คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

         ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือนตุลาคมชาวคริสต์คาทอลิกฉลอง "วันแพร่ธรรมสากล" ชื่อเดิมที่เราคุ้นหูกันคือ "วันมิสซัง" (World Mission Sunday) สมเด็จพระสันตะปาปาปิโอ ที่ 11 ได้เห็นชอบกับข้อเสนอให้ทางสันตะสำนักตั้งวันมิสซัง ในปี ค.ศ.1926 มีสมณองค์การเผยแพร่ความเชื่อดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคริสตชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานธรรมฑูต หรือการเผยแพร่ความเชื่อ ด้วยการภาวนา การสนับสนุนกระแสเรียกเป็นธรรมฑูตของพระศาสนจักร
         มิสซัง (Mission) รากศัพท์มาจากภาษาลาตินแปลว่า "ส่ง" จึงหมายความว่าพระเป็นเจ้าส่งบุคคลหนึ่งไปเพื่อประกาศพระประสงค์ของพระองค์แก่คนอื่น ดังเช่นพระเยซูเจ้าส่งสาวก "ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง" (มก 16.15) พระศาสนจักรมาจากพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงส่งพระศาสนจักรไปเทศน์สอนข่าวดีของพระองค์บอกให้ผู้อื่นรู้จักพระองค์ และมอบพระองค์ให้ผู้อื่น
         ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรฉบับปัจจุบัน (ค.ศ.1983) ได้กล่าวถึงงานธรรมฑูตของพระศาสนจักร ในมาตรา 781-792 ตอนหนึ่งกล่าวว่า "คริสตชนทุกคนต้องร่วมมือตามความสามารถของแต่ละคนในงานประกาศพระวรสาร โดยมีความสำนึกในความรับผิดชอบของตนเอง อันสืบเนื่องมาจากลักษณะของพระศาสนจักรที่จะต้องเป็นธรรมฑูตโดยธรรมชาติ" (ม.781)
         ท่านผู้อ่านที่รัก การประกาศพระวรสารและงานธรรมฑูตไม่ใช่เป็นงานอดิเรก อีกทั้งไม่ใช่งานเสริม แต่เป็นงานหลักเพราะพระศาสนจักรถือกำเนิดมาเป็นผู้แพร่ธรรม และสำหรับพระศาสนจักรแล้วการประกาศพระวรสารนับเป็นชีวิตของพระศาสนจักรทีเดียว

 

HOME