คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่

       เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ เป็นชื่อสมณสาสน์ฉบับใหม่ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์  นักบวช และมวลสัตตบุรุษ  ในวโรกาสปิดปี ค.ศ.2000 (เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2001)
         พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  ได้แปลเป็นภาษาไทยส่งมาให้ผมช่วยดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจ
         โอกาสเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่  และปิดปีศักดิ์สิทธิ์  พระองค์จึงรำพึงถึงประสบการณ์ฉลองปี " ปีติมหาการุญ " และใช้พระวาจา " จงแล่นเรือออกไปที่ลึก " (ลก. 5:4)  มาเป็นบทรำพึง เพื่อให้เราก้าวหน้าต่อไปในชีวิต
         เริ่มต้นใหม่จากพระคริสตเจ้า  เป็นหัวข้อส่วนที่ 3 ที่พระองค์เสนอเพื่อทิศทางงานอภิบาลของเรา 7 ประการ คือ  ความศักดิ์สิทธิ์ , การภาวนา , พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ , ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี  ความเป็นเอกของพระหรรษทาน , รับฟังพระวาจา  และการประกาศพระวาจา
         ความศักดิ์สิทธิ์
ข้าพเจ้าไม่ลังเลใจเลยในการที่จะกล่าวว่า การริเริ่มด้านงานอภิบาลทั้งสิ้นต้องเกี่ยวโยงกับ ความศักดิ์สิทธิ์…  เพื่อให้ชีวิตของผู้รับศีลล้างบาปทุกคนได้รับการชำระและฟื้นฟูอย่างลึกซึ้ง
         เมื่อปี "ปีติมหาการุญ" ผ่านพ้นไปแล้ว  เราก็เริ่มเดินทางตามปกติ  แต่ด้วยความสำนึกว่าการเน้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นั้น  เป็นงานอภิบาลเร่งด่วนยิ่งกว่าเดิม "
         เมื่อศีลล้างบาปเป็นการเดินทางเข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง…  การพอใจอยู่กับชีวิตที่ไม่กระตือรือร้น โดยยึดเพียงศีลศักดิ์สิทธิ์ขั้นต่ำสุด  และการนับถือศาสนาอย่างตื้นๆ ก็นับว่าเป็นการขัดแย้งกันอย่างมาก  การถามผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาปว่า  " ท่านปรารถนาจะรับศีลล้างบาปหรือ? "  ก็มีความหมายเท่ากับการถามเขาว่า " ท่านปรารถนาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือ? "  หมายความเรานำบทเทศน์บนเนินเขาที่นับว่าท้าทายมากมาไว้ต่อหน้าเขาที่ว่า " ท่านจงเป็นคนดีบริบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีบริบูรณ์เถิด "  (มธ. 5 : 48)
         …ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  ที่ระยะหลังๆ นี้  พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าได้แต่งตั้ง คริสตชนเป็นจำนวนมากให้เป็นบุญราศีและนักบุญ ในจำนวนบุคคลเหล่านี้มีฆราวาสหลายท่าน ผู้เข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในสภาพแวดล้อมของชีวิตธรรมดา  เวลามาถึงแล้วที่เราจะเสนออีกครั้งหนึ่งอย่างจริงจัง  ให้ทุกคนตั้งเป้าไปสู่ มาตรฐานอันสูงส่งของการดำเนินชีวิตคริสตชนธรรมดา ชีวิตกลุ่มคริสตชน  และครอบครัวคริสตชนทั้งสิ้น (ดูข้อ 30 - 31)
         ผมอ่านดูบางตอนแล้ว น่าสนใจดีครับ  เป็นพิเศษในช่วงมหาพรตนี้ เรามีผู้ได้รับเลือกสรรให้เข้าเป็น คริสตชน จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชนในวันเสาร์ที่ 14 เมษายนนี้ ทำให้เราหันมาพิจารณาถึงเป้าหมายชีวิตคริสตชนอีกครั้งหนึ่ง

(อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 13, ประจำวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2001)

HOME