คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

ท่านเป็นสงฆ์นิรันดร

       เดือนมิถุนายนมีวันสมโภชสำคัญ 6 วัน อีกทั้งมีวันบวชพระสงฆ์ใหม่ด้วย ผมได้รับบัตรเชิญให้ไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ด้วย  ทำให้ผมนึกถึงความหมายของพระสงฆ์ที่เคยแปลไว้ ของลากอแดร์แต่งไว้ แต่มีความหมายดี และบทภาวนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าใครประพันธ์ ขอมอบแด่น้องพระสงฆ์ใหม่ทุกท่าน  เพื่อโมทนาคุณพระองค์ที่เลือกสรรเราให้ได้รับพระพรเช่นนี้
ท่านเป็นสงฆ์นิรันดร 
ที่ดำเนินชีวิตท่ามกลางโลก
โดยมิได้ปรารถนาความพึงพอใจแบบโลกที่เป็นสมาชิกของครอบครัว
แต่มิได้เป็นของครอบครัวใดเป็นพิเศษที่แบ่งปันความทุกข์ทั้งมวล
ที่มองทะลุความลับทั้งหลายที่เยียวยารักษาบาดแผลทุกอย่าง
ที่มาจากมนุษย์มุ่งหาพระเป็นเจ้าและถวายคำภาวนาของมนุษย์แด่พระองค์
ที่นำพระเป็นเจ้ามาสู่มนุษย์ที่นำการให้อภัยและความหวัง
ที่มีหัวใจกระตือรือร้นสำหรับความเมตตาและหัวใจทองสัมฤทธิ์สำหรับความบริสุทธิ์
ที่สอนและที่ให้อภัยปลอบโยนและนำพระพรมาให้เสมอ
ช่างเป็นชีวิตที่วิเศษจริงๆชีวิตของคุณพ่อสงฆ์ของพระเยซูคริสตเจ้า

         บทภาวนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์
         ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระมหาสมณะผู้สูงสุด ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันโมทนาพระคุณพระองค์  ที่ทรงประทานพระกระแสเรียกแก่บรรดาพระสงฆ์ให้มาร่วมในพระสังฆภาพ  และมาบริการประชากรของพระองค์
         โปรดให้บรรดาพระสงฆ์  เป็นสักขีพยานผู้ร่าเริงในขณะที่ท่านอุทิศชีวิตเพื่อความรอดของบรรดา   คริสตชน และเพื่อการประกาศพระวรสารแห่งความรักของพระองค์แก่มวลมนุษย์
         โปรดให้ท่านเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์  เจริญชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์ เพื่อเป็นท่อธารนำพระหรรษทานมายังบรรดาประชากรที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ท่านดูแล
         ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระมารดาพระสงฆ์  โปรดคุ้มครองบรรดาพระสงฆ์  ดังที่พระแม่เคยคุ้มครอง ดูแลองค์พระบุตร  พระสงฆ์ก็คือพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง  ท่านจึงมีสิทธิ์ได้รับความรัก  และความคุ้มครองเยี่ยงมารดาของพระแม่ด้วย
         ข้าแต่ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า โปรดประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่พระสงฆ์ทุกท่านด้วยเทอญ  อาแมน

         โปรดภาวนาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงค์ด้วยนะครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 24, ประจำวันที่ 10 - 16 มิถุนายน  2001)

HOME