คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

สมัชชาฯกรุงเทพฯ: ฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจ

          การปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลา  ผู้ที่สามารถปรับตัวได้ทันเวลาและอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถอยู่รอดได้ และตรงกันข้ามผู้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน บางทีก็ต้องล้มตายสูญหายกลายเป็นอดีตไปในที่สุด  ไม่ว่าจะธุรกิจ  อาชีพ หน้าที่  การงาน  การศึกษา  ครอบครัว  และชีวิตของแต่ละคน  ฯลฯ
         ศาสนาก็เช่นเดียวกันเพราะประกอบด้วยผู้คนจำนวนมาก  และอยู่ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด ก็ได้ปรับตัวมาเป็นระยะ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  การปรับตัวเมื่อต้องติดต่อกับผู้คนที่ต่างความเชื่อ วัฒนธรรม เชื้อชาติ  การปรับตัวจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม
         การประชุมสังคายนาสากลตั้งแต่สมัยอัครสาวกที่เยรูซาเล็ม  จนถึงสมัยสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (ค.ศ.1962-1965) จำนวน 21 ครั้ง  และสมัชชา 12 ครั้ง
         ในประเทศไทย  เมื่อบรรดามิสชันนารีได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 16 ได้พยายามปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสยามในสมัยนั้น  ได้มีประชุมสมัชชาอยุธยา (Synod Ayutthaya) ขึ้นในค.ศ.1665  มีพระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ พระสังฆราชลังแบร์ต เดอลาม็อตต์  และพระสงฆ์  ได้มีมติที่ออกมาที่สำคัญคือ
1. ให้ก่อตั้งนักบวชชาย-หญิงรวมทั้งฆราวาสพื้นเมืองขึ้น  ชื่อว่า "คณะรักไม้กางเขนแห่งพระเยซูคริสต์"  แผนนี้ได้ทำเพียงบางส่วนคือนักบวชหญิง  ซึ่งมีผลดีมาถึงทุกวันนี้ทั้งในเวียดนามและประเทศไทย
2. จัดพิมพ์คำสั่งสอนสำหรับมิสชันนารี
3. สร้างบ้านเณรเพื่ออบรมคนพื้นเมืองเป็นพระสงฆ์
         พระศาสนจักรได้เจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้  รับใช้สังคมไทยและเอเชียได้ก็เพราะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง "เครื่องหมายแห่งกาลเวลา" (Sign of the time) การประชุมเพื่อทบทวนการทำงาน  ประเมินผล และวางแผนการทำงานสำหรับอนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอมาจนกระทั่งหลังสุดเมื่อมีประชุมระดับประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางงานอภิบาล ค.ศ.2000-2010 นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง และแต่ละสังฆมณฑลต่างก็มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติทั้งในระดับพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส  และในทุกหน่วยงาน
         พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับข้อเสนอของสภาสงฆ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2004 ที่เสนอให้จัดประชุมสมัชชาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้น และได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นเลขาธิการสมัชชาครั้งนี้
         การเปิดประชุมสมัชชาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2005 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย กิจบุญชู เป็นผู้ประกาศเปิดสมัชชาในโอกาสฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และเป็นโอกาสฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ
การประชุมสมัชชาแบ่งออกเป็น 2 สมัยคือ สมัยที่ 1 วันที่ 15-19 สิงหาคม ค.ศ. 2005 และสมัยที่ 2 วันที่ 3-6 ธันวาคม ค.ศ. 2005
         คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้ย้ำว่า  "สิ่งที่สำคัญของสมัชชาคือ การมีส่วนร่วมกันของพระสงฆ์  นักบวช  และฆราวาส ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีคือ ภาวนาเพื่อการประชุม  เสนอความคิดเห็นไปยังคณะกรรมการดำเนินการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นและหาข้อมูล และการเข้าร่วมประชุมด้วยความเอาใจใส่จากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมทั้งการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล"

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 26, 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2005)

HOME