คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

คู่มือคำสอนเล่มใหม่ของสหรัฐอเมริกา

       เวลาที่เราซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอลรุ่นใหม่  มักจะมีคู่มือการใช้ หรือเวลาเข้าโรงเรียน เข้าทำงาน  มักจะมีคู่มือ คู่มือนักเรียน คู่มือครู  คู่มือพนักงาน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่นั้นถูกต้องมีประสิทธิภาพฉันใด ในการปฏิบัติงานอบรมคริสตศาสนธรรมหรืองานคำสอนก็เช่นเดียวกันฉันนั้น
         สมณกระทรวงเรื่องพระสงฆ์  ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป (General Catechetical Directory - เมื่อ 11 ตุลาคม ค.ศ.1971) ศิษย์เก่า EAPI ได้แปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ในค.ศ.1980  และเมื่อครบ 25 ปี จึงปรับปรุงใหม่ชื่อ คู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน (General Directory for Catechesis เมื่อ 11 สิงหาคม ค.ศ.1997) ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ได้แปลเป็นภาษาไทย  และจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 4 เมษายน ค.ศ.1999
         มีบางประเทศที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมได้พยายามจัดพิมพ์  คู่มือการสอนคำสอนระดับชาติ  เช่น  ของสหรัฐอเมริกาได้จัดพิมพ์ Sharing the Light of Faith (การแบ่งปันแสงสว่างแห่งความเชื่อ) ที่กรุงวอชิงตัน ค.ศ.1979
         บัดนี้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมและเพื่อการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  ได้จัดทำ  คู่มือการสอนคำสอนระดับชาติ (National Directory for Catechesis) เล่มใหม่สำเร็จ และส่งให้สภาพระสังฆราชคาทอลิกของสหรัฐอเมริการับรอง เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.2003  โอกาสครบรอบ 25 ปี สันตะสำนักได้ตรวจทานรับรองแล้ว  และจัดพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2005 ใช้แทนหนังสือคู่มือเล่มแรกของเขา  เล่มใหม่หนา 314 หน้า
         เนื้อหามี 10 บท  คือ
1. การประกาศพระวรสารในสหรัฐอเมริกา
2. การสอนคำสอนภายในพันธกิจด้านการประกาศพระวรสาร
3. นี่คือความเชื่อของเรา นี่คือความเชื่อของพระศาสนจักร
4. วิธีการสอนของพระเจ้าและของมนุษย์
5. การสอนคำสอนในชุมชนที่นมัสการ
6. การสอนคำสอนสำหรับชีวิตในพระคริสต์
7. การสอนคำสอนประชาชนของพระเจ้าที่มีสภาพแตกต่าง
8. ผู้มีหน้าที่สอนคำสอน
9. การจัดการศาสนบริการด้านคำสอน
10. แหล่งข้อมูลสำหรับการสอนคำสอน
         หากท่านสนใจเยี่ยมเว็บไซต์ของเขาได้นะครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 24, 12-18 มิถุนายน 2005)

HOME