คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ใจไทยใสสะอาด

         หลายคนคงมีโอกาสฟังการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนและการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารรัฐสภาเมื่อปลายเดือนมีนาคมกับข่าวรายวันน่าจะทำให้เราต้องพยายามทำความเข้าใจปัญหาและหาทางร่วมมือสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยด่วน
         ผมได้รับหนังสือ "คู่มือปฏิบัติงานศาสนิกสัมพันธ์" จัดพิมพิ์โดย  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (ธันวาคม พ.ศ.2547) รวบรวมพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ  การทุจริตคอร์รัปชั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กรอบแนวคิดและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักธรรมทางศาสนารวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ
         เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้  ผมสะกิดใจกับกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่า "ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือ ต้องหยุดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สำเร็จ  และไม่ทุจริตเสียเอง..."
         "ประชาชนแต่ละคนจะต้องขวนขวายสร้างสรรค์ประโยชน์ และดำรงอยู่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตน คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่ 4 ประการ
1. การรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้น  และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต  ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
         มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  สำนักงาน ก.พ. นำพระราชดำรัสดังกล่าว จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาดเป็นการสานต่อโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (www.tamroy.or.th) ที่ได้ริเริ่มให้มีขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
         ผู้นำศาสนิกชนของประเทศไทยได้ไปร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2547 ที่พัทยา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระราชินีภายใต้เรื่อง การสร้างสังคมสันติภาพอย่างยั่งยืน ได้ออกปฏิญญาพัทยา  ว่าด้วยการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ (25 กันยายน 2547)
         ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีสรุปผลโครงการเสวนาสร้างสัมพันธ์และสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ตอนหนึ่งกล่าวว่า "ความเข้าใจของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน...ความรัก ความเข้าใจ เป็นยุทธศาสตร์หลัก..." (หน้า 172)
         ผมนึกถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่า "ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ตาต่อตา  ฟันต่อฟัน (อพย 21:25) แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าโต้ตอบคนชั่ว" (มัทธิว 5:38-39)
         ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า "จงรักเพื่อนบ้าน  จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า  จงรักศัตรู  (จงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน) จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน" (มัทธิว 5:43-44)

(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15, 10-16 เมษายน 2005)

HOME