นักบุญโทมัส  อัครสาวกและมรณสักขี (ศตวรรษที่ 1)
นักบุญโทมัส  ซึ่งเป็นภาษาอาราเมอิก te’ ?m?  แปลว่า  แฝด เป็นชาวประมงธรรมดา ไม่มีการศึกษาสูง  จากกาลิลี พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นอัครสาวกองค์หนึ่งใน  12

นักบุญโทมัสมีความรักยิ่งใหญ่ต่อพระอาจารย์ ชัดเจนเมื่อพร้อมติดตามพระเยซูเจ้า เมื่อลาซารัสเพิ่งสิ้นใจ ขณะที่อัครสาวกอื่นๆ กลัวถูกชาวยิวในยูเดียจะทุ่มหิน

+  โทมัสกล่าวกับศิษย์คนอื่นๆ ว่า “พวกเราจงไปตายพร้อมกับพระองค์เถิด” (ยน  11: 16)  
+  ท่านยังประกาศระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้ายว่า  “พระเจ้าข้า พวกเราไม่ทราบว่าพระองค์จะ        เสด็จไปที่ใด แล้วจะรู้หนทางได้อย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “เราเป็นหนทางความจริง และชีวิต” (ยน 14: 5-6)
+  ท่านได้รับขนานนามว่า  “โทมัสช่างสงสัย”  เพราะไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ       เมื่ออัครสาวกอื่นได้บอกเรื่องนี้ ฉะนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์ครั้งที่ 2 โทมัสจึงยอมเชื่อ และกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า” (ยน  20: 28) การประกาศความเชื่อนี้  พระศาสนจักรให้เราอธิษฐาน เวลาพระสงฆ์ชูศีลมหาสนิทในระหว่างพิธีมิสซา  และการอวยพรศีลมหาสนิท

เมื่อรับพระจิตเจ้า บรรดาอัครสาวกแยกย้ายไปทำหน้าที่ธรรมทูต กล่าวกันว่า  นักบุญโทมัสไปแพร่ธรรมที่  Medes เปอร์เซีย  และอินเดีย  เชื่อกันว่าท่านไปที่แคว้นเกราล่า  (อินเดีย) ในราว  ค.ศ. 52 มีการค้าขายกันระหว่างซีเรียและอินเดีย  ในการประชุมสังคายนาที่นีเชอา  มีสังฆราชซีเรีย –   คัลเดีย  จากอินเดียและเปอร์เซีย  และกษัตริย์อัลเฟรดมหาราช  ในศตวรรษที่ 9  ได้ส่งทูตไปหา คริสตชนมะละบา

ในเมื่องมัดราส ที่  Mylapore  (ปัจจุบันคือเมือง San Thome) เชื่อกันว่านักบุญโทมัสสิ้นใจเพราะถูกหอกแทง และประชาชนเคารพไม้กาง เขนอัศจรรย์ของนักบุญโทมัส  ในสมัยของนักบุญยอห์น  คริสซอสโตม  หลุมศพอยู่ที่ Edessa ในซีเรีย ในปีต่อมา  มีการนำอัฐิของท่านย้าย ไปประเทศอิตาลี และประเทศโปรตุเกส

บรรดาสถาปนิกและช่างก่อสร้างนับถือนักบุญโทมัสเป็นองค์อุปถัมภ์ ตามตำนานกล่าวว่า เจ้าชายชาวอินเดียองค์หนึ่ง มอบเงินจำนวนมาก  ให้ท่านเพื่อสร้างราชวัง  แต่ท่านกล่าวว่า เอาไปสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ดีกว่า  แล้วท่านก็เอาทรัพย์แจกจ่ายคนยากจน

สมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ได้ประกาศว่า นักบุญโทมัสเป็นอัครสาวกแห่งอินเดีย  ใน ค.ศ. 1972 

นักบุญเกรโกรี่ ผู้ยิ่งใหญ่  กล่าวว่า  “การที่นักบุญโทมัสสงสัย ช่วยให้เราเชื่อมั่นคงขึ้น  มากกว่าความเชื่อของอัครสาวกองค์อื่นๆ”

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Saint Companions for  Each  Day
โดย  A. J. M. Mausolfe, J. K. Mausolfe. Saint  Pauls Press, Mumbai 2007. หน้า 243-244.

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120