คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

สัปดาห์แห่งการภาวนาเอกภาพคริสตชนเพื่อสันติภาพ

         สัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพระหว่างชาวคริสต์นิกายต่างๆ ได้กำหนดไว้เป็นประเพณีปฏิบัติ คือ ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคมของทุกปี รวม 8 วัน (วันที่ 25 มกราคม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ เทียบ กจ.9 : 1-22 ; 22 : 3-16)
         เราเริ่มสหัสวรรษใหม่ของคริสตศักราชด้วยความหวัง เรื่องการคืนดีกันในระหว่างชาวคริสต์นิกายต่างๆ แม้จะมีอุปสรรคในประวัติศาสตร์ ในด้านเทววิทยา วัฒนธรรม และจิตวิทยาภาษามนุษย์ แต่เรายินดีเมื่อเห็นว่ามีความริเริ่ม เปลี่ยนแปลงฟื้นฟูความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทีละเล็กน้อยอุปสรรคที่เคยแบ่งแยกเรา และเป็นรอยด่างแห่งการประกาศพระวรสาร ค่อยๆลดลง
         สัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนปีนี้ ยึดบทสดุดีที่ 36 คือ ธารน้ำพุแห่งชีวิตอยู่กับพระองค์ สัญลักษณ์แห่งน้ำพุ นำให้เราแสวงหาบ่อเกิดแห่งชีวิต และแบ่งปันกันเตือนใจให้เราคิดถึงความจำเป็นต้องกลับไปหาต้นกำเนิด กลับไปหาแก่นแท้หารากหาสิ่งสำคัญเพื่อก้าวไปด้วยกัน คริสตชนต้องยึดพระวาจายึดพระคัมภีร์ ซึ่งเปิดเผยพระพักตร์พระเจ้า ในพระเยซูคริสตเจ้า พลังของพระจิตเจ้าฟื้นฟูชีวิตของเรา ช่วยให้ค้นพบความรักของพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ปราศจากแสงจากแหล่งกำเนิดความสว่าง เราจะมิอาจแก้ปัญหา คงจมอยู่ในความผิด ธารน้ำพุเป็นภาพลักษณ์ถึงบ่อน้ำอุดมสมบูรณ์ ขจัดความแห้งแล้งในแผ่นดิน ในพระคัมภีร์ นอกจากน้ำเป็นสัญลักษณ์ถึงชีวิต ความเชื่อ การภาวนา และกิจการธรรมดา ทำให้มีน้ำไหลจากทะเลทราย น้ำที่ไหลจากต้นข้างพระกายที่ถูกตรึงกางเขน (ยอห์น 19 : 34) สามารถชำระบาปแห่งการแตกแยกของ
         คริสตชน
         เรามีชีวิตจากต้นกำเนิดแห่งการสร้างสรรค์ คือพระตรีเอกภาพ ตลอดประวัติศาสตร์แห่งความรอด พระเจ้าสร้างมนุษยชาติ ทะนุบำรุงฟื้นฟู และไถ่กู้ ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ พระเจ้าทรงเผยแสดงความรักในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้มอบความสมบูรณ์แห่งชีวิต คือ ชีวิตพระให้เรา พระองค์ทรงโอบอุ้มสิ่งสร้างที่อ่อนแอทำบาป ด้วยการสิ้นพระชนม์ชีพ พระองค์มอบชีวิตสมบูรณ์แก่ทุกคนที่ยอมรับว่าพระเยซู คือองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอรับศีลล้างบาป ในพระคริสตเจ้า เราจึงเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและเป็นหนึ่งเดียวสัมพันธ์กับร่างกายของพระคริสต์
         เอกภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ชาวคริสต์นิกายต่างๆ ย่อมมีส่วนแบ่งปันซึ่งกันและกันวันก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับพระองค์ และพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน (เทียบ ยอห์น 17 : 22)
         การที่ชาวคริสต์แบ่งแยก ทะเลาะกันจึงเป็นที่สะดุดต่อผู้อื่นจึงสมควรที่เราควรหันหน้าเข้ากหากัน ภาวนา แบ่งปัน และเป็นพยานที่เห็นชัดในสังคมปัจจุบัน
         "ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใด ลูกหลานของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์
         เขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์และพระองค์ประทานให้เขาดื่มจากแม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์
         เพราะธารน้ำพุแห่งชีวิต อยู่กับพระองค์ เราเห็นความสว่างโดยอาศัยความสว่างของพระองค์" (สดุดี 36 : 8-10)
                                                                                               (แปลจาก Living with Chirst ฉบับมกราคม 2002. หน้า 149-150)

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 4,  20-26 มกราคม 2002)

HOME