คำสอน 5 นาที - หมวดบทความ

การประกาศปี " ปีติมหาการุญ "

1.ข้าพเจ้าของประกาศความยินดีอันยิ่งใหญ่ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ  ในวันนี้พระเยซูคริสตเจ้าองค์พระเป็นเจ้าของพวกเราได้ทรงบังเกิดมา ทรงรับเอาเนื้อหนังเช่นเดียวกับพวกเรา ข้าพเจ้าขอประกาศพระองค์ท่านแก่พวกท่านและแก่โลก ด้วยว่าหน่อที่เกิดจากเจสซี เจ้าแห่งสันติภาพได้ทรงบังเกิดมา ซึ่งพระอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด
         แผ่นดินทั้งหลายเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
         จงรับใช้พระองค์ด้วยความยินดี
         จงเข้ามาหาพระองค์ด้วยความชื่นชมเถิด
2.เป็นวันสมภพขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา  ทรงดำรงอยู่ในพระเป็นเจ้าผู้สูงสุดก่อนการสร้างโลก  ทรงได้รับการจัดเตรียมโดยพระจิตเจ้าให้เต็มไปด้วยความรักและพระปรีชาญาณ  เป็นวันสมภพชั่วคราวของแสงสว่างนิรันดร ที่ทรงได้รับการชิมลางโดยบรรดาอัยกา ทรงเป็นพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับบรรดาประกาศก ทรงได้รับการยืนยันจากอิสราเอลประชากรที่ได้รับการเลือกสรร และทรงเป็น         ที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าของจักรวาลทั้งครบ
         จงรับรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเป็นพระเป็นเจ้า
         ทรงสร้างชาวเรามาและชาวเราก็เป็นของพระองค์
         เป็นประชากรและฝูงชุมพาของพระองค์
3.วันนี้พระมารดาพรหมจารีได้ประสูติพระเยซูคริสตเจ้าในกาลเวลา เพื่อทรงนำพวกเราไปสู่ความรุ่งเรืองนิรันดรของพระบิดา พระเป็นเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์จะได้กลายเป็นพระเป็นเจ้า วันนี้เป็นวันรุ่งเรืองสุกใสของการไถ่กู้ใหม่ วันแห่งการรอคอยดั้งเดิม  วันแห่งความยินดีนิรันดร
         จงเดินเข้าไปในประตูของพระองค์ด้วยบทเพลงขอบพระคุณ
         จงเข้าไปในราชฐานของพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ
         จงสรรเสริญพระองค์  จงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิด
4.วันนี้ชาวสวรรค์ต่างพากันชื่นชมยินดี  ศัตรูของมนุษยชาติต่างพากันหวาดผวาในนรก  บนโลกมนุษย์ผู้ที่ผิดพลาดไปสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้  และต่างพากันชื่นชมยินดีในความหวังที่จะได้รับความรอด บรรดาธรรมิกชนต่างพากันโลดเต้นเพราะพวกเขาจวนจะได้รับมงกุฎอยู่แล้ว  คนบาปต่างก็พากันดีใจเพราะพวกเขากำลังจะได้รับการอภัย คนต่างศาสนาก็มีจิตใจสดชื่นขึ้นเพราะต่างก็ได้รับเชิญให้มามีชีวิต
         เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงพระทัยดี
         พระเมตตาของพระองค์ก็ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร
         ความสัตย์ของพระองค์แผ่ไปทุกยุคทุกสมัย
5.วันเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วถึง 20 ศตวรรษ นับตั้งแต่วันที่มีบุญวันนั้น ดังนั้น  พระศาสนจักรจึงรำลึกถึงด้วยความกตัญญูและทำการเฉลิมฉลอง 2 สหัสวรรษของการสมภพของพระคริสตเจ้าพระสวามีของตนด้วย ปี "ปีติมหาการุญ"  ปีที่เป็นที่พอพระทัยแก่พระสวามี ปีแห่งพระเมตตาและพระพร ปีแห่งการคืนดีและการให้อภัย  ปีแห่งความรอดและสันติภาพ  ดังนั้น ให้พวกเราพากันเฉลิมฉลองการสมภพขององค์พระเป็นเจ้าของเรา  อันเป็นการเริ่มต้นของการไถ่บาปของเรา  ให้เราเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของปี "ปีติมหาการุญ" นี้  ให้เราพากัน   ชื่นชมยินดีและร่วมใจกันกับชาวสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญของบรรดาเทพนิกรว่าดังนี้…
         พระสังฆราชสิริรุ่งโรจน์แด่พระเป็นเจ้าในสรวงสวรรค์…
         ทุกคนและมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานจงประสบสันติสุขบนแผ่นดิน  ขอสรรเสริญพระองค์ ขอถวายพระพรแด่พระองค์  ขอกราบนมัสการพระองค์  ขอถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอขอบพระคุณ เพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศ พระเจ้าข้าพระองค์ คือ พระราชาสวรรค์ พระเป็นเจ้า  พระบิดาทรงสรรพานุภาพ  ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า  พระบุตรแต่องค์เดียว พระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดา  ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู้พลีพระชนม์เพื่อยกบาปของโลก  ขอทรงพระกรุณาเทอญ พระองค์ผู้ทรงยกบาปของโลก โปรดฟังข้าพเจ้าวิงวอนเทอญ  พระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา ขอทรงพระกรุณาเทอญ  ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า  พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นเจ้า พระองค์ผู้เดียวสูงสุด  ร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้า อาแมน

         หมายเหตุ : บทภาวนาข้างต้น  เป็นบทเปิดปีศักดิ์สิทธิ์  คัดมาจากหนังสือ จงสรรเสริญพระเป็นเจ้าตลอดนิรันดร  โดยคณะกรรมการกลางปี "ปีติมหาการุญ" ค.ศ.2000 หน้า 56 - 57
                                                                                                           (อุดมสารรายสัปดาห์  ฉบับที่ 1,  ประจำวันที่ 1 - 8 มกราคม  2000)

HOME