คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

จดหมายถึงพระสงฆ์

         ผมมีโอกาสฟื้นฟูจิตใจในเดือนมีนาคมกับคณะสงฆ์ของกรุงเทพฯ ในวาระของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  ปราศัยกับพระสงฆ์ พระคุณเจ้าได้กล่าวถึงจดหมายที่ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เขียนถึงพระสงฆ์ทุกองค์โอกาส วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ในมิสซาเช้าเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์จะได้รับจดหมายนี้เป็นประจำทุกปี เพราะวันนี้มี พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์
         ในมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์จะมารวมกันที่อาสนวิหาร  ร่วมถวายบูชามิสซาพร้อมกับสังฆราช  เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของสังฆภาพในสังฆมณฑล บรรดาสามเณรและครูคำสอนจะพาเด็กและเยาวชนที่เรียนคำสอนในภาคฤดูร้อนมาร่วมมิสซาพิเศษนี้ บางวัดก็พาเด็กช่วยมิสซามาด้วยถือเป็นการส่งเสริมกระแสเรียกด้วย
         พระคาร์ดินัลกล่าวเตือนใจให้พระสงฆ์อย่าลืมอ่านจดหมายฉบับนี้ แม้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ปีที่แล้ว  ปีศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  ได้กรุณาช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้พวกเรา
         ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี สามพราน)  เดือนเมษายนนี้ มีเยาวชนและครูจากทุกสังฆมณฑล มารับการอบรมคำสอน ชั้นปี 1 จำนวน 72 คน ปี 2 จำนวน 44 คน ปี 3 จำนวน 43 คน รวมทั้งหมด 159 คน มากเป็นประวัติการณ์  ผมมาพิจารณาดูว่า เป็นสิ่งดีที่พระสงฆ์และนักบวชส่งเสริมบทบาทฆราวาส และงานคำสอน… น่าชื่นใจ  แต่ในเวลาเดียวกัน ในเวลาประชุมผู้ประสานงานคำสอนที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอ อยากให้พระสงฆ์และนักบวชผู้บริหารโรงเรียน ช่วยสอนคำสอนแก่นักเรียนด้วย บางแห่งพระสงฆ์สอนคำสอนครูคาทอลิกอาทิตย์ละครั้ง  หรือเดือนละครั้ง  ทำให้ครูคำสอนมีกำลังทำหน้าที่ยิ่งขึ้น และเด็กก็มีโอกาสพบคุณพ่อด้วย นับเป็นผลดีในแง่ส่งเสริมกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์
         ในมิสซาวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์  ใน พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์  พระสังฆราชถามพระสงฆ์ 3 คำถามดังต่อไปนี้
         " บรรดาพระสงฆ์ ลูกที่รักยิ่ง  วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระคริสตเจ้าได้ทรงพระกรุณาโปรดให้บรรดาอัครสาวกและพวกเราที่นี่ด้วย มีส่วนร่วมในสังฆภาพของพระองค์  อันคำสัญญาที่ได้ทำไว้ในเวลารับศีลบวชนั้น พวกท่านยินดีรื้อฟื้นต่อหน้าพระสังฆราชของท่าน และต่อหน้าประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าหรือ? "
         " พวกท่านยินดีดำเนินชีวิตสนิทกับพระเยซูเจ้า  ทำตนให้ละม้ายคล้ายกับพระองค์โดยสละตนเอง ถือตามคำสัญญา ปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่อพระศาสนจักรซึ่งพวกท่านได้ยินดีสมัครใจรับในวันรับศีลบวช  ทั้งนี้เพราะความรักต่อพระคริสตเจ้าหรือ ? "
         " พวกท่านยินดี ที่จะเป็นผู้แจกจ่ายพระคุณของพระเป็นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ทางศีลมหาสนิทและทางพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้งยินดีปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการอบรมสั่งสอนตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้าองค์พระประมุขและองค์ชุมพาบาล  ทั้งนี้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เพราะความร้อนรนในการช่วยวิญญาณให้รอดเท่านั้นหรือ "
         ส่วนพี่น้องสัตบุรุษ  " จงหมั่นสวดภาวนา เพื่อพระสงฆ์ของพวกท่าน… ให้เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าด้วย " …นะครับ

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 15, ประจำวันที่ 8 - 14 เมษายน  2001)

HOME