คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

เปิดเทอม...เรียนคำสอน

         เปิดปีการศึกษาใหม่สำหรับนักเรียนได้สองอาทิตย์แล้ว  สำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  เปิดเทอมใหม่ในเดือนมิถุนายนพ่อดีใจที่เปิดเทอมใหม่ ทุกคนพบเพื่อน  พบครู ได้เลื่อนชั้น  เติบโตพัฒนาขึ้น
         นอกจากเรื่องวิชาการ  ความรู้ ทักษะ  และประสบการณ์ชีวิตในการประกอบอาชีพแล้ว  ยังมีเรื่องคุณธรรมตามหลักศาสนา  สถาบันการศึกษาคาทอลิกจึงมีฝ่ายอภิบาล  หรือจิตตาภิบาลและคำสอน  มีผู้รับผิดชอบ  ประสานงานกับครูในโรงเรียนในคณะนักบวชและสังฆมณฑล เพื่อจัดการอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรมไปในแนวเดียวกัน
         คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน  ได้กำหนดหนังสือชุดชีวิตคริสตัง  หลังจากได้ใช้สอนแก่เด็กคาทอลิกได้ 18 ปี จึงได้ปรับปรุงใหม่โดยยึดหนังสือคำสอนชุด Living Faith in God ของภคินีคณะออกูสติเนียน  ประเทศฟิลิปปินส์  และได้จัดพิมพ์ 9 เล่ม คือ 1.ค้นพบพระเจ้าในสิ่งสร้าง 2.พบพระเจ้าในพระเยซูเจ้า 3.พบกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท 4.ติดตามพระเยซูเจ้าในพระวรสาร  5.พระเยซูเจ้าประทับในชุมชนคริสตชน 6.การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในสังคม  7.ก้าวไปกับประชากรของพระเจ้า  8.ก้าวไปกับพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ 9.กลายเป็นชุมชนศิษย์
         สำหรับชั้นมัธยมปลาย  ขอเสนอให้ใช้หนังสือคำสอนที่คุณพ่อปอล  ตราบุ๊กกี้  คณะซาเลเซียนได้จัดพิมพ์คือ  1.เรื่องน่าทึ่งของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ 2.ความรักของพระเป็นเจ้าและประชากรของพระองค์  3.พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร  4.ทางสู่พระเจ้าของข้าพเจ้า
         นอกจากนี้ยังมีชุด  ก้าวสู่ความจริงเล่ม 1-3 ซึ่งมีคู่มือครูและแบบฝึกหัดสำหรับแต่ละชั้น
         สำหรับเด็กอนุบาล ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือพระเป็นเจ้าเป็นพระบิดาของเรา และหนังสือพระเป็นเจ้ารักหนู  ซึ่งเราได้ปรับปรุงใหม่  และกำลังพิมพ์ (ครั้งที่ 3) อีกทั้งกำลังจัดพิมพ์สำหรับเตรียมอนุบาลอีกเล่มหนึ่ง
         สำหรับผู้ใหญ่ที่สนใจศาสนาคริสต์  เรามีหนังสือ
1.คาทอลิกสอนอะไร สรุปจากคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
2.ข้าพเจ้าเชื่อ  แปลโดย  พระสังฆราชยอร์ช ยอด  พิมพิสาร
3.คู่มือเตรียมรับศีลมหาสนิท  โดย คุณพ่อชัชวาลย์  แสงแก้ว
4.ศาสนาคริสต์ โดย อ.เสรี พงศ์พิศ
5.ก้าวไปด้วยกัน  จัดพิมพ์โดย ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
         หากท่านสนใจติดต่อ  ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน  โทร.0-2429-0443 โทรสาร 0-2429-0239 หรือ ศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ โทร.0-2233-0338  โทรสาร 0-2233-8159

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 22, 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2005)

HOME