังฆราชองค์หนึ่งต้องดูแลหลายสังฆมณฑล  หรือหากมีสังฆมณฑลของตนเฉพาะ และยังเป็นผู้รักษาการสังฆมณฑลอื่นอีก ท่านก็สามารถเรียกประชุมสมัชชาเดียวสำหรับทุกสังฆมณฑลที่ท่านดูแล
         มาตรา 462
วรรค 1 พระสังฆราชสังฆมณฑลเท่านั้นเป็นผู้เรียกประชุมสมัชชาสังฆมณฑล  อย่างไรก็ตามพระสังฆราชนั้นต้องไม่เป็นพระสังฆราชรักษาการสังฆมณฑล
วรรค 2 พระสังฆราชสังฆมณฑลเป็นประธานสมัชชาสังฆมณฑล  อย่างไรก็ตามท่านสามารถมอบหมายให้อุปสังฆราชหรือผู้ช่วยพระสังฆราชทำหน้าที่เป็นประธานของแต่ละวาระในการประชุมสมัชชาได้
         มาตรา 463
วรรค 1 บุคคลต่อไปนี้ต้องได้รับเรียกให้เข้าประชุมสมัชชาสังฆมณฑล ในฐานะเป็นสมาชิกของสมัชชา  และมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
1. พระสังฆราชรองและพระสังฆราชผู้ช่วย
2. อุปสังฆราช  ผู้ช่วยพระสังฆราช และผู้ช่วยอรรถคดี
3. คณะสงฆ์ประจำอาสนวิหาร
4. สมาชิกสภาสงฆ์
5. คริสตชนฆราวาสและสมาชิกสถาบันชีวิตที่ถวายแล้วคัดเลือกโดยสภาอภิบาล...
6. อธิการสามเณราลัยใหญ่ของสังฆมณฑล
7. พระสงฆ์หัวหน้าเขต
8. พระสงฆ์อย่างน้อยหนึ่งองค์ที่คัดเลือกจากเขตปกครองแต่ละแห่ง...
9. อธิการบางองค์ของสถาบันนักพรต  และคณะชีวิตแพร่ธรรม ซึ่งมีบ้านอยู่ในสังฆมณฑล..
วรรค 2 พระสังฆราชสังฆมณฑลยังสามารถเรียกผู้อื่นเข้าร่วมประชุมสมัชชาได้อีก ซึ่งอาจจะเป็นสมณะ  สมาชิกสถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว  หรือคริสตชนฆราวาสก็ได้"
         โอกาสที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำลังเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล  ผมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 28, 10-16 กรกฎาคม 2005

HOME