คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี

         ผมได้รับเชิญไปร่วมประชุมที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายนนี้เกี่ยวกับงานคำสอนเด็กจัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ แต่เรากำลังจัดอบรมครูคำสอน 157 คน จะปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรในวันที่ 26 เมษายนนี้ที่สามพรานเช่นกัน
         การอบรมครูคำสอน เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในกระบวนการสอนคริสตศาสนธรรมเพราะเมื่อครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์พบพระเจ้าในชีวิต สัมผัสความรัก ว่า พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเป็นผู้นำที่ดี เป็นครูคำสอนที่ดีอย่างไร ครูก็สามารถไปปฏิบัติพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
         ครูสอนคำสอน 35 คน ที่สำเร็จการศึกษาไป จะเป็นศิษย์ของพระเยซู ที่มีพระพรและมีพลังชีวิตแน่นอนครับ
         ผมมีโอกาสสอนวิชาจิตตารมณ์ธรรมฑูต แก่นักศึกษาเหล่านี้ ได้นำวิดีทัศน์ฉลอง 100 ปี ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย (20 นาที) เป็นประวัติของโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ที่คุณพ่อกอลมเบต์ เป็นผู้ริเริ่มงาน แล้วให้การศึกษาเขียนข้อคิดที่ได้รับ ผมขอนำส่วนหนึ่งของ คุณครูบุญพร้อม แลงโดน มาร่วมฉลอง พระเยซูเจ้าเป็นเลี้ยงแกะที่ดี
         "คุณพ่อเป็นคนที่มีความอดทนมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เด็กมีการศึกษาถึงแม้ว่าสภาพประเทศไทยในสมัยนั้น จะไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งที่คุณพ่ออยากทำ แต่แล้วคุณพ่อก็ทำได้เพราะคุณพ่อทำด้วยใจรัก ด้วยความสงสารและที่สำคัญ คุณพ่อทำด้วยจิตตารมณ์แห่งธรรมฑูตอย่างแม้จริง จึงทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นที่รู้จัก… และเป็นโรงเรียนคาทอลิกที่มีชื่อเสียง… ต้องขอบคุณพระ ที่พระองค์ทรงโปรดให้คุณพ่อได้มาบุกเบิกงานเหล่านี้ จนสำเร็จอย่างดี"
         "ผมอยากมีความมุ่งมั่น ทำเหมือนอย่างคุณพ่อ ผมอยากมีความขยันในการแพร่ธรรมอย่างจริงจังเหมือนท่าน ผมอยากเป็นคนใจเย็น ทำงานเรื่อยๆแต่กลับเป็นดีอย่างท่าน"
         โปรดช่วยภาวนาให้พระสงฆ์ นักบวช และครูคำสอนเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดียิ่งขึ้นนะครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 17, 21-27 เม.ย. 2002)

HOME