คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ประเด็นที่ท้าทายพระศาสนจักรไทย

         หลายครั้งเรามักปฏิบัติสิ่งเดิมๆ ไม่อยากปรับปรุงชีวิตให้พัฒนาขึ้นจาก "มหาพรตสู่ปัสกา" ของพระเยซูเจ้าย่อมท้าทายเรา ให้กล้ายอมรับอดีต  ปรับปรุงปัจจุบัน  สู่วันพรุ่งนี้
         พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  ได้นำเสนอ 10 ประเด็นที่ท้าทายพระศาสนจักรไทย ในโอกาสสมัชชา  เพื่อกำหนดทิศทางงานอภิบาล และพันธกิจสู่คริสต์สหัสวรรษที่ 3 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย  โดยนำประเด็นเหล่านี้มาจากพระสมณสาสน์ " พระศาสนจักรในเอเซีย " มาเสนอแก่เรา ดังต่อไปนี้
         การเสวนากับนิกายอื่น และศาสนาอื่น
         การส่งเสริมให้มีการเสวนากับชาวคริสต์นิกายอื่น  รวมทั้งการเสวนากับผู้นับถือศาสนาอื่น (#29 - 31) ควรมีการพิจารณาความประพฤติและการปฏิบัติของพระศาสนจักรในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับแนวทางพระวรสารอย่างเป็นรูปธรรม
         คำสอนพระศาสนจักร
1.คำสอนทั่วไป
จัดทำหนังสือ คำสอนผู้ใหญ่ระดับชาติ ที่พยายามปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ (#31)  ควรมีการอธิบายศัพท์ที่ใช้ เพื่อผู้เรียนคำสอนที่เป็นผู้นับถือศาสนาอื่นมาก่อนสามารถเข้าใจได้
2.คำสอนด้านสังคม
นำคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรมาปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย โดยเฉพาะในชนบท พยายามใช้ภาษาที่คนนอกแวดวงคาทอลิกสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้
         บ้านเณร
ให้การอบรมในบ้านเณร  พายามเน้นการอบรมด้านชีวิตให้มากขึ้น ควรมีพระสงฆ์นักจิตวิทยา  ที่ให้คำแนะนำแก่เณรและพระสงฆ์มากขึ้น
         พระสงฆ์
ควรเน้นให้พระสงฆ์ที่บวชใหม่  สามารถพบปะสังสรรค์กันระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันมากขึ้น แต่ให้เน้นหนักไปใน การภาวนาร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์และเพิ่มพูนชีวิตจิต มิใช่เป็นเพียงเวลาการเล่นกีฬาหรือการพักผ่อนบางชนิดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นสงฆ์  ทั้งในการวางตัว การใช้คำพูด  และการไม่เลือกปฏิบัติต่อสัตบุรุษ  และโดยเฉพาะการวางตัวของพระสงฆ์กับสตรีที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมักจะห่วงใย
         ฆราวาส
1.ศูนย์อบรมผู้นำฆราวาส
ควรจัดให้มีศูนย์ฝีกการอภิบาลและระดับภาค  เพื่อการอบรมผู้นำฆราวาส และการอภิบาล โดยให้มีการประสานงานกัน
2.ระบบอภิบาลฆราวาส
พัฒนาระบบการอภิบาล การดำเนินชีวิตประจำวันของฆราวาส  โดยวางอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวรสาร และคำสอนของพระศาสนจักรที่เหมาะสมกับสหัสวรรษใหม่
         ครอบครัว
เน้นบทบาทของครอบครัวในการแพร่ธรรม  " ครอบครัว "  มิใช่เป็นเพียงหน่วยที่พระศาสนจักรให้การอภิบาลเท่านั้น แต่ยัง เป็นเครื่องมือการแพร่ธรรมอันมีประสิทธิภาพที่สุดของพระศาสนจักร " (#46)
         เยาวชน
เน้นความสำคัญและบทบาทของเยาวชนในพระศาสนจักร  โดยไม่มองเยาวชนว่าเป็นเพียงอนาคตของพระศาสนจักรเท่านั้น  แต่เป็นผู้ร่วมงานของพระศาสนจักรในปัจจุบัน
         พระศาสนจักรเพื่อผู้ยากจน
ให้พระศาสนจักรในประเทศไทย  เป็นพระศาสนจักรของผู้ยากจน  ให้ความสนใจกับผู้ยากจนและความต้องการของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง พยายามนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิต ทั้งภายในและภายนอกของพระศาสนจักรในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นสักขีพยานถึงพระเมตตาของพระเป็นเจ้า
         คณะธรรมทูตไทย
ให้มีความสนใจและสนับสนุนคณะธรรมทูตไทย  โดยเน้นงาน ad gentes ให้มากขึ้น
         องค์กรแบ่งปันทรัพยากรระดับชาติ
จัดตั้งองค์กรระดับชาติที่จะให้ช่วยเหลือพระศาสนจักรที่ยากจนกว่า ในด้านบุคลากรและทุนทรัพย์

         ผมจึงขอนำมาให้ท่าน เป็นของขวัญวันปัสกา ค.ศ.2000

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 16, ประจำวันที่ 16 - 22 เมษายน 2000)

HOME