คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

         ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1968 ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้เชิญชวนคริสตชน และทุกคน ให้ร่วมมือกันสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกของมนุษยชาติ ด้วยการออกพระสมณสาสน์ และคำขวัญเป็นประจำทุกปี
         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประทานคำขวัญตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 จนถึงปัจจุบัน และได้พยายามดำเนินตามแนวความคิดในการสร้างสันติภาพว่า ต้องขึ้นกับเงื่อนไขฝ่ายจิตใจ และเงื่อนไขฝ่ายสังคม
           พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ก็ได้เริ่มประทานคำขวัญเป็นครั้งแรก คือ สันติภาพ ดำรงอยู่ในความจริง
           ดังเราจะเห็นได้จากคำขวัญแต่ละปี   ดังต่อไปนี้

2008

/  2551

ครอบครัวมนุษย์ คือ ชุมชนแห่งสันติภาพ

2007

/  2550

มนุษย์คือหัวใจของสันติภาพ

2006

/  2549

สันติภาพ ดำรงอยู่ในความจริง (พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16)

2005

/  2548

จงอย่าให้ความชั่วชนะ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

2004

/  2547

การสอนสันติภาพ เป็นภารกิจสำคัญในยุคสมัยนี้

2003

/  2546

สันติภาพบนแผ่นดิน: การอุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อสร้างสันติสุขบนแผ่นดิน

2002

/  2545

ไม่มีสันติภาพหากปราศจากความ ยุติธรรม และจะไม่มีความยุติธรรม หากปราศจากการให้อภัย

2001

/  2544

การเสวนาระหว่างวัฒนธรรม เพื่อการสร้างอารยธรรมแห่งความรักและสันติภาพ

2000

/  2543

สันติสุขในโลกแด่ผู้ที่พระเจ้าทรงรัก

1999

/  2542

พึงเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นเคล็ด ลับแห่งสันติที่แท้จริง

1998

/  2541

แต่ละคนปฏิบัติยุติธรรม ก็จะนำสันติมาสู่ทุกคน

1997

/  2540

จงให้อภัย และจะพบสันติ

1996

/  2539

ให้เรามอบอนาคต ที่เปี่ยมด้วยสันติแก่เด็กๆ

1995

/  2538

สตรี: แม่ครูแห่งสันติ

1994

/  2537

ครอบครัวสรรค์สร้างในครอบครัวมนุษยชาติ

1993

/  2536

หากท่านปรารถนาสันติ จงเข้าหาคนยากจน

1992

/  2535

คริสตชน ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสันติภาพ

1991

/  2534

หากปรารถนาสันติภาพ จงเคารพมโนธรรมของทุกคน

1990

/  2533

สันติกับพระเจ้าพระผู้สร้างสันติกับสิ่งสร้างทั้งมวล

1989

/  2532

ส่งเสริมสันติภาพควรเคารพชนกลุ่มน้อย

1988

/  2531

เสรีภาพในการถือศาสนา เป็นเงื่อนไขเพื่อมีสันติภาพ

1987

/  2530

การพัฒนา และความเป็นปึกแผ่น: กุญแจนำไปสู่สันติภาพ

1986

/  2529

สันติภาพคือคุณค่าที่ปราศจากเขตแดนเหนือ ใต้ และออก ตก มีเพียงสันติภาพเดียว

1985

/  2528

สันติภาพและเยาวชนนำหน้าไปด้วยกัน

1984

/  2527

สันติภาพและการกลับใจ

1983

/  2526

การเจรจาเพื่อสันติภาพเป็นความเร่งด่วนในสมัยของเรา

1982

/  2525

สันติภาพ เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้มนุษย์

1981

/  2524

เพื่อสร้างสรรค์สันติ จงเคารพเสรีภาพ

1980

/  2523

ความจริงคือพลังแห่งสันติ

1979

/  2522

เพื่อสันติภาพจงสอนสันติภาพ

1978

/  2521

ยุติรุนแรง แสวงสันติ

1977

/  2520

หากต้องการสันติภาพ จงปกป้องชีวิต

1976

/  2519

อาวุธที่แท้จริงของสันติภาพ

1975

/ 2518

การคืนดีกันเป็นทางนำไปสู่สันติภาพ

1974

/  2517

สันติขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วย

1973

/  2516

สันติเกิดขึ้นได้

1972

/  2515

ถ้าท่านต้องการสันติภาพ จงสร้างความยุติธรรม

1971

/  2514

มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องของเรา

1970

/  2513

การอบรมเพื่อสันติภาพ อาศัยการ คืนดีกัน

1969

/  2512

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นหนทางสู่สันติภาพ

1968

/  2511

สาสน์ฉบับแรกเชิญชวนให้ถือวันที่ 1  มกราคมของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล

ครบ 40 ปี แล้ว โลกของเรายังต้องการ   การอุทิศตน เพื่อสร้างสันติภาพ จากคุณอีกหรือ?

HOME