คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

การสร้างบุคลากรคำสอน

         คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมพยายามพัฒนางานด้านคำสอน ด้วยการพัฒนาบุคลากร การจัดทำคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนประเทศไทยและปรับปรุงหนังสือคำสอนระดับประถมตามทิศทางงานอภิบาล ค.ศ.2000
         ต้องขอบคุณนักบวช และฆราวาส ที่ยินดีมาร่วมงานคำสอนตามวัยต่างๆ และวิชาเลือกเสรีคริสตศาสตร์ ดังที่ พระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการฯได้ประกาศแต่งตั้งไป เพื่อร่วมงานกันห้าปีนี้
         หากใครผ่านไปที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน (ศูนย์ซีซี) จะเห็นว่ากำลังสร้าง ศาลา ทางด้านติดบ้านเณรคณะพระมหาไถ่ เพื่อใช้เป็นที่ประชุม ทานอาหารระหว่างการอบรมภาคฤดูร้อน และเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ เพื่อจะได้มีที่ว่างบนตึก สำหรับต้อนรับนักศึกษาที่จะสมัครมาเรียน ทั้งที่ศูนย์ซีซี (หลักสูตร 2 ปี) และที่วิทยาลัยแสงธรรม (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษาใหม่
         ต้องขอบคุณบรรดาผู้บริหารของโรงเรียนที่อนุญาต และสนับสนุนให้ครูและเยาวชนจำนวน 130 คน มารับการอบรม 1 เดือน ที่ศูนย์ซีซี ภาคฤดูร้อนนี้ เรามิได้พัฒนาปรับปรุงให้มีศาลาใช้ทันเมษายนเท่านั้น เราจัดแบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ ปี 1-2-3 เชิญอาจารย์มาสอนแต่ละชั้นโดยขอใช้สถานที่จากบ้านเณรพระมหาไถ่ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
         ส่วนที่บางคนกังวล คือ ปีการศึกษาใหม่จะมีนักศึกษาใหม่เท่าไร มักจะเป็นคำถามของผู้ใหญ่หลายคน
         ซีซี ภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี ยังเปิดบริการอยู่ คาดว่าปีหน้า จะมี 20 คน
         สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปี ที่วิทยาลัยแสงธรรม เรามีนักศึกษาปี 3 จำนวน 33 คน นักศึกษาปี 2 จำนวน 21 คนส่วนนักศึกษาใหม่ กำลังมีผู้สนใจติดต่อมาบ้างแล้ว
         เราพยายามติดต่อหาอาจารย์ พัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างบุคลากรคำสอนให้มีศักดิ์ศรี เทียบวิชาชีพครูในโรงเรียน
         และเราพยายามเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แล้ว
         ส่วนที่เหลือ เป็นหน้าที่ของครู เยาวชนและท่าน ที่จะตัดสินใจเองแล้วครับ

         กว่านายแพทย์จะเรียนจบใช้เวลากี่ปี?
         กว่าจะเป็นครูมืออาชีพใช้เวลากี่ปี?
         กว่าจะเป็นนักบวชใช้เวลาในอารามกี่ปี?
         กว่าจะเป็นพระสงฆ์ใช้เวลากี่ปี?
         กว่าจะเป็นครูคำสอน ใช้เวลากี่ปี หรือกี่เดือนหรือกี่วันครับ?
         โปรดช่วยกัน "เกาให้ถูกที่คัน" กันเถิด!

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 12, 17-23 ส.ค. 2002)

HOME