คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

คำสอนสำหรับผู้ใหญ่

         ช่วงปีการศึกษาภาคแรก  ผมมีโอกาสพูดเรื่อง การสอนคำสอนผู้ใหญ่ แก่นักศึกษาที่ศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรม  สามพราน ผมมอบหมายให้นักศึกษาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ 1 คน ว่า
ุ          ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการนับถือศาสนา การไปวัด ?
ุ          ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต  มีความสุขหรือไม่ ?
ุ          ท่านอยากให้ผู้ใหญ่ในศาสนาช่วยเหลือจัดอบรมด้านอะไร ?

         หลายคนต้องตอบคำถามข้อแรก ว่า "ศาสนาเป็นที่พึ่งของมนุษย์ เป็นเครื่องมือให้สติกับมนุษย์ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข  การไปวัดเป็นการช่วยเตือนสติมนุษย์ ไม่ให้ประมาทกับชีวิต"
         "ชอบไปวัด  มีความสุข สบายใจ มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ชอบไปร่วมกิจกรรมของศาสนาคริสต์  เพราะชอบร้องเพลง"
         "ทำให้เราสบายใจ เพราะเราได้สวด ได้ฟังเทศน์"
         "ปัจจุบันไม่ได้เข้าวัดมา 10 กว่าปี เนื่องจากไม่มีเวลา ต้องทำงานรับจ้าง เพราะอยู่กับครอบครัว สามีแยกทางกันนานแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ"
         คุณสถิดา ไกรลาส ตอบข้อสงสัยว่า มีความสุข  พร้อมกับสติที่จะรู้ว่าความสุขเป็นสิ่งไม่จีรัง มีความเสื่อม จึงควรไม่ประมาทกับชีวิต
       ตอบปัญหาข้อสามว่า  อยากให้ทางวัดช่วยอะไร มีท่านหนึ่งบอกว่า  ไม่ต้องช่วย แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี อย่านอกลู่นอกทาง
         มีคนบอกว่า "ไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่ชอบเข้าร่วมอบรม  แต่ถ้าวัดต้องการความช่วยเหลือมาบอก  ก็จะไปช่วย"
         คุณประดิษฐ์  วงศ์อนันต์  เสนอให้ผู้ใหญ่ช่วยเด็ก  เยาวชน  รวมถึงผู้ใหญ่ที่ติดยาเสพติด ให้มี กิจกรรม  สนใจเขาเพิ่มขึ้น
         ท่านผู้อ่านคงได้ข่าว "นักศึกษาขายตัว…" และอาจถามต่อว่า  เป็นความผิดของใคร ? คุณปณิธาน  กิจสกุล ให้ข้อคิดว่า "…พวกเขาไม่ได้รับการอบรมดูแลจากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดเพียงพอ…รวมถึงครูบาอาจารย์…ผู้บริหารสถาบันการศึกษา…"
         ทำอย่างไรเราถึงจะอบรมช่วยเหลือผู้ใหญ่  ให้เป็นผู้ใหญ่  ให้มีการอบรมต่อเนื่อง เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข
         พันธกิจของงานคำสอนไทย  มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เราเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์  มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ด้วยการภาวนา  พระคัมภีร์  และศีลศักดิ์สิทธิ์
ุ          ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตและการเสวนา เพื่อยืนยันถึงศักดิ์ศรีมนุษย์
ุ          สร้างเสริมสถาบันครอบครัว  และชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งในความเชื่อ  และในทุกมิติชีวิต
ุ          พัฒนาการอบรมคริสตศาสนธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

         คณะกรรมการคำสอน (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสต ศาสนธรรม)  มาประชุมกันวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม  ที่ศูนย์อบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน  เพื่อสานต่องานที่ได้รับมอบหมาย
         หลายแห่งพยายามจัดอบรม  ฟื้นฟูจิตใจให้รัก พระโอวาทบนภูเขา รักพระคัมภีร์  ส่งเสริมงานธรรมทูต ตามทิศทางงานอภิบาล ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย "ส่งเสริมให้คริสตชนคาทอลิกศึกษาพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น…อ่านและใช้พระคัมภีร์ในชีวิตมากขึ้น"
         หวังว่าท่านจะสนใจใช้บริการของพวกเรา  เพื่อทุเลาปัญหาสังคม  อย่าพึ่งเบื่อนะครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 30, ประจำวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม  2001)

HOME