คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

สำนึกของนักศึกษาครูคำสอน (วันครูคำสอนไทย)

         ผมมีโอกาสไปสอนเรียนที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน มีนักศึกษา รุ่นที่ 29 (ปี 2) 12 คน และรุ่นที่ 30 (ปี 1) 15 คน ผมถามว่า "จากสถิติจำนวนครูคาทอลิกต่อประชากรไทย ท่านเห็นว่าเราควรปรับปรุงและพัฒนางานคำสอน ในสังฆมณฑลหรือวัดอย่างไร?" พวกเขาตอบน่ารักมาก ผมเลือกมาบางคน เป็นข้อคิดของเยาวชน โอกาสฉลองวันครูคำสอน (16 ธันวาคม)
         นางสาวจุรีรัตน์ รอดกลาง ปี1 "จากสถิติจำนวนคาทอลิกในประเทศไทยนั้นจะเห็นว่าจำนวนคาทอลิกมีน้อยมาก ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น พระศาสนจักรขาดจำนวนบุคลากรหรือผู้ที่สนใจในการสอนคำสอนอย่างแท้จริง จากสาเหตุดังกล่าวจะนำมาซึ่งปัญหา เมื่อเราขาดจำนวนผู้ที่จะช่วยงานคำสอนแล้ว การทำงานในสังฆมณฑลหรือในประเทศก็ไม่มีการพัฒนาและประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการสอนคำสอน เช่น เด็กที่อยู่ในชนบทหรือที่ห่างไกลชุมชน ขาดสื่อในการเรียนการสอน และขาดคนสอน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสามารถมองเห็นได้ชัดในปัจจุบัน บางสังฆมณฑลหรือมีผู้ทำงานดี มีประสิทธิภาพ แต่บางพื้นที่ไม่มีเลย หรือน้อยเกินไป ขอยกตัวอย่างงานสอนคำสอนที่สังฆมณฑลราชบุรีจะเห็นว่ามีการวางแผน มีระเบียบ มีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในการบริหารงาน และฆราวาสเข้ามามีบทบาทในการช่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้น เราจะต้องปรับปรุง และพัฒนางานสอนคำสอนในสังฆมณฑลหรือวัดโดย 1.สนับสนุนผู้ที่สนใจเรียนในด้านสอนคำสอน 2.ช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังขาดสื่อการเรียนการสอนในด้านคำสอน 3.ให้การอบรมกับผู้ที่สนใจงานสอนคำสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมีการสอนคำสอนจะพัฒนาในทางที่ดีขึ้น หรือแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนว่าจะตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของพระศาสนจักรได้อย่างไร เราควรให้ความร่วมมือ เพื่องานของพระศาสนจักรในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และเป็นงานที่มีประสิทธิภาพ
         นางสาวจุฑาลักษณ์ แซ่ลี ปี2 "การปรับปรุงและพัฒนางานคำสอนต่างๆนั้น ฉันเห็นว่าในแต่ละสังฆมณฑลนั้นต่างก็มีการปรับปรุง และพัฒนากันเรื่อยมาแต่อยากให้มีการพัฒนามากขึ้นในด้านบุคลากรต่างๆคือ อยากให้ผู้ที่เป็นครูคำสอนต่างๆนั้นได้มาเรียนรู้ มาเพิ่มเติมประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนหรืออื่นๆ เพื่อจะนำเทคนิคต่างๆไปใช้ และอีกอย่างฉันคิดว่าอุปกรณ์การสอนต่างๆ ก็จำเป็นในแต่ละสังฆมณฑลควรมีการพัฒนาการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ้น
         นอกจากเทคนิค สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ควรจะพัฒนาปรับปรุงแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ขาดไม่ได้ คือการสอนให้เข้าใจ เกิดความเชื่อ ศรัทธา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อสอนคำสอนแล้วผู้เรียนต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะสอนอย่างไรหรือเรียนอย่างไรเพื่อให้การดำเนินชีวิตของคริสตชนนั้นเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระเยซูให้ผู้อื่นได้เห็นได้รู้และเข้าใจ
         ฉันเห็นว่า เราควรมีการพัฒนาบุคลากรและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถกระจายเข้าไปในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น อาจจะโดยการเข้าไปในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น อาจจะโดยการส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสมาศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาเพราะฉันคิดว่า บุคคลในท้องถิ่นเองสามารถเข้าใจและรู้ว่าท้องถิ่นเองสามารถเข้าใจ และรู้ว่าท้องถิ่นของตนเองต้องการอะไรเมื่อมาเรียนแล้วจะได้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้มากกว่า"

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 50, 8-14 ธ.ค. 2002)

HOME